Blogg

Tid og gravitasjon 101

Jeg har alltid lurt på hva tid og gravitasjon egentlig er.

Tid og gravitasjon er del av vår eksistens. Alle opplever det på kroppen, hele tiden. Men hva er egentlig tid? Og gravitasjon? Ikke lett å forklare. Helt siden jeg leste Kant for rundt 20 år siden da jeg tok Forberedende har jeg lurt på disse tingene. Kant skriver om tid og rom.

Gravitasjon er knyttet til astronomi fordi gravitasjonskraften styrer planetenes og andre himmellegemers bevegelser. På samme måte som gravitasjonen styrer masser på jorden. Astronomi er en gammel vitenskap fordi menneskene har siden eldgamle tider fundert over solen, månen, lysene på nattehimmelen, årstidene. Forståelsen av nåtid blir alltid bedre dersom man kjenner historien og i første del av denne bloggposten skal vi se på astronomihistorikk.

For rundt 300 år siden forsto Newton at gravitasjonskraften virker likt på jorden som i universet. Han satt i hagen og så eplet falle fra treet.

Forståelsen av gravitasjon og tid opplevde en total omveltning med Einstein for rundt 100 år siden. Viser seg at grunnleggende fenomener som tid, energi, hastighet, lyshastighet, masse, gravitasjon samvirker. På ikkeintuitive måter. Dette er forklart i Einsteins to relativitetsteorier. Siste halvdel av dette blogginnlegget vil se på disse teoriene.

Om astronomi

Astronomi har i perioder vært tungt påvirket av religion og politikk. Se boken William Draper History of the conflict between religion and science. Se Wikipedia Conflict science religion.

Kopernikus la grunnlaget for dagens vestlige forståelse av solsystemet da han for rundt 500 år siden forsto at jorden ikke er universets midtpunkt. 100 år senere korrigerte Kepler deler av hans teori og resultatet er i hovedsak dagens forståelse av solsystemet og stjernene.

Einstein forsto at tiden ikke går like fort i alle systemer. I hastigheter opp mot lyset går tiden saktere. Sterke gravitasjonsfelt gjør også at tiden går saktere. Einstein forutså eksistensen av sorte hull og andre kosmiske fenomener. Teoriene har blitt bekreftet i gjentatte eksperimenter de siste tiårene.

Gamle Babylon 2000BC planetene

Babylonerne i sørøst Mesopotamia (området rundt dagens Irak) kartla himmellegemenes posisjoner. Det var viktig for å etablere en kalender. De kjente til planetene Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn. De er synlige fra jorden som svakt belyste skiver (dette var nytt for meg).

tid-og-gravitasjon-20240426-bilde30-mesopotamia
Mesopotamia.

The oldest surviving planetary astronomical text is the Babylonian Venus tablet of Ammisaduqa, a 7th-century BC copy of a list of observations of the motions of the planet Venus that probably dates as early as the second millennium BC. Wikipedia Babylonian astronomy.

Wikipedia Timeline of discovery of solar system planets and moons. Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn were identified by ancient Babylonian astronomers in the 2nd millennium BC.

Neobabylon 1000BC Sarossyklusen

Neobabylon dekket Mesopotamia samt omkringliggende områder inkludert dagens Israel og Syria.

Både neobabylonerne og de gamle grekerne kjente til Saros139 syklusen der Månen forårsaker en solformørkelse her på jorden hvert 18. år. Denne inntraff som kjent for få uker siden (8. april 2024) og var synlig i USA.

Neobabylonian astronomy was developed by astronomers in Chaldea, a country in Mesopotamian area around 1000BC. The systematic records in Babylonian astronomical diaries allowed for the observation of a repeating 18-year Saros cycle of lunar eclipses.

De gamle grekerne 400BC terrasentrisme

Den sentrale filosofen Aristoteles (400BC) trodde at jorden var i sentrum. Og at solen, sirkulært eller i en mer komplisert episyklisk bane, roterte om denne. Astronomene Hipparcus (190 BC) og Claudius Ptolemy (90 AD-168 AD) var også sentrale. Ptolemys astronomi bok ble oversatt til latin (det vitenskapelige språket på den tiden) og publisert i Europa under navnet Almagest (The Greatest). Boken dominerte europeisk astronomi de neste 2000 årene.

tid-og-gravitasjon-20240426-bilde02-ptolemy
Ptolemy fra Egypt sitt astronomiske system med jorden i sentrum. Denne oppfatningen dominerte i 2000 år. Inntil Copernicus.

Hovedårsaken til at man trodde jorden var stasjonær var fordi stjernene tilsynelatende ikke beveget seg. Man forsto ikke hvor langt borte stjernene er. De beveger seg men på grunn av avstanden er det vanskelig observerbart.

Aristarchus of Samos og heliosentrisme

In the 5th century BCE, the Greek philosophers Philolaus and Hicetas speculated separately that the Earth was a sphere revolving daily around some mystical “central fire” that regulated the universe. Anaxagoras proposed that the Sun is a star around 450 BCE. In the 3rd century BCE, Aristarchus of Samos extended this idea by proposing that the Earth and other planets moved around a definite central object, which he believed to be the Sun.

Wikipedia Aristarchus of Samos. Aristarchus of Samos (310BC-230 BC) was an ancient Greek astronomer and mathematician who presented the first known heliocentric model that placed the Sun at the center of the universe, with the Earth revolving around the Sun once a year and rotating about its axis once a day. His astronomical ideas were often rejected in favor of the geocentric theories of Aristotle and Ptolemy. Nicolaus Copernicus knew that Aristarchus had a ‘moving Earth’ theory, although it is unlikely that Copernicus was aware that it was a heliocentric theory.

Episirkler

tid-og-gravitasjon-20240426-bilde03-epicycle-hipparchus-ptolemy
Før Copernicus trodde man at planetene beveget seg om jorden i epicycler. Deferenten er en sirkulær bane om jorden. Planeten beveget seg i en episyklisk bane, det vil si en ny sirkulær bane med senter på et punkt som beveget seg på deferenten. Systemet kunne forklare observasjoner men ble fort unøyaktig med tiden og måtte hyppig korrigeres.
tid-og-gravitasjon-20240426-bilde04-epicycle-deferent-equantpunkt
Sett fra Equant punktet beveger episirkelens senter seg med konstant hastighet om deferenten. Deferenten er her delt i ni sektorer. Senteret på episykelen bruker like lang tid på å passere hver sektor.

Kopernikus og heliosentrisme

Polakken Nicolaus Kopernikus (1473-1543) forsto at solen er i sentrum og jorden roterer om denne. Idag tror vi dette er korrekt. Han antok sirkulære planetbaner og episirkler, som viste seg å ikke stemme.

tid-og-gravitasjon-20240426-bilde05-kopernikus
Copernicus sitt system. Han revolusjonerte forståelsen av solsystemet og universet da han plasserte solen i midten og planetene i baner om solen. Han mente rotasjonsbanene var sirkulære (de er elliptiske). Og at planetene i tillegg beveget seg i episykler (noe de ikke gjør).

Han forsto at stjernene er mye lengre unna enn man så langt hadde antatt. Ved å kartlegge et fjernt himmellegeme hvert halvår, når jorden er på motsatt side av sin bane rundt solen, kan man ved hjelp av parallax anslå avstanden.

En viktig årsak til at Kopernikus fikk gjennomslag var fordi hypotesen ikke gikk på tvers av det Kirken kunne akseptere.

In the Copernican system, the Moon was considered to be no longer a planet but a natural satellite of the Earth, and was originally thought to be the only body in that system whose revolution was not centered on the Sun.

Giordano Bruno 1548-1600

Han forkynte Kopernikus sitt system. I tillegg mente han det kunne finnes jordliknende planeter med intelligent liv også andre steder i universet. Dette siste gikk på tvers av Kirken. Bruno ble henrettet for sine meninger.

Kunnskap glemmes og gjenoppdages

Det er interessant å se hvordan Babylonerne gjorde mye riktig, bare for at grekernes nyere og presumptivt mer innsiktsfulle sivilisasjon glemte disse oppdagelsene og etablerte feilaktigheter istedenfor (forutsatt dagens verdensbilde er riktig). Religion og politikk var mulige faktorer. Kanskje var også brannen av biblioteket i Aleksandria, Egypt, en faktor.

Tilsvarende “glemming” og gjenoppdaging av tidligere etablert kunnskap skjer forøvrig hele tiden innen medisin. Et klassisk eksempel er c-vitamin. I hundrevis av år har c-vitamin reddet liv uten bivirkninger men nå i 2024 vil vi visst helst glemme det (Eivind Hustad Vinjevoll ved Volda sjukehus blodforgiftning sepsis). c-vitamin har blitt oppdaget, glemt og gjenoppdaget flere ganger, mer om dette en annen gang. Et annet godt eksempel er hvordan man idag forsøker å få befolkningen til å glemme viktigheten av et godt fungerende naturlig immunsystem. Og heller innbille dem at vaksiner er redningen. Sensurering av meningsmotstandere er også tilbake.

Tycho Brae

Dansken Tycho Brae (1546-1601) gjorde detaljert kartlegging av himmellegemene over mange år fra sitt statsstøttede observatorie.

tid-og-gravitasjon-20240426-bilde06-tycho-brahe-tychonic-system
Systemet til den danske astronomen Tycho Brahe. Gjennombruddsmannen Kepler gikk i lære hos Brahe og brukte hans nøyaktig nedtegnede planetposisjoner til å sette sammen solsystemet slik vi forstår det idag.

Kepler

Tychos elev tyskeren Johannes Kepler (1571-1630) hadde tilgang til Tychos data. Han korrigerte Kopernikus ved å droppe episirklene og innse at planetene beveger seg i elliptiske og ikke sirkulære baner. Kepler publiserte Rudolfine tabellen i 1627, et oppslagsverk for å forutsi fremtidige posisjoner til planetene. Keplers solsystem er å anse som korrekt også idag.

tid-og-gravitasjon-20240426-bilde07-kepler
Johannes Kepler og den andre loven.
tid-og-gravitasjon-20240426-bilde08-keplers-fire-lover
Keplers planetbane lover. Publisert mellom 1609 og 1619. Lovene byttet ut Copernicus sirkulære baner og episykler med elliptiske baner med solen i et av ellipsens brennpunkt.

Keplers planetbane lover.

1) Planeter beveger seg i elliptiske baner med solen i et av ellipsens brennpunkt.

2) Et linjesegment mellom planeten og solen sveiper ut samme areal per tidsenhet (planetene beveger seg altså raskere når de er nærme solen)

3) Kvadratet av en planets rotasjonsperiode om solen er proporsjonal med kuben av ellipsebanens største akselengde (“radius”).

La oss anvende lov 3. Hvis perioden P måles i år og akselengden a måles i AU (Astronomical Units, der 1AU = lengden mellom jorda og solen) får vi P^2 = a^3. Eksempel: anta en asteroide roterer om solen i en distanse a=9AU. Hvor lang tid tar en rotasjon? P = sqrt(9^3) = 9 * sqrt(9) = 27 år.

Galileo og inertia

I 1609 hørte italieneren Galileo Galilei (1564-1642) at teleskopet var oppfunnet i Nederland. Han laget sitt eget og fant blant annet Jupiters 4 måner.

Galileo gjorde oppdagelser innen dynamikk som ble et utgangspunkt for Newton. På slutten av sitt liv ble han satt i husarrest av Inkvisisjonen fordi han argumenterte for det heliosentriske solsystemet.

Galileo var den første som innså at masse har “inertia”. Det vil si en innebygd motstand mot aksellerasjon. På en skøytebane er det lettere å sette fart på en hockeypuck (som veier lite) enn en tung curlingsten. Noen hundre år senere forsto Einstein at dette var en helt grunnleggende innsikt for å forstå hvordan gravitasjon virker og holder universet sammen. Det satte han på sporet av den generelle relativitetsteorien. Mer om dette nedenfor.

Newtons gravitasjonslov og 3 kraftlover

Isaac Newton ble født farløs, ble etter kort tid forlatt av moren og oppfostret av sine besteforeldre. Han endte som en av verdens mest berømte vitenskapsmenn gjennom tidene. Han la grunnlaget for den industrielle revolusjon og mye av dagens økonomi. Hans ideer innen matematikk og mekanikk undervises på dagens universiteter. Han satte opp formelen for gravitasjonskraften mellom to masser M og m, F=GMm/r^2.

tid-og-gravitasjon-20240426-bilde11-newton
Newton og tyngdekraften. Inne i en hul planet er tyngdekraften null.

Ernst Mach og inertia

todo. Einstein leste Mach og det satte han på riktig kurs.

Faraday og Maxwell

I tiden etter Newton ble elektromagnetisme utviklet av blant annet Maxwell og Faraday. En ladning fører til et elektrisk felt. En ladning i bevegelse (strøm) fører til et magnetfelt som igjen vil påvirke ladninger i feltet. Ladninger skaper altså et felt, som så igjen påvirker ladningene. Vi skal lengre ned se at denne måten å forstå systemet på er klargjørende for å forstå Einsteins generelle relativitetsteori som omhandler gravitasjon og gravitasjonsfelt.

Man begynte å undersøke lysets egenskaper.

Einstein

Albert Einstein (1879-1955) var tidlig interessert i filosofi (Hume, Kant, Ernst Mach). Han lærte tidlig matematikk og fysikk. Han gjorde eksperimenter i sitt “Tankelaboratorium” (Gedankenlabor) der han eksempelvis resonnerte seg frem til hva som ville skje dersom man satt på tuppen av en lysstråle.

Newtons mekanikk og dynamikk gir for de fleste praktiske formål nøyaktige resultater i vårt jordlige miljø med lave hastigheter og liten gravitasjon. Einstein utviklet teorier som holder også utenfor jorden. Anvendt på situasjoner med jordlige hastigheter og gravitasjon gir Einstein samme resultat som Newton.

Einstein så at Newtons ideer hadde mangler. Newton antok at krefter virket instantant over store avstander. Newton og mange med han forsto at dette neppe var korrekt men ingen hadde noen bedre forklaring. I Einsteins teorier er dette problemet løst.

Einstein etablerte en fullstendig ny forståelse av universets lover. Det er ingen, heller ikke idag nesten 100 år senere, som er i nærheten av å ha tilsvarende innsikt. På youtube er det mange bra fysikk videokanaler (Lex Fridman er veldig veldig bra, Sean Carroll en annen). Felles for dem alle er at når man skal forklare tid og gravitasjon ender man med å gjenta det Einstein lærte oss, uten å kunne tilføre ytterligere innsikt. Man kan ikke annet enn å imponeres over Einstein. Rundt hans virketid var en gullalder for intellektell oppdagelse og Einsten var den fremste av dem alle.

Einstein er mest kjent for den spesifikke relativitetsteori (mekanikk når hastighetene nærmer seg lysets) og den generelle relativitetsteori (om gravitasjon, tid, universets struktur).

Den spesifikke relativitetsteorien

Einstein jobbet på et patentkontor i 1905 da han formulerte den spesifikke relativitetsteorien.

To postulater

Einstein mente at Maxwells likninger viste at Newtons mekanikk ikke kan beskrive legemers bevegelse når hastighetene nærmer seg lysets.

Einstein framsatte i 1905 to postulater (grunnleggende sannheter).

1. Hastighet kan ikke måles absolutt da det bare kan måles som et forholdstall mellom to systemer (det vi måler, og den som måler). En kanonkules hastighet i forhold til en observatør på jorden er forskjellig fra kulens hastighet i forhold til en observatør på solen. Begge hastighetene er korrekte. (For praktiske forhold er det for oss jordboere ofte hastigheten i forhold til jorden som er av interesse).

2. Lysets hastighet i vakuum er absolutt og konstant (c = 3*10^8 m/s) og setter en øvre grense for all interaksjon i universet. I Newtons gravitasjonsteori var ikke dette nevnt.

Hastighet er relativ

Hastighet er relativ. Hastighet kan ikke måles absolutt men må alltid måles i forhold til et annet legeme eller et annet system. Hastigheten til et hurtigtog i forhold til jordens overflate er annerledes enn i forhold til et punkt på månens overflate. Begge hastighetene er riktige.

På flyplasser må man gå lange avstander for å komme til riktig gate. Det er ofte rullebånd man kan stå og gå på slik at denne transporten går raskere. Anta person X går på båndet. Anta person B står på gulvet ved siden av båndet og observerer X. Hastighet måles ved å se hvor langt X har beveget seg iløpet av en viss tid, og beregnes fra v=avstand/tid. Både X og B har en klokke og en tommestokk (linjal, ruler, målebånd) de benytter for å måle disse parametrene og så beregne hastigheten. Anta X går med en hastighet 3 m/s i forhold til båndet, og båndet går med en hastighet 2 m/s i forhold til gulvet. X vil måle sin hastighet i forhold til båndet til 2 m/s. B vil måle X sin hastighet i forhold til gulvet til summen av båndets hastighet og X sin hastighet på båndet, 5 m/s.

Lysets hastighet er absolutt og kosmisk max

Denne grunnleggende innsikten fører til en ny innsikt. Nemlig at lysets hastighet i vakuum er absolutt (altså ikke relativ) og en øvre grensen for hvor fort informasjon kan bevege seg.

Hvorfor må lysets hastighet være konstant og en øvre max? Man kan beregne det fra Maxwells likninger. Man så det i Michelson-Morley eksperimentet. Kanskje er årsaken rett og slett at det er en forutsetning for at universet henger sammen slik det gjør. Det viser seg at andre grunnleggende og mer eller mindre uforklarlige fenomener som tid og gravitasjon påvirker hverandre og at den gjensidige påvirkningen gjør at universet fungerer som det gjør.

youtube PBS Space Time. The Speed of Light is NOT About Light.

I Nicholas Mee sin bok står det at hvis lysets hastighet var relativ ville man kunne måle lysets hastighet i to systemer (eksempelvis på hurtigtoget og for en som sitter på bakken ved siden av togsporet), og på den bakgrunn si at det ene systemet står stille og det andre beveger seg, og dermed er ikke hastighet lengre relativ. Kan ikke helt si jeg forstår denne forklaringen.

Eksempelet med båndet på flyplassen gir svar som stemmer med vår intuisjon. Hvis båndets hastighet og og X sin hastighet på båndet nærmer seg lysets hastighet vil dette ikke lengre stemme. Vi skal illustrere dette ved å erstatte båndet med en sykkel og X sin hastighet på båndet med lyset fra en sykkellykt.

Avstanden fra jorda til månen er omtrent 385 000 kilometer. Lysets hastighet c=3*10^8 m/s=300 000 000 m/s = 300 000 kilometer/s. Det tar lyset litt over 1 sekund å gå fra jorda til månen, mer nøyaktig 1.28 sekunder. (Avstanden fra jorda til månen er derfor 1.28 lyssekunder.)

Anta person A på en sykkel. Sykkelen har lykt. Vi ønsker å slå på lykten og måle hastigheten til lyset. Anta igjen observatøren, person B. Hun står i veikanten. Både A og B har en klokke og en tommestokk (linjal, ruler) som de benytter til å måle lyset l sin hastighet ved å måle tiden og avstanden lyset har beveget seg og så finne hastigheten vl=avstand/tid. Når sykkelen står stille måler både A og B lysets hastighet vl=c=3*10^8.

A setter seg på sykkelen. Anta A sykler forbi med halvparten av lysets hastighet (sykkelen s sin hastighet vs=c/2 = 1.5*10^8). Fra hvert sitt referansesystem måler A og B lyshastigheten vl. Intuitivet vil man tro A måler vl=c. Og at B måler vl = 1.5c, altså summen av sykkelens hastighet i forhold til veien og lysets hastighet i forhold til sykkelen lykten er festet på. Eksperimenter viser at dette ikke er tilfelle. Både A og B måler vl=c. Årsak: De relativistiske effektene Time dilation (klokken til A går saktere) og Length contraction (tommestokken til A blir kortere). Effektene av Time dilation og Length contraction er like store ifg Little book about black holes.

tid-og-gravitasjon-20240426-bilde15-einstein-sykkel-lyshastighet
Både A (sykler med halvparten av lysets hastighet) og B (sitter på bakken) måler hastighet til sykkellyktens lyskjegle v=c. Årsak: De relativistiske effektene Time dilation (klokken til A går saktere) og Length contraction (tommestokken til A blir kortere).

Hvorfor oppstår Time dilation og Length contraction? Som forsøksvis forklart ovenfor er masseløse partiklers maxhastighet muligens en grunnleggende forutsetning for at universet fungerer som det gjør. De to effektene konspirerer på en måte som gjør at dette holder stikk.

Det finnes også andre relativistiske effekter som oppstår i gitte situasjoner.

Masseløse partiklers hastighet

Lys består av fotoner som er masseløse. En mer generell formulering er at masseløse partiklers hastighet er absolutt og lik c=3*10^8.

Spørsmål om spesifikk relativitet

Nicholas Mee skriver at siden hastighet er relativt, er det likegyldig om man ser på situasjonen som at A beveger seg i forhold til B eller B beveger seg i forhold til A. Dette forsto jeg ikke. Når man sammenlikner klokker etter eksperimentet, må det vel være enten A eller B sin som har gått fortest? I “Little book of black holes” står det at man kan skille de to systemene ved å se på hvilket system som har aksellerert. Er ikke aksellerasjon relativ? Hvorfor ikke? Har det å gjøre med at ved aksellerasjon må virke en kraft?

Hvorfor endrer lengden på målebåndet (ruleren) seg her? Krummes rommet når hastigheten øker?

Hvilken av klokkene har gått fortest når man sammenlikner etter sykkelturen?

tid-og-gravitasjon-20240426-bilde19-schwarzschild-projeksjon
Projeksjon av romkurvning til et flatt plan. Dette kan sammenliknes med kart over jordkloden, som egentlig er en kule (globus) projisert ned på et flatt plan.

Time dilation

At lysets hastighet er konstant og en øvre grense fører til overraskende konsekvenser. Tiden viser seg å gå saktere i et system som beveger seg nær lysets hastighet. “Einsteins sykkel” tankeeksperimentet illustrerer dette.

Length contraction

Blir målebåndet kortere fordi rommet krummes i høye hastigheter? Er det isåfall en lokal krumning som bare gjelder for A og ikke person B?

Hastighet og masse og energi

Objekter (eks atomære partikler) som akselleres til hastigheter nær lysets øker i masse. Man må bruke mer og mer energi på å øke hastigheten ytterligere, inntil uendelig. De kan aldri akselleres over lysgrensen. Det er altså en sammenhenger mellom hastighet, tid, masse, energi, gravitasjon.

Hvilemasse og inertiell masse

Einstein introduserte begrepene hvilemasse (m, den Newtonske massen) og inertiell masse (im, massen nær lysetes hastighet) og satte opp formelen im = m + (1/2)m(v/c)^2 (..flere ledd). Einstein mente at im best kan forstås som ekvivalent med energi. Ved å multiplisere begge sider med c^2 får vi E = im * c^2 = mc^2 + (1/2)mv^2 (..). For et stasjonært legeme får vi velkjente E = mc^2. Hva betyr egentlig uttrykket? I kjemiske reaksjoner, eksempelvis en kruttladning, er det bindingsenergier mellom molekyler som gir energien. Veier man molekylene før eksplosjon og etter er massene (nesten) identiske. E = mc^2 spiller liten rolle her. Men i høyenergi reaksjoner i kjernekraftverk kan man detektere en endring i massen til et lukket system. E = mc^2 må tas hensyn til. At masse i seg selv inneholder enorme mengder energi var nytt.

Den generelle relativitetsteorien

Ti år senere, i 1915, formulerte Einstein den generelle relativitetsteorien.

Einstein forsto at lysets hastighet som kosmisk max for all interaksjon og informasjonsoverføring ville kreve en ny gravitasjonsteori. De to grunnleggende prinsippene for teorien er Spacetime og Equivalence Principle.

Spacetime

Spacetime er den firedimensjonale beskrivelsen av universet. Tre romlige dimensjoner pluss tid.

Ekvivalensprinsippet

Ekvivalsen prinsippet dreier seg om hvordan masser faller i et gravitasjonsfelt. Newtons likning F=ma, eller a=F/m, viser at for en stor masse må kraften være større enn for en liten masse for å oppnå samme aksellerasjon. Denne egenskap ved masse kalles inertia. En innebygd motstand mot aksellerasjon. Det er lettere å med fingeren sette fart på en ishockepuck på isen enn det er å med fingeren sette fart på en tung curlingsten. Einstein forsto at kraften fra et gravitasjonsfelt har andre egenskaper enn andre krefter, eksempelvis fra en finger. I et gravitasjonsfelt virker gravitasjonskraften proporsjonalt med massen ifølge F=ma. Kraften øker altså med massen. Disse to effektene, inertia og gravitasjonskraft, kansellerer hverandre og alle masser faller like fort i et gravitasjonsfelt (når det ikke er luftmotstand). Galileo demonstrerte dette i sine eksperimenter. Newton var klar over det men så ikke viktigheten av det. Einstein så dette som noe grunnleggende i universet. Han innså dette i sitt Gedankenlabor da han så for seg hva som skjedde i en heis der kabelen røk. Alt og alle i heisen faller med akkurat samme hastighet. Og man føler seg vektløs, som om det hverken var inertia eller gravitasjonskraft. Siden disse to effektene kansellerer hverandre mente Einstein gravitasjon ikke bør betraktes som en kraft. Istedet bør man betrakte masse som noe som kurver universet og endrer tid.

youtube What is Gravity? The Illusion of Force by a Curved Dimension.

Einsteins 10 likninger

Hvordan endrer masse rom og tid? Dette satte Einstein opp i form av 10 likninger (Einsteins equation). Her er det masse og energi på den ene siden. Man kan regne ut hvordan rom kurves og tid endres. Dette er komplisert matematikk og løses nummerisk.

Schwarszchild løsning

For en kuleformet masse finnes den eksakte Karl Schwarzschilds (1873-1916) løsning.

tid-og-gravitasjon-20240426-bilde17-schwarzschild-losning-kulemasse
Schwarzschilds løsning av Einsteins 10 likninger for krumning av rom på grunn av tyngdekraften fra et kuleformet legeme (eks en planet). Jeg forstår dette som at retningen på tyngdekraften krummes (går langs en hyperbelbane) og ikke loddrett.
tid-og-gravitasjon-20240426-bilde18-schwarzschild-losning-sort-hull
Schwarzschilds løsning av Einsteins 10 likninger for et kuleformet sort hull.

Spørsmål om krumning av rom

Konseptene i Einsteins teori om generell relativitet er ikke enkle å forstå.

Intuitivt vet vi at masser faller rett ned. Og at lys går rett frem (selv om fotoner er masseløse). Er det slik at rommets krumning endrer gravitasjonsfeltets retning eller med andre ord den naturlige banen masse vil falle langs? Masser bare påvirket av gravitasjon vil falle langs disse kurvene (geodesics, ref Riemann mattematikk). Små masser (jordkloden) har tilnærmet loddrett gravitasjonsfelt. Dette er annerledes for tunge stjerner og der gravitasjonsfelt fra flere masser samvirker.

Slik jeg forstår teorien er krumningen av rommet noe annet enn at retningen på gravitasjonsfeltet krummes.

Riemann matematikk

Einstein selv forsto intuitivt hvordan generell relativitet formet tid og rom. Men han kunne ikke nok matematikk til å beskrive det med formler og tall. Han brukte noen år på å lære seg Riemann matematikk. Og satte deretter opp de 10 likningene. Å lære seg Riemann mattematikk er en vei å gå for de som vil forstå teorien bedre.

Gravitasjonsfelt gjør at tiden går saktere

Det viser seg blant annet at gravitasjon påvirker tiden idet tiden går saktere i et kraftig gravitasjonsfelt (jordoverflaten) og raskere i et svakere gravitasjonsfelt (månen, gps satelitt).

Tidsreiser

Hvis det er slik at masser påvirker hvor fort tiden går, kan tiden da også manipuleres slik at man kan reise tilbake i tid?

Store masser avbøyer lys

I 1919 demonstrerte Eddington at lyset fra fjerne stjerner avbøyes av solen. Lys i seg selv har ikke masse. Lysets avbøyes derfor ikke fordi to masser tiltrekker hverandre men fordi solens masse krummer rommet. Slik Einstein sier i sin generelle relativitetsteori. Det er vanskelig å observere dette fordi lyset fra solen gjør at lyset fra stjernene ikke er synlig. Men under solformørkelser er det mulig å observere.

tid-og-gravitasjon-20240426-bilde16-einstein-eddington-gravity-light
I 1919 under en solformørkelse målte Eddington at månen avbøyer lyset fra solen.
tid-og-gravitasjon-20240426-bilde23-spacecurving-and-gravitational-waves
Masse avbøyer lys.

Merkurtesten av Einsteins teori

Den første testen for Einsteins likning sto planeten Merkur for. Den er innerst i solsystemet og dermed dypest i solens gravitasjonsfelt. Og roterer fortest av alle planetene. Den er i størst grad påvirket av relativistiske effekter. Man hadde så langt ikke klart å nøyaktig beregne Merkurs bane, spesielt den elliptiske banens rotasjonsforskyvning (precession), ved å betrakte gravitasjonspåvirkningen fra Venus og andre planeter. Man trodde det eksisterte en ny planet Vulcan innenfor Merkur som påvirket Merkurs bane. (Neptun ble funnet i 1846 på samme måte, den påvirket Uranus bane og den franske matematikeren Urbain Le Verrier (1811-1877) forutsa Neptuns eksistens og posisjon). Einsteins likning, med relativistiske ledd, beregnet Merkurs bane korrekt. Dette var øyblikket Einstein ble overbevist om at teorien var riktig. Merkurs precession var et resultat av kurving av spacetime og ikke noen ekstra planet Vulcan.

Klokker og quartzvibrasjoner SiO2

Klokker er basert på at noe svinger med en bestemt frekvens. For bare et par generasjoner siden var dette en mekanisk pendel. Man oppdaget at materialet quartz (silisiumdioksid, SiO2) vibrerer når det koples til spenning (batteri). Fenomenet kalles piezoelektrisk effekt. Quartz klokker har innebygd en millimeter stor audio stemmegaffel (fysisk gaffel med to tenner) i SiO2, koplet til et batteri med en bestemt spenning. Det hele er utformet slik at stemmegaffelen vibrerer med nøyaktig 32 768 Hz (2^15). I klokken er en elektrisk krets som kan fange opp vibrasjonene. Dette er basis for tidsangivelsen. Det er gjort eksperimenter der en slik klokke holdes stasjonær på jorden mens en annen settes på et fly, får seg noen døgns flytur i høy hastighet, og så lander tilbake på jorden (Joseph Hafele og Richard Keating 1971). Einsteins relativitetsteori forutsier at etter flyturen vil de to klokkene ikke lengre vise samme tid. Det er også nøyaktig hva man måler. Quartzens vibrasjoner, og dermed tiden, endres når hastigheten endres (samt også på grunn av andre relativistiske effekter som endret tyngdekraft i flyet).

Atomklokker er en quartzklokke med innebygd selvkorrigering.

youtube Into the Ordinary How do quartz clocks work? Clocks And Watches Explained. engineerguy How a quartz watch works. How a quartz watch works its heart beats 32768 times a second. How Do Atomic Clocks Work.

Global Positioning System

Satelitt navigasjon (gps) ville ikke fungert uten generell relativitet. Det opprinnelige systemet ble bygd av USA og besto av 24 satelitter i bane 20 000 km over jordoverflaten. Hver satelitt har en atomklokke som flere ganger daglig synkroniseres med jordbaserte, enda mer nøyaktige, atomklokker. For ethvert punkt på jorden er minst 4 satelitter over horisonten til enhver tid. Tiden signalet fra fire satelitter tar på å nå overflaten kan brukes til å beregne posisjonen til ethvert punkt på jordoverflaten med 2m nøyaktighet. For å oppnå slik nøyaktighet må systemet ha klokker synkronisert innenfor 6 nanosekunder. To relativistiske effekter må tas hensyn til. Satelittene beveger seg med 14 000 m/s. Dette gjør at tiden går saktere (ifg den spesifikke relativitetsteorien). De mister rundt 7 mikrosekunder hvert døgn sammenliknet med klokker på jorden. I tillegg kommer at satelittene er mye lengre ut i jordens gravitasjonsfelt enn klokker på jordoverflaten. Dette gjør at satelitt klokkene går 45 mikrosekunder fortere per døgn enn klokker på jorden. Netto går de altså 45 – 7 = 38 sekunder fortere hvert døgn enn jordbaserte klokker. Systemet er designet for å korrigere disse relativistiske effektene. Uten korrigering vills GSM systemet blitt upålitelig iløpet av minutter.

Einstein vs Newton

Er Einsteins gravitasjonsteori bedre enn Newtons? I Newtons teori så man gjennom fingrene med at gravitasjonskraften virket instantans, selv om mange mente dette ikke kunne stemme og var overnaturlig. Dette er løst i Einsteins teori. Masse kurver spacetime i sin nærhet og denne lokale kurvaturen spres utover med lystes hastighet. Slike forstyrrelser i spacetime påvirker andre masser men bare når forstyrrelsen har hatt tid til å nå dem.

Spørsmål: hva betyr det egentlig at space er curved? At gravitasjonskraften ikke virker loddrett inn på alle masser? Eller er det noe mer?

Spørsmål: hvorfor er alle planetbanene i vårt solsystem nesten konsentriske (altså i nesten samme plan)?

Sorte hull

Einsteins 10 likninger har løsninger som tilsier at sorte hull finnes. Einstein var usikker på om dette var riktig og om sorte hull finnes i virkeligheten. Etter
Einsteins død har det blitt bekreftet mange ganger, på forskjellige måter, at sorte hull faktisk eksisterer. Mer om dette i Frans Pretorius, Steven Gubser: Little book about black holes.

Angående dimensjoner

I den virkelige verden kan man bevege seg frem og tilbake i de romlige dimensjonene men i tidsdimensjonen kan man bare bevege seg fremover. I videospill er det ofte slik at i en av de romlige dimensjonene, eksmepelvis x-retingen, kan man bare bevege seg fremover og aldri bakover.

Kvantemekanikk og relativitetsteori er ikke kompatible

Wikipedia, Problem of time. In theoretical physics, the problem of time is a conceptual conflict between general relativity and quantum mechanics in that quantum mechanics regards the flow of time as universal and absolute, whereas general relativity regards the flow of time as malleable and relative. This problem raises the question of what time really is in a physical sense and whether it is truly a real, distinct phenomenon. It also involves the related question of why time seems to flow in a single direction, despite the fact that no known physical laws at the microscopic level seem to require a single direction.

Guardian 4. desember 2023. At the heart of modern physics is a gulf that scientists have spent more than a century trying to bridge. Quantum mechanics gives an apparently flawless description of the forces that dominate at the atomic scale. Albert Einstein’s theory of general relativity has never been proven wrong in its predictions of how gravity shapes cosmic events. But the two theories are fundamentally incompatible.

Physicist professor Jonathan Oppenheim, University College of London, says quantum theory and Einstein’s theory of general relativity are mathematically incompatible with each other. He has proposed a framework that could unify these two pillars of physics, through a radical rethink of the nature of spacetime. Instead of time ticking away predictably, under the “postquantum theory of classical gravity”, the rate at which time flows would wobble randomly, like the ebb and flow of a stream.

Until now, the prevailing assumption has been that Einstein’s theory of gravity must be modified, or “quantised”, in order to fit within quantum theory. This is the approach of string theory, which advances the view that spacetime comprises 10, 11 or possibly 26 dimensions. Loop theory is another candidate.

Oppenheim’s theory, published in the journal Physical Review X, suggests that spacetime may be classical and not governed by quantum theory at all. This means spacetime, however closely you zoomed in on it, would be smooth and continuous rather than “quantised” into discrete units. However, Oppenheim introduces the idea that spacetime is also inherently wobbly, subject to random fluctuations that create an intrinsic breakdown in predictability.

“The rate at which time flows is changing randomly and fluctuating in time,” said Oppenheim, however time would never actually go into reverse. “It’s quite mathematical,” he added. “Picturing it in your head is quite difficult.” This proposed “wobbliness” would result in a breakdown of predictability, which, Oppenheim says, “many physicists don’t like”.

Referanser

Nicholas Mee boken Gravity

The little book about black holes

NTH/NTNU pensum 1993-1997 spesielt Newton

james b hartle: gravity. an introduction to einsteins general relativity

Mesopotamia og Babylonerne

Den tidlige sivilisasjonen Babylon var i Mesopotamia (området rundt dagens Irak). De gjorde systematisk astronomi.

tid-og-gravitasjon-20240426-bilde31-babylon-hammurabi-1792bc-1750bc
Babylon og Hammurabi 1792bc og 1750bc.
tid-og-gravitasjon-20240426-bilde32-neobabylon-nabonidus-556bc-539bc
Neobabylon eller Ny-Babylon og Nabonidus 556bc til 539bc.
tid-og-gravitasjon-20240426-bilde33-nineveh-sumerian-astronomy

Tidevann

tid-og-gravitasjon-20240426-bilde20-tidevann
Både Newton og Einstein forklarte tidevann. Men på forskjellige måter.

Gravity probe

tid-og-gravitasjon-20240426-bilde21-gravity-probe-b
Gravity Probe B. To relativistiske effekter. https://en.wikipedia.org/wiki/Gravity_Probe_B

Leseliste

tid-og-gravitasjon-20240426-bilde26-videre-studier
Bokanbefallinger.
tid-og-gravitasjon-20240426-bilde27-videre-studier
Bokanbefallinger.
tid-og-gravitasjon-20240426-bilde28-videre-studier
Bokanbefallinger.

Spacetime

tid-og-gravitasjon-20240426-bilde22-kurvet-rom-to-sorte-hull
Rommets krumning på grunn av to store masser. Jeg tolker den illustrerte krumningen som et forsøk på å illustrere retningen på gravitasjonsfeltet.

Usikker på om det er riktig å tolke rummets krumning som retningen på gravitasjonsfeltet.

Solur

tid-og-gravitasjon-20240426-bilde34-sundial-solskive-solur
Sundial. Solur aka solskive.

Miro

Jeg fikk tilsendt god energi og en reise i tid.

Besteforeldrene mine var i 20-årene under 2. verdenskrig. Idag lærer de fleste om krigen fra bøker. Det gjorde ikke de. Det var selvopplevd. I de årene var det matmangel i Norge. Det var ikke butikker på vanlig måte. Det var rasjonering. Man måtte først få en godkjennelse i form av et rasjoneringskort for å kunne kjøpe bestemte matvarer. De tyske okkupantene tok mye av maten selv. Mange matvarer ble det mindre og mindre av ettersom krigen utviklet seg. Bestemoren min lærte fort at mat det kaster man ikke. Hun glemte det aldri. Og jeg lærte det av henne da jeg var liten. Jeg ble det fortalt, så det, og gjorde det. Det er en del av meg den dag idag like sterkt som dengang. De var opptatt av bøker og kunst. Det ble en del av meg. Kanskje er det en form for energi som former nervesystemet. Igår fikk jeg et gjensyn med Miro. En bilde kunstens Einstein. En krysning av det enkle og det geniale. En essens.

miro02-man-pipe-1925

Brev fra Ukraina mars-2024

Sørøst Ukraina. Krig mot Russland siden februar 2022.

Vår historie.

Navnet mitt er Vitaliy, og jeg er 35 år gammel. Jeg er gift og har en datter som er 7 år gammel. Vi er flyktninger fra Ukraina. Jeg ønsker å fortelle vår historie, om hvor vi bodde før, hva vi gjorde, og hvordan vi endte opp i Norge.

Vi bodde i en liten by sør i Ukraina, 60 kilometer fra Krim. Vår by var omgitt av hav på begge sider, med Azovhavet på den ene siden og Svartehavet på den andre. Vår region var preget av sletter og endeløse jorder der solsikker, raps, soyabønner, hvete, mais og mange andre avlinger ble dyrket. Spesielt vakkert var det om sommeren når alle disse avlingene blomstret. Sommeren var svært varm hos oss, og vinteren var mild.

Jeg har økonomisk utdannelse og jobbet før krigen i en bankfilial. Samtidig drev jeg og utviklet min lille gård hvor jeg avlet griser og høns. Jeg likte jobben min og gården min. Min kone har tre høyere utdannelser, hvorav en er i økonomi. Hun jobbet i 15 år i skatteetaten.

Om sommeren pleide vi å tilbringe mye tid på stranden, bade og sole oss, gå turer langs stranden og grille kjøtt og grønnsaker. Om vinteren dro vi til Karpatene, fjellene i vestlige Ukraina. Der kjørte vi på ski, snowboard og ridning. Livet vårt var helt tilfredsstillende, vi planla for fremtiden og alt skulle være bra.

brev-fra-ukraina-20240414-bilde18-brev-svartehavet-solsikker-raps-soya-hvete

Før den store krigen var det mange nyheter om at Russland samlet tropper ved grensen og planla å invadere. Men våre myndigheter beroliget oss og sa at det ikke ville bli krig og alt ville være bra. Men den 24. februar, rundt klokka 4.30 om morgenen, hørte jeg en uforståelig lyd på gaten. Først skjønte jeg ikke hva det var, jeg gikk ut på gaten og hørte lyden som fikk hjertet mitt til å banke som om jeg løp en maraton. Det var lyden av raketter som kom, på himmelen fra Krim-siden var det lyst, det var fra den siden russerne invaderte vår region. Vinduene i huset vårt ristet, jeg kunne føle vibrasjonen fra eksplosjonene. Om morgenen stoppet alt, det ble stille. Klokken 6 om morgenen var det mange mennesker og biler på gaten, folk var i panikk og visste ikke hva som hadde skjedd og hva de skulle gjøre, akkurat som oss. Rundt klokken 10 så jeg de første russiske tankene og militærkjøretøyene, de kjørte på den nærliggende gaten, det var så mange av dem at den siste tanken passerte flere timer senere. Senere fortalte venner meg at militærteknologien kjørte på alle veier de kunne. Vi forsto at vi var okkupert. Det var som en skremmende drøm, men forskjellen var at en drøm er et resultat av hjernens aktivitet og om morgenen, når du våkner opp, forsvinner drømmen og du husker ingenting, men dette var virkelig.

I de første månedene av okkupasjonen så vi ikke russiske soldater, det var relativt stille i byen vår, dagen før krigen evakuerte politiet, brannvesenet og alle andre spesialtjenester. Fordi det ikke var noe politi i byen, begynte det å bli uro og plyndringer. Vanlige folk og de politibetjentene som nektet å forlate samlet seg og begynte å patruljere gatene om natten, jeg var også med dem. Vi gikk praktisk talt hver natt og passet på at det ikke ble uro.

Etter noen måneder dukket det opp russere i byen vår og begynte å etablere sin egen autoritet og lover. De tilbød folk å jobbe for dem, noen sa ja, men de fleste sa nei. Militæret sto på veiene utenfor byen og sjekket dokumenter og biler. Russiske soldater begynte å bosette seg i tomme hus. De var overalt. En morgen gikk jeg langs min gate, og jeg følte meg ikke som om jeg var hjemme. Det føltes som om jeg var i et annet land. Mange familier forlot byen vår i løpet av okkupasjonen. De dro gjennom frontlinjen der det var en spesiell evakueringskorridor. Senere skjøt russerne på kolonnen med biler som ventet på muligheten til å passere, og etter det ble korridoren stengt. Det var bare én vei ut, gjennom Krim og Russland.

Vi levde under okkupasjon i 8 måneder. Etter de første angrepene på Kertsj-broen, som forbinder Krim og Russland, og våre myndigheters oppfordring til evakuering, bestemte vi oss for å dra. På den tiden var det nesten ingen unge mennesker igjen i byen, bare eldre som ikke ville forlate hjemmene sine.

brev-fra-ukraina-20240414-bilde19-brev-russisk-invasjon

Jeg har en venn som kom til Norge med familien sin, han foreslo at jeg skulle dra til Norge, siden det er trygt her, og den norske regjeringen hjelper flyktninger fra Ukraina. En morgen tok vi med oss det vi kunne få plass til i bilen, og dro av gårde. Totalt kjørte jeg omtrent 3500 kilometer, tre dager kjørte vi gjennom Russland, og tre ganger ble bilen vår og vi sjekket, første gangen var ved grensen til Krim, andre gangen på Kertsj-broen, og tredje gangen ved grensen til Russland-Latvia. Alle tre gangene ble jeg avhørt av russisk politi og etterretning. De spurte hvor vi skulle, hvorfor, om jeg hadde venner som var militære, og mye annet. Da vi kom til Latvia, følte jeg en lettelse og frihet, vi bodde i Riga i fem dager, slappet av og prøvde å komme oss etter alt som hadde skjedd. Etter det tok vi en fergebillett og seilte til Sverige. Samme dag kom vi til vennene våre i Norge. Neste dag dro vi til immigrasjonstjenesten, der vi fortalte alt som hadde skjedd med oss og hvor vi kom fra. Etter det dro vi til et senter hvor flyktninger bor, der venter alle på videre fordeling, vi bodde der i tre måneder, og om våren fikk vi beskjed om at de hadde funnet et hjem til oss. Det ligger i en vakker by nær vennene våre. I morgen er det ett år siden vi flyttet hit. Nå forstår jeg hva det betyr å begynne på nytt og hvilke vanskeligheter som følger med det. Men det viktigste er at vi er i sikkerhet.

brev-fra-ukraina-20240414-bilde08-illustrasjon-ukrainsk-landskap
brev-fra-ukraina-20240414-bilde11
brev-fra-ukraina-20240414-bilde12

Letter from Ukraine march-2024

Our history.

My name is Vitaliy, and I am 35 years old. I am married and have a daughter who is 7 years old. We are refugees from Ukraine. I want to tell our story, about where we lived before, what we did, and how we ended up in Norway.

We lived in a small town in southern Ukraine, 60 kilometers from Crimea. Our town was surrounded by sea on both sides, with the Azov Sea on one side and the Black Sea on the other. Our region was characterized by plains and endless fields where sunflowers, rapeseed, soybeans, wheat, corn, and many other crops were grown. Especially beautiful was the summer when all these crops were in bloom. Summer was very hot with us, and the winter was mild.

I have an economic education and worked in a bank branch before the war. At the same time, I was building and developing my small farm where I raised pigs and chickens. I liked my job and my farm. My wife has three higher educations, one of which is in economics. She worked for 15 years in the tax administration.

In the summer, we often rested at the seaside, swam and sunbathed, walked along the beach, and grilled meat and vegetables. In winter, we went to the Carpathian Mountains, the mountains in western Ukraine. There we skied, snowboarded, and rode horses. Our life was completely satisfactory; we made plans for the future, and everything was supposed to be good.

Before the full-scale war, there were many news reports that Russia was gathering troops on the border and planning to invade. But our authorities reassured us and said there would be no war, and everything would be fine. But on February 24, around 4:30 in the morning, I heard an unfamiliar noise outside. At first, I didn’t understand what it was; I went out onto the street and heard a sound that made my heart race as if I were running a marathon. It was the sound of rockets coming; in the sky from the side where Crimea is, it was bright, that was the side the Russians invaded our region from. The windows of our house shook, I could feel the vibration from the explosions. By morning, everything stopped; there was silence. At 6 in the morning, there were many people and cars on the street; people were in panic and didn’t understand what had happened and what to do, just like us. Around 10, I saw the first Russian tanks and military vehicles; they were driving on the nearby street; there were so many of them that the last tank passed several hours later. Later, friends told me that military equipment was driving on all the roads they could. We realized that we were occupied. It was like a terrible dream, but the difference was that a dream is the result of our brain’s activity, and in the morning when you wake up, the dream goes away, and you don’t remember anything, but this was real.

In the first months of the occupation, we did not see Russian soldiers; it was relatively quiet in our town; the day before the war, our police, firefighters, and all other special services were evacuated. Because there was no police in the city, unrest and looting began. Ordinary people and those police officers who refused to leave gathered together and started patrolling the streets at night; I was also with them. We went almost every night and made sure there were no disturbances.

After a few months, Russians appeared in our town and started to establish their authority and laws. They offered people to work for them; some agreed, but most refused. The military stood on the roads outside the city and checked documents and cars. Russian soldiers began to settle in empty houses. They were everywhere. One morning I walked along my street, and I didn’t feel like I was at home. It felt as if I were in another country. During the occupation, many families left our city. They left through the front line where there was a special evacuation corridor. Later, the Russians shot at the column of cars waiting for the opportunity to pass, and after that, the corridor was closed. There was only one way out, through Crimea and Russia.

We lived under occupation for 8 months. After the first attacks on the Kerch Bridge, which connects Crimea and Russia, and our authorities’ call for evacuation, we decided to leave. At that time, there were almost no young people left in the city, only the elderly who did not want to leave their homes.

I have a friend who came to Norway with his family; he suggested that I go to Norway since it is safe here, and the Norwegian government helps refugees from Ukraine. One morning, we packed what we could fit into the car and left. In total, I drove about 3500 kilometers; for three days, we drove through Russia, and three times our car and we were checked. The first time was at the border with Crimea, the second time on the Kerch Bridge, and the third time at the border between Russia and Latvia. All three times I was questioned by Russian police and intelligence. They asked where we were going, why, if I had friends who were military, and much more. When we entered Latvia, I felt relief and freedom; we stayed in Riga for five days, rested, and tried to recover from everything that had happened. After that, we took a ferry ticket and sailed to Sweden. The same day we arrived at our friends’ in Norway. The next day we went to the immigration service, where we told everything that happened to us and where we came from. After that, we went to a center where refugees live; there, everyone waits for further distribution; we lived there for three months, and in the spring, we were told that they had found a home for us. It is located in a beautiful city near our friends. Tomorrow will be a year since we moved here. Now I understand what it means to start over and what difficulties come with it. But the most important thing is that we are safe.

brev-fra-ukraina-20240414-bilde17
brev-fra-ukraina-20240414-bilde15
brev-fra-ukraina-20240414-bilde16
brev-fra-ukraina-20240414-bilde10
brev-fra-ukraina-20240414-bilde01-min-historie-ukrainsk
brev-fra-ukraina-20240414-bilde02-min-historie-ukrainsk
brev-fra-ukraina-20240414-bilde03-min-historie-ukrainsk
brev-fra-ukraina-20240414-bilde04-min-historie-ukrainsk
brev-fra-ukraina-20240414-bilde05-min-historie-ukrainsk
brev-fra-ukraina-20240414-bilde06-min-historie-ukrainsk
brev-fra-ukraina-20240414-bilde14
brev-fra-ukraina-20240414-bilde13
brev-fra-ukraina-20240414-bilde09-illustrasjon-ukrainsk-landskap.jpg
brev-fra-ukraina-20240414-bilde20-norway-3500km

Amys parasitt program

Min venn Amy fra USA har lang profesjonell og personlig erfaring med parasitter og parasitt infeksjoner. Her er hennes beste parasitt tips.

Calling all Parasite Warriors! Here’s my tips on killing roundworm.

First, a little about me: I worked 20 years as a research wildlife biologist, capturing and releasing thousands of big game animals like deer, elk and bighorn sheep for restoration and research. I also investigated wildlife disease outbreaks. Poop was the cornerstone of much of my work. It provided valuable information on what animals ate, how stressed they were, what diseases they had and most importantly what parasites they carried. So when I got sick with Lyme, 6 co-infections, and multiple parasitic infections, I applied the science I knew so well on myself and my friends with Lyme.

Introduction

I am focusing on roundworm because of dr Klinghardts axiom: “kill large to small”. Remove big guys like roundworm and the smaller guys like spirochetes, other bacteria and viruses will be much easier to kill. He has said that “80% of CFS patients have worms” and “Lyme Disease is not the cause of what we call Lyme Disease; parasites are (2015 Thriive talk). He has also said that the difference between an asymptomatic Lyme patient and one in a wheelchair is toxic load (chemicals and heavy metals) and the amount of resulting parasites. He believes we have parasites because of toxic load and the toxic load must ultimately be reduced to control parasites. Klinghardt oneradionetwork.

Roundworm are a formidable foe. This is because humans are the obligate host of Ascaris lumbricoides and we have co-evolved over millennia. They are extremely adaptive and are not easy to kill. They release loads of endotoxins and use a lot of our nutrients. As a result, Lyme patients with roundworm tend to have very low energy and carry a kind of sadness that has become unmistakable to me.

It is also very easy to become re-contaminated. Our food, especially if grown in Mexico, and even if organic, carries eggs and it’s difficult to kill and remove them all no matter what you soak your vegetables in. We ingest the eggs and they hatch in the small intestine. The larvae borrow through the intestinal wall into the bloodstream. Here the immune system tries to kill the larvae and they are surrounded by white blood cells. If you are immune compromised from Lyme, or you have too many larvae, you may not mount an effective defense and the larvae travels to your lungs. You cough up the larvae and swallow. Now the larvae can grow into adulthood. Adults live attached to the small intestinal wall (and sometimes the colon wall) but detach to mate during the time around the full moon. (This is why they are easier to dislodge). Eggs are laid and the cycle repeats itself. Time from egg to full grown adult is 2-3 months. Adults range between 6 and 16 inches. In the worst cases, you can have hundreds of worms (rarely thousands).

A – Klinghardt-Yu protocol

A. The Klinghardt parasite protocol (based on Dr Simon Yu protocol) is outlined at the bottom of this post. It uses 5 Rx medications: (Praziquantel/Biltricide), Ivermectin, Pyrantl paomate, Albenza (I substituted Mebendazole which I found easier to tolerate) and Alinia. Of these, all but Alinia kill roundworm in my experience and all should be energy tested for compatibility before proceeding. There is a lot of information on these meds so I just want to say that if you are loaded with roundworm and other nematodes as well as protozoa, be prepared for rocky times. I have done this protocol 4 times but took breaks when I got too sick and/or lowered dosages. If you can’t tolerate Rx meds, choose not to use them, or need breaks between Rx cycles, here are alternatives that have worked for me:

B – Foods

B. Foods: Eat 1-2 for 1-3 days. Beginning with the most palatable they are:
-Figs. Biopure Paraficus 1 – 3 tablespoons. Or fresh figs (6 small or 4 large). Both strong. Amazon BioPure Paraficus Organic Freeze-Dried Ground Figs.
-Pomegranate. One whole one including seeds or 1 TBS powder (fresh is stronger).
-Papaya seed (1 TBS ground with half a medium papaya)
-Pumpkin seed from jack o lantern pumpkins (other pumpkin seeds are relatively weak)
-Raw collard green (I blend into a green drink with romaine lettuce and zucchini)
-Green chile (1/2 to 1 cup) or jalapeños. Don’t eat if ultra sensitive to nightshades!
-Horseradish, wasabi, or fresh ground or juiced ginger: as much as you can stand.

IMPORTANT: if you eat these foods regularly, they will not work because the parasites develop resistance. Only foods that you never or rarely eat will work. The only exception to this, at least for me, is figs. They always work and I freeze them for use in the winter.

Jeg legger til: ananas, hvitløk, kokosnøtt.

C – Herbs

C. Herbs. Add 2 of these: 1 to 2 caps of each am and pm. Take with something sweet to trick the roundworm into taking a big gulp. Any of these can be lyophilized (comment: made liposomal) with a blender, ultra sonic jewelry cleaner and a phospholipid which will increase their potency but I find that they are powerful as is.
-Mimosa pudica from Biopure. They sell powder which I encapsulate. I find that more palatable than drinking in water. Hopkinton Drug does capsules but not as strong.
-Black walnut hull extract
-Olive leaf extract
-Aloe ferrox (note: strong laxative and can cause cramping)
-Biopure artemesian and Biopure Neem

-Humaworm, the first herbal formula I tried, killed a few dozen worms on days 1 and 2. Composed of 25 herbs, some of which are allergenic to many people. I ended up buying the individual ingredients so I could eliminate the five that were problematic for me and my results were just as good. Humaworm may also customize their formula for you. Humaworm.

-Ann Louise Gittleman formulas. I haven’t tried them yet but she knows her stuff. Loved her book, Guess what came to Dinner. Ann Louise.

-A note about clove: this makes some people sick (including me) and doesn’t kill eggs as purported so I see no point in taking it unless you like it.

-Ten in One rizol oil from Biopure. Fill a small glass with a little water. Drop 1-10 drops of oil on water. Put a little more water on top and drink. If you don’t do it this way the ozonated oil will stick to the glass. Ten in one is the only thing that killed my fish tapeworm. Extremely powerful. Start with small dose.

D – Suppositories

D. Suppositories (rectal pills, stikkpille). I have not tried Biopure rizol and nexus suppositories but I love the idea. They support Klinghardt’s strong recommendation that its best to get parasites out whole; less decomposition means less toxin release. This is more likely to happen with suppositories (for making your own see thedetoxdudes suppositories.

Klinghardt says they also come out whole with MMS enemas, which I have not tried but friends that have report they have good success.

E – Strategies

E. Strategies:

 1. Alternate herbs and food. Energy test everything.
 2. Take something everyday unless you are feeling too toxic.
 3. Take 3 day to one week breaks but no longer than one week. You will be doing this continuously as much as you can tolerate, not just once a month on full moon nights.
 4. Do coffee enemas to clear toxins. Parasites do not like coffee enemas either. If can’t tolerate coffee do warm water, saline, or fennel tea enemas. You may need 2-3 a day. There is almost nothing as toxic as worms so once they are dead you want them out quickly. If possible also do colonics, especially if cannot do enemas. If you can’t do enemas or colonics, you will have to do laxatives. Whatever you do, don’t begin a parasite treatment program if you are constipated. You will become very sick.
 5. Always rotate parasite killers to overcome resistance
 6. Take yeast killers and metal chelators concurrently because roundworms sequester metals and yeast and release them when they die. Klinghardt says that parasites harbor 200x more lead and mercury than the tissues of host. Ideally he says you should do a metal elimination protocol 6 weeks to 2 months before doing a parasite cleanse. For this he likes Biopure zeolite with horsetail in it, biosil, horsetail tea (up to 6 cups a day) and large doses of chlorella. He also likes to pair Biopure cilantro tinture (special variety is grown by Biopure) 30 min before meal with a 30 min ionic footbath (one to two times a week—not more). He says that neither is effective alone. The footbath ionizes the water and this stimulates the kidneys through the feet to filter metals through blood. The stuff you see in the water is irrelevant. It’s what comes out in the urine that is significant, which is usually highest on day three.
 7. Take digestive enzymes and Betaine HCL with every protein meal. It is thought that low stomach acid contributes to roundworm persistence. Type A blood types tend to have low stomach acid whereas type O have high. You may not need Betaine HCL if Type O.
 8. Examine your poop! Otherwise you won’t know if you are successful. With food and herbal killers roundworm tend to come out partially digested. What do they look like? Worms! Stringy worms! Up to 16 inches long. They also tend to float. Prescription meds may dissolve roundworm and you may not see them. Mucus may look like roundworm. If unsure, run warm water over them. Roundworm will not dissolve but mucus will. How much to examine depends on you. You can poke around with a plastic fork or you can strain the contents, rinse with warm water, and have a clear picture of your results. I went a step further and dissected my finds.
 9. Keep journal with results.
 10. Take pictures to show your friends when they ask what you’ve been up
 11. Track the moon cycle and mark the full moon on your calendar. This is when you are going to hit parasites with your strongest protocol. Parasites are most active a few days BEFORE a full moon. By the time the moon is full mating has already slowed down. Most experts recommend starting a few days before and end a few days after. You kill more when you treat during active periods because roundworm detach from the intestinal walls to mate. Also some parasite experts say they are as active on new moon nights but I haven’t experienced this myself.
 12. Take Bulletproof coconut charcoal or another ammonia binder like yucca root or L-theanine before bed. Roundworms (as well as Lyme bacteria) release ammonia and stimulate glutamate release which increases adrenalin. This is what makes you feel so sick, wired and tired. Additionally, if you have significant mutations like CBS, COMT, BCMO1, ACT, SOD2, PON1, GAD, NOS, HFE, and MTHFR like me, you already have high free radical production, which is only made worse with parasite treatment. That is why it is important to do 23 and me genomic testing and use Bob Miller’s MethylGenetic Nutrition program to interpret. I am very impressed with the number of important snps in Bob’s program (more geared to Lyme than Nutrahacker and Sterlings App) and the information to address the mutations in my consult with him. Bob Miller, Tree of Life.
 13. Take Calcium-d-Glucarate to rapidly decrease adrenalin and the anxiety it causes. Whenever you feel anxious take it. I take 500 mg capsules one to 3 times a day with or without food. It is not calcium. It also binds toxins and helps ensure proper estrogen metabolism to prevent estrogen sensitive cancers. Enhances phase 2 liver detox pathway.
 14. Increase fiber — soluble and insoluble. The bulk helps expel roundworms. Good sources are avocado, sweet potato, butternut or other winter squashes. Psyllium seed husk is also good but only if you tolerate it.
 15. A note about bile: low bile production may also contribute to persistence of roundworm. Dandelion root tea stimulates bile production and phosphatidylcholine, IV or gelcaps helps produce and thin bile. Bile is mostly made up of phosphatidylcholine. Because bile is so important to digest food and control roundworm, liver flushes are very beneficial. These clear the stones that block the ducts and gallbladder from releasing bile. They also are terrific at flushing liver flukes and roundworm as well as dead worms, larvae, and eggs in the ducts. They are my least favorite treatments to do, but I find that almost nothing makes me feel as well afterward. I also feel that without cleaning the ducts you will always have a reservoir of re-infection.
  Alternatively you can also do castor oil packs and liver compression as highly advocated by Klinghardt: youtube THRiiiVE Summit #13: Liver Compression Technique (Dr Dietrich Klinghardt). Klinghardt likes to emphasize that you have 2000 miles of bile ducts.
 16. A note about testing: Klinghardt generally does not recommend parasite testing because most parasites self-destruct within 20 minutes of being expelled and are jelly upon arrival. I sent my poop to Africa and the lab report said I had nothing. I sent it to Genova Labs twice and ditto (other than protozoa). The only lab that turned up anything significant was Diagnos-Tech. They diagnosed me with pork tapeworm, which was close: I actually had a fish tapeworm—30 feet long — I got from eating undercooked Alaskan King salmon. I now cook all my fish until well done and haven’t eaten sushi since. Three days of 10 drops of Ten-in-one rizol killed the tapeworm – but that’s a story for another time.
 17. A note about dark field microscopy: I thought I was done with roundworm treatment until I went to Germany a few years ago for apharesis. They drew my blood, put it under the microscope, and roundworm larvae appeared. The doctor said this is not uncommon—especially in American Lyme patients. My white blood cells were attacking them but this meant I was still infected. This brings up the question: Are you ever done? I am not sure. But I do know that the renewed energy is worth the effort. The more parasite and toxin cleansing I do, the better I feel. When full of parasites you can’t be you.

Klinghardt prescription protocol

Klinghardt Rx Parasite Protocol: The following drugs are used for a year in rotation to kill parasites.

 1. Biltricide 600 mg – twice daily, every 12 hours for two days. Absorption increases most when taken with a high carb meal. A high fat meal increases it almost as much. Take with grapefruit juice to increase absorption also.
 2. Ivermectin. 12 mg four times per day for fourteen days (take at the same time as Pyrantel Pamoate) on an EMPTY stomach. Can cause side effects in eyes. I have been advised to stop if my eyes begin to blur which happened. Some versions say to take 4 mg 4 times a day. This is what I did.
 3. Pyrantel pamoate (liquid – 4 teaspoons) 1000 mg per day at bedtime for fourteen days. Or compounded capsules.
 4. Albenza 400 mg – Two 200 mg tablets twice per day every 12 hrs for 14 days (after completing 14 days on Ivermectin and Pyrantel). Take with food and FAT. Some people drink a few shots olive oil.
 5. Alinia 1000 mg – Two 500 mg tablets twice per day (every 12 hrs) for fourteen days (after completing Albenza).
  THEN 2 HERBS:
 6. Mimosa Pudica (Biopure) – ½ teaspoon 2x/day for fourteen days mixed in water or juice.
 7. Arteminisin (Biopure) – 200mgs 2x/day for fourteen days. Take with 4 oz. of grapefruit juice 30 minutes before meals to potentiate effect.

REPEAT ENTIRE SEQUENCE 4 TIMES.
Ivermectin needs to always be taken on an empty stomach.
Albenza with a fatty meal or a few shots of olive oil, at a minimum.
Billtricide best with carbs and fat.
Key Pharmacy can compound all of these and will be cheaper for some esp albendazole.
All Day Chemist is an offshore pharmacy that is also cheaper. May require Rx now.

amys-parasitt-protokoll-bilde02-20240403-ascaris-lumbricoides-roundworm
Ascaris Lumbricoides (roundworm).

Ascaris Lumbricoides (roundworm). Cylindrical body, it has differentiated sexes, the male can grow from 10 to 31 cm long, while the female from 25 to 35. The female’s extremities are conical, and in the case of the male, the rear extremity is curved. The female can lay, daily, near to 200,000 eggs during its lifetime, which lasts between 12 and 18 months. Bildet fra flickr.

Bannerbildet av Ascaris Lumbricoides fra wikipedia.

Oppdatering 4. april 2024. I Egypt er parasitter vanlig og legene der kjenner godt til problemet. Dr Samir Ahmed.

Flat jord og beregning av når båt forsvinner bak horisonten

Anta du står på land og ser en seilbåt reise i retning horisonten. Hvor langt må den seile før den er bak horisonten og ikke lengre synlig på grunn av jordens krumning?

Noen lurer fortsatt på om jorda er rund eller flat. På facebook argumenterer Christian Paaske for flat jord. Det er interessant å lese. De overbeviste kaller seg gjerne flatearthers. Jeg tror jorda er rund. Men er åpen for å høre andre syn på saken. Dessverre er ikke argumentene til flatearthers veldig overbevisende. Et argument som går igjen er “ja men når du ser utover havet så er det jo flatt”. Men det er selvsagt fordi kulen er så stor.

Et motargument er observasjonen at båter forsvinner gradvis over horisonten. Man kan regne ut avstanden til horisonten, og avstanden til når båten forsvinner helt bak horisonten. Man kan så sette opp et eksperiment og se om tallene stemmer med virkeligheten. Hvis beregningen stemmer med eksperimentet tyder det på at båten forsvinner bak horisonten på grunn av jordens krumning og at jorda dermed er rund.

Forenklinger. Vi ser i det følgende bort fra gravitasjonens virkning på lyset. Vi ser bort fra vanndamp som endrer lysets brytning. Vi ser bort fra bølger.

Beregning horisont og forsvinningspunkt

Anta du står ved havet og skuer utover horisonten. Det er intet land eller øyer eller andre ting som hindrer utsikten. Anta en seilbåt reiser fra der du står i retning horisonten. Seilbåten er 5 meter høy over havoverflaten (h2). Du selv står på en stein og det er 2 meter fra havoverflaten til øyehøyde (h1). Vi antar at jorda er rund. Etterhvert vil du på grunn av jordens krumning ikke kunne se de nedre delene av seilbåtens skrog. Dette begynner å skje når seilbåten har nådd horisonten. Hvor langt må seilbåten seile før hele seilbåten er ute av syne (l1+l2 i horisontallinje, eller det mer nøyaktige b1+b2 langs jordens buede overflate)? Angi svaret i meter. Eller eventuelt anta at avstanden til horisonten er H og angi svaret som en multiplikator av H.

flatjord-baat-horisont-20240402-bilde01-beregning-forsvinningspunkt
Utledning av formler for avstandene. h1 er høyden av observatøren. h2 er høyden av båten. l1 er horisontalavstanden fra observatør til horisont. b1 er avstanden fra observatør til horisont langs jordens buede overflate. l2 er avstanden fra horisonten til punktet der båten forsvinner ut av syne. b2 er denne avstanden langs jordens buede overflate. Avstanden fra observatør til punktet der båten forsvinner ut av horisonten blir (l1+l2) eller (b1+b2).
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde02-beregning-forsvinningspunkt
Utledning av formler for avstandene. h1 er høyden av observatøren. h2 er høyden av båten. l1 er horisontalavstanden fra observatør til horisont. b1 er avstanden fra observatør til horisont langs jordens buede overflate. l2 er avstanden fra horisonten til punktet der båten forsvinner ut av syne. b2 er denne avstanden langs jordens buede overflate. Avstanden fra observatør til punktet der båten forsvinner ut av horisonten blir (l1+l2) eller (b1+b2).
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde03-beregning-forsvinningspunkt-som-multiplikator-av-horisont-avstanden
Avstand fra observatør til punktet der båten forsvinner ut av horisonten kan uttrykkes om H*sqrt(h2/h1). Hvis observatøren er 2m høy og båten er 200m høy blir dette H*sqrt(200/2)=10H. Avstanden fra horisonten til båtens forsvinnigspunkt er 10 ganger avstanden fra observatør til horisont.

Observatørhøyde 2m og båt 5m lengde 13km

flatjord-baat-horisont-20240402-bilde04-observator-2m-baat-5m-13km
2m høy observatør, 5m høy båt. Avstanden til horisonten er rundt 5km. Avstanden fra observatør til punktet der båten forsvinner bak horisonten er rundt 13km, eller mer nøyaktig 13029m.
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde23-banner-baat-horisont-surrealisme
Surrealisme.

Make an image of a big sailboat going in the direction of the horizon. The boat has just passed the horizon so that parts of the lower hull is not visible. The curvature of the earth is visible. The sky is grey and with clouds. deepai.org

Observatør 2m og båt 100m lengde 41km

flatjord-baat-horisont-20240402-bilde05-observator-2m-baat-100m-41km
2m høy observatør, 100m høy båt. Totallengde rundt 41km, mer nøyaktig 40 741m.

Observatør 2m og båt 200m lengde 56km

flatjord-baat-horisont-20240402-bilde06-observator-2m-baat-200m-56km
2m høy observatør, 200m høy båt. Totallengde rundt 56km, mer nøyaktig 55 524m.

Båten forsvinner fortere og fortere fra synet når den har kommet over horisonten punktet. Det er på grunn av jordens krumning.

flatjord-baat-horisont-20240402-bilde22-banner-baat-horisont-impresjonisme
Impresjonisme.

Brighton og den engelske kanal

Jeg var i Brighton i 2019 på et ART kurs. Her er det uhindret utsikt utover den engelske kanal mot Frankrike. I horisonten var det vindmøller og en oljerigg. Det så ut som de nedre delene, spesielt oljeriggen, skjult av horisonten.

michaela-brighton-08-brighton-engelske-kanal-vindmoller-20191216_145413
Utsikt over den engelske kanal fra Brighton. Vindmøller og en oljerigg (til høyre i bildet) er delvis skjult i horisonten på grunn av jordens krumning.

Chatgpt

Jeg stilte spørsmålet til chatgpt 3.5 og chatgpt 4.0. Viste seg at gratisversjonen chatgpt 3.5 svarte best. Ingen av de klarte hele oppgaven. Jeg stilte spørsmålet med 2 forskjellige formuleringer. De svarte best når formuleringen var “chatty” med litt ekstra informasjon som ikke var strengt nødvendig for å løse oppgaven. Kanskje er dette en egenskap ved LLM modeller, Large Language Models. De er ikke regnemaskiner med kan ved hjelp av opptrening på det skrevne ord og en meget stor datamodell sette sammen setninger korrekt.

 1. chatgpt3.5 svarte bedre enn chatgpt4.0
 2. En “chatty” spørsmålsformulering fungerte best
 3. Begge svarte mye feil. Vanskelig å avgjøre hva som er riktig og galt uten å kjenne fasiten.
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde21-banner-baat-horisont-renessanse
Rennessanse.

Chatgpt3.5 første spørsmålsformulering

flatjord-baat-horisont-20240402-bilde07-chatgpt35-sporsmaalsformulering01
chatgtp3.5. Den klarer første del av oppgaven. Men ikke andre del. Den er flink til å snakke usant så det er ikke åpenbart hva som er riktig og galt uten å ha gjort beregningene selv.
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde08-chatgpt35-sporsmaalsformulering01
Her blir det helt feil. Den klarer ikke engang enkel algebra. I overgangen mellom nest nederste linje og nederste linje ser den bare bort fra faktoren 25.
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde09-chatgpt35-sporsmaalsformulering01

Chatgpt3.5 andre spørsmålsformulering

flatjord-baat-horisont-20240402-bilde10-chatgpt35-sporsmaalsformulering02
Jeg lurte på om en mer presis formulering av spørsmålsstillingen ville hjelpe.
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde11-chatgpt35-sporsmaalsformulering02.jpg
Av en eller annen grunn legger den til høyden av båten når den skal finne avstand fra observatør til horisont. Mer presis spørsmålsstilling hjalp ikke. chatgpt35 er en LLM og ikke et regneprogram. Så den liker åpenbart at spørsmålene er litt chatty og ikke bare inneholder den helt essensielle informasjonen.
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde25-banner-baat-horisont-old-drawing
Tegning.

Chatgpt4.0 første spørsmålsformulering

flatjord-baat-horisont-20240402-bilde12-chatgpt4-sporsmaalsformulering01
Samme problemstilling for betalingsversjonen, chatgpt4.
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde13-chatgpt4-sporsmaalsformulering01
Den klarer på et vis å beregne avstanden til horisonten selv om tekst og beregninger ikke helt samsvarer. Men den klarer ikke å beregne avstanden fra horisonten til punktet der båten forsvinner. Gratisversjonen chatgpt35 klarte oppgaven bedre.
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde14-chatgpt4-sporsmaalsformulering01
Den legger sammen høyden til observatør og båt for å finne “effektiv høyde”. Tror ikke det blir riktig.
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde15-chatgpt4-sporsmaalsformulering01

Chatgpt4.0 andre spørsmålsstilling

flatjord-baat-horisont-20240402-bilde16-chatgpt4-sporsmaalsformulering02
En mer presis formulering av spørsmålet. Her er det lite som er riktig.
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde17-chatgpt4-sporsmaalsformulering02.jpg
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde18-chatgpt4-sporsmaalsformulering02.jpg
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde19-chatgpt4-sporsmaalsformulering02.jpg
flatjord-baat-horisont-20240402-bilde24-banner-baat-horisont-abstrakt
Abstrakt.

Ukultur på OsloMet

På OsloMet lager fakultetsansatte og studenter falske varsler for å få medstudenter til å slutte på studiet.

Høsten 2022 begynte jeg som voksen 50-årig student på OsloMet, Bioingeniør studiet. Intensjonen var å lære mer om helse for å hjelpe meg selv og kanskje også andre. Det tok ikke lang tid før det kom anklager og varsler fra medstudenter og lærere om både det ene og det andre. Den første hendelsen, “Hvitløkshendelsen”, var reel. Deretter ballet det på seg med fiktive anklager. Da jeg møtte til anatomieksamen ved juletider fikk jeg beskjed av eksamensvakten at jeg ikke kunne avlegge eksamen og måtte gå hjem. Det hadde fakultetet bestemt. Vi skal i dette innlegget forsøke å forstå det overordnede i denne saken. Det har så langt kommet to Tvilsmeldinger. Vi skal se på anklagene i den første.

Varsel, tvilsmelding, skikkethet

For endel studier, spesielt innen helse, holder det ikke å bare klare fagene. Man må også være personlig skikket. Dette er lovfestet i Forskrift om skikkethetsvurdering, paragraf 4. Det går på egenskaper som vilje og evne til omsorg, forståelse og respekt for pasienter. Aktuelt i min sak har vært punkt e) “Studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser”. OsloMet har en egen Skikkethetsavdeling som håndterer skikkethetssaker for alle fakultetene. Medstudenter og lærere har mulighet til å varsle sitt fakultet dersom de mener en student ikke er skikket. Fakultetet kan da lage en Tvilsmelding som sendes til Skikkethetsavdelingen og Skikkethetsansvarlig på skolen. Som innkaller til et møte med den påstått uskikkede studenten. OsloMet stiller med 3 personer i disse møtene. Studenten har mulighet til å ha med en talsperson (noe jeg ikke benyttet meg av).

Det er bra at det finnes skikkethetsregler for helsestudiene. Problemet på OsloMet er at reglene misbrukes. Når dette skrives, mars 2024, har jeg måttet slutte på studiet på grunn av falske anklager fra medstudenter og to lærere. Jeg har gjentatte ganger bedt Skikkethetsansvarlig undersøke anklagene men det vil de ikke.

Bloggen

Denne bloggen ble fort et tema på OsloMet. Som det står på bloggens forside og Kontakt siden er bloggen anonym i det at den ikke dukker opp dersom noen googler mitt navn. Årsaken er at jeg skriver om kontroversielle ting og ønsker ikke at potensielle arbeidsgivere, eller medstudenter, skal kjenne til bloggen. Så jeg nevnte ikke bloggen for noen da jeg begynte på OsloMet.

Hvitløkshendelsen

Jeg går med jevne mellomrom på hvitløkskurer. Jeg spiser rett og slett rå hvitløk som tilbehør til dagens måltider. Hvitløk har mange gunstige helsevirkninger, blant annet antiparasittisk og bra for tennene (tema for et eget blogginnlegg). Hvitløk fører som kjent også til en sterk kroppslukt. Tre uker ut i studiet, i begynnelsen av september 2022, fikk jeg beskjed av vår Hovedlærerinne om at jeg luktet hvitløk og måtte slutte å spise hvitløk fordi en sterk kroppslukt er ikke forenlig med å arbeide i det norske helsevesenet. Noe jeg forstår og er enig i. Jeg sluttet å spise hvitløk på dagen. Og trodde at saken var grei. Jeg hadde gjort en feil og nå rettet feilen. Men slik fungerer det ikke på OsloMet. Den 11. oktober kom det en allikevel en Tvilsmelding fra Bioingeniør fakultetet som inkluderte denne “saken”. De mente punkt e) var aktuelt.

ukultur-paa-oslomet-bilde01-skikkethetsmelding1-20221011-hvitlok
Fra første Tvilsmelding.

To medstudenter ville ha meg ut

I begynnelsen av oktober 2022 produserte “flere studenter” et varsel til fakultetet. Som også var med i nevnte Tvilsmelding. Vedkommende studenter har fått være anonyme til den dag idag. Jeg har spurt OsloMet om hvem som varslet men det vil de ikke opplyse om og heller ikke undersøke for egen del. Min spekulasjon er at det er to medstudenter fra min 7 personers studiegruppe.

De to hadde funnet denne bloggen. Jeg vet ikke sikkert hvordan de fant den men ser to mulige måter.

 1. Da jeg satte opp denne WordPress bloggen påsken 2019 gjorde jeg dessverre en feil som gjorde at den ikke ble fullstendig anonym. Mitt fulle navn var skrevet inn i en testside. Hvis noen googlet mitt navn kom denne testsiden opp rundt side 10 i googles oversikt over treff.
 2. En av dem la meg til som venn på facebook bare en uke ut i studiet. I 2020 delte jeg i en status en link til bloggen. Kanskje fant vedkommende bloggen der.

Den grundige fremgangsmåten gjør det åpenbart at de ønsket å få noe “dritt” på meg som de kunne varsel om. Jeg har spurt OsloMet hvordan de fant bloggen men det vil OsloMet ikke opplyse om og heller ikke undersøke for egen del.

De to meldte for det første at jeg luktet vondt (men neppe hvitløk fordi det hadde jeg altså ikke spist på en måned). Samt at jeg hadde en blogg der jeg “deler upassende informasjon om sin egen helsetilstand som kan oppfattes som ubehagelig for medstudentene (ref §4, punkt e)”. De mente dette burde føre til at jeg ikke får gjennomføre todagers praksis på sykehus samme høst. Og dermed ikke får ta eksamen og i realiteten må slutte på studiet. Varselet ble ukritisk akseptert av Bioingeniør fakultetet på OsloMet og skolens Skikkethetsansvarlig. De to studentene fikk aldri noen oppfølgingsspørsmål. Tvert imot, de har forblitt anonyme til den dag idag.

Min hygienerutine er en god dusj hver kveld før jeg legger meg. Jeg har aldri fått kommentarer på kroppslukt utover de periodene jeg spiser rå hvitløk. Anklagene om lukt har vært anonyme. Jeg har etterhvert mange ganger spurt lærere, medstudenter og andre om jeg lukter vondt og aldri fått en negativ tilbakemelding. De to laget varselet fordi vi en uke i forkant av varselet hadde en mindre faglig uenighet i studiegruppen, i en chat samtale. Varselet var en form for “hevn”. Kanskje var problemet også at de rett og slett ikke likte meg. Begge de to medstudentene sluttet selv på studiet senere dette semesteret. Jeg ønsket å fortsette. Nevnte chat ble på min gjentatte oppfordring tilslutt gjennomgått av OsloMet uten at det ble funnet noe kritikkverdig.

ukultur-paa-oslomet-bilde02-skikkethetsmelding1-20221011-kroppslukt-og-blogg
Fra første Tvilsmelding.

Lablærerinne laget falskt varsel

I Tvilsmeldingen ble det også nevnt at “Enkelte faglærere har erfart at studenten har vanskelig for å bearbeide og nyansere informasjon, og henger seg lett opp i detaljer. Dette kan føre til at studenten ikke ser de nødvendige sammenhengene og helheten i faget”. Dette var en interessant anklage spesielt siden den ikke kom fra anonyme 19-årige medstudenter. Hadde det vært noen konkrete “hendelser”?

Vår lablærerinne, for anledningen også Studieleder på Bioingeniør fakultetet dette semesteret, hadde varslet. OsloMet utdyper om denne “hendelsen”: “Dette er relatert til emnet BIOB1000 der det var en gjennomgang av de ulike blodårene (arterier, vener, kapillærer) i forkant av praktisk gjennomføring av blodprøvetaking. Du stilte mange spørsmål om arterier. Underviser forklarte gjentatte ganger at bioingeniører stikker sjelden (aldri) i arterier og at du burde konsentrere deg om vener, men du hadde fortsatt spørsmål om arterier.”

Jeg husker samtalen godt. En helt vanlig samtale med nevnte lablærerinne og en hjelpelærerinne. Av faglig karakter. Jeg lurte rett og slett på hvordan man kunne skille arterier og vener under blodprøvetaking. Og fikk til svar at det er puls i arterier men ikke i vener. Bare et korrupt universitet lager varsler over slikt.

ukultur-paa-oslomet-bilde03-skikkethetsmelding1-20221011-faglaerere
Fra første Tvilsmelding.
ukultur-paa-oslomet-bilde04-svar-paa-tilbakemelding-fra-student-20230131-blodaarer
Fra svarbrev OsloMet.

Kjemiprofessor laget falskt varsel

Om denne “hendelsen” utdyper OsloMet: “I emnet BIOB1100 (kjemi) spurte du emneansvarlig etter en forelesning om syre/base om hva som forårsaket pH i urin fordi du selv hadde målt pH i egen urin, emneansvarlig svarte at det kunne han ikke svare på. Ved en senere anledning (emneansvarlig husker ikke temaet) så stilte du spørsmål om et tema og emneansvarlig svarte at dette er langt utenfor pensum, da sluttet du å spørre videre.”

Samtalen om pH i urin husker jeg godt. Det var en 100% normal samtale mellom meg og vår kjemilærer (professor). Av faglig art. Som bioingeniører arbeider man med prøvetaking, primært i blod, men også andre kroppsvæsker. Å produsere varsler på bakgrunn av faglige samtaler er ganske merkelig fra en professor og fra et universitet.

Professoren har tilsynelatende også varslet på bakgrunn av en annen samtale. En samtale han ikke engang husker. Det blir om mulig enda mer latterlig. Ingen normal lærer lager varsler på studenter over faglige spørsmål eller andre vanlige samtaler. Jeg tror noen på fakultetet eller skikkethetsavdelingen ba kjemiprofessoren rett og slett finne på et par varsler. Slik at de fikk “enda mer” på meg. En forespørsel han dessverre aksepterte. Det er neppe slik varsler er ment å oppstå. De bør lages fordi noe er kritikkverdig og vanskelig å rette på andre måter. Ikke fordi man får forespørsler fra fakultetsledelsen om å finne på noe.

ukultur-paa-oslomet-bilde05-svar-paa-tilbakemelding-fra-student-20230131-urinph
Fra svarbrev OsloMet.

Risikable faglige samtaler

Vi ser fra dette at Bioingeniør fakultetet på OsloMet fire ganger har akseptert et varsel basert på en faglig diskusjon. Først en faglig uenighet i en studiegruppe. Deretter et spørsmål til en lablærerinne. Og så en eller to samtaler med en kjemiprofessor. Faglige spørsmål er risikabelt på “universitetet” OsloMet.

Ukultur

At varsler overhodet ikke bakgrunnssjekkes, og at ansatte bruker helt vanlige samtaler til å lage varsler, vitner om en meget spesiell ukultur på OsloMet.

Oppsøkende rekruttering av varslere

Etter dette første semesteret sluttet jeg i realiteten på studiet og har siden møtt på skolen totalt rundt 5 ganger. Allikevel har det kommet stadig nye varsler og andre mindre formelle anklager. Blant annet fra medstudenter jeg ikke har hatt noe med å gjøre eller ikke engang visst hvem var. Jeg tror OsloMet aktivt kontakter ansatte og medstudenter og ber dem lage (finne på) nye varsler. Ofte om kroppslukt måneder tilbake i tid. En anklage som er vanskelig å verifisere. Samt andre ting. En interessant strategi som neppe er legitim.

Misbruk av skattepenger

Kroppslukt er ofte noe man ikke kan lukte selv. Jeg ba OsloMet gi meg tilbakemelding på eventuelle luktproblemer når de oppsto slik at jeg kunne gjøre noe med det. Dette var de aldri interessert i. Men anonyme anklager om lukt måneder i etterkant tok de gladelig imot. Og produserte et voksende papirarbeide, møter med 3 representanter fra OsloMet, produksjon av 7 siders møtereferat med forsøksvis ordrett nedtegnelse av alt som sies, møter med medstudenter, brevkorrespondanse, emailkorrepondanse, tilbud om tosifret antall timer “veiledningsmøter i korrekt uniformsbruk”. Istedenfor bare å si meg til der og da slik det ble gjort under “Hvitløkshendelsen”. OsloMet var aldri interessert i å løse eventuelle problemer. Men eskallere saken gjør de gjerne. Til syvende og sist på skattebetalernes regning.

Minste multiplums kultur og videre studier

Det er blitt åpenbart at OsloMet vil hindre meg i å gjennomføre studiene uansett kroppslukt eller ikke. Dette bunner i en ukultur på Bioingeniør fakultetet og i Skikkethetsavdelingen der det aksepteres å produsere falske varsler på studenter noen av en eller annen grunn ikke liker. Ikke alle på fakultetet deltar like aktivt. Slike steder ender sannsynligvis med at ingen vil stå opp mot ukultur fordi det enkleste for en selv og egen karriere å finne seg i eksisterende ukultur. Før jeg kan gjennomføre Bioingeniør studiet på OsloMet må denne ukulturen bort.

Mitt motvarsel

Jeg har gjentatte ganger skriftlig og muntlig sagt ifra til OsloMet om problemstillingene som tas opp i dette innlegget. Uten at det tas hensyn til. Dette innlegget kan leses som mitt varsel på Bioingeniør fakultetet og Skikkethetsavdelingen på OsloMet.

Tvilsmelding nr 2

Høsten 2023 kom det en ny tvilsmelding fra Bioingeniør fakultetet. Selv om jeg knapt hadde vært på skolen på 9 måneder. Med endel nye anklager. Fra en navngitt student jeg ikke visste, eller vet, hvem er. Samt en anklage om rasisme. Vi skal se nærmere på denne tvilsmeldingen i en fremtidig bloggpost.

Mulighet til tilsvar

OsloMet har blitt gjort oppmerksom på dette innlegget og har mulighet til å gi et tilsvar.

ukultur-paa-oslomet-bilde06-skikkethetsmelding1-20221011-skikkkethetskriterier
ukultur-paa-oslomet-bilde08-bunnbilde

Underbevissthet og arketyper ifølge Carl Gustav Jung

Menneskehjernen har vært i utvikling over hundretusener av år. Arketyper er informasjon lagret i det underbevisste om livets grunnleggende konsepter siden evolusjons begynnelse. De er et fenomen forskjellig fra traumer men med likhetstrekk.

De siste årene er arketype begrepet blitt moderne og nevnes til tider i media. I pressen benyttes det “fast and loose” for å karakterisere en typisk riking, en typisk husmor, en typisk skurk eller en annen typisk representant for en gruppe. Denne bruken er forskjellig fra slik begrepets opphavsmann CG Jung så for seg arketyper.

Våren 2023 leste jeg boken The Archetypes and the collective unconscious av Carl Gustav Jung. Den inneholder et utvalg av hans orginaltekster, oversatt fra tysk til engelsk. Dette innlegget bygger primært på denne boken. Boken er komplisert. Formålet var å forstå essensen i Jungs begreper.

Vår psyke

Den sveitsiske psykologen Carl Gustav Jung (svenskklingende fornavn), 1875-1961, var opptatt av vår psyke. Altså det som foregår i hjernen. Vår mentale tilstand. Våre tanker. Inkludert drømmer og andre tilstander der vi ikke er bevisst vår mentale aktivitet, ofte kalt det underbevisste. Jung mener dette siste er vel så viktig for våre livsløp og våre veivalg som den til enhver tid bevisste delen av vår mentale aktivitet.

Freud

Jung var elev av Sigmund Freud (1856-1939) og inspirert av han. Freud var en av de første som forsto at det finnes en underbevissthet i vår psyke og at den er av betydning for vår bevissthet og dermed for våre levde liv. Han delte altså psyken i to. Den bevisste delen og den underbevisste. Jung bygget på dette med endringer og utvidelser. Jung delte igjen det underbevisste i to: det personlig underbevisste og det kollektivt underbevisste.

Bevissthet

For å forstå arketyper må man først forstå bevissthet. Bevissthet er kort sagt vår mentale aktivitet i våken tilstand. Ting lagret i hukommelsen er del av vår bevissthet. Resonnering er bevissthet. Forståelse av årsak-virkning er bevissthet. Forståelse av tid er bevissthet.

Bevissthet er sannsynligvis ikke enten-eller. Bevissthet er et spekter der noen har større grad av bevissthet enn andre. Bevissthet er knyttet til intelligens og kanskje også sanseevne (lukt, smak osv). Mer av dette betyr mer bevissthet. Et barn har mindre grad av bevissthet enn en voksen. Hunder har mindre bevissthet enn mennesker.

Hva med følelser? Noen har et mer omfattende følelsesspekter enn andre. Noen har sterkere følelser enn andre. For egen del tenker jeg at følelser er knyttet til det underbevisste og ikke det bevisste.

Hva så med mennesker i et tidsperspektiv? For rundt 100 000 år siden vandret de første homo sapiens fra Afrika, via landveien gjennom dagens Egypt og Israel, og spredde seg til Asia og Europa. Hadde vi den samme grad av bevissthet da som nå? Hva med for 200 000 år siden? Vår hjerne er i kontinuerlig utvikling og i prehistorisk tid fungerte den ikke slik som idag. Vi hadde mindre grad av bevissthet. Vi var ikke istand til å resonnere slik vi er idag.

Det underbevisste

Det underbevisste er delene av vår psyke vi ikke er kjent med i våken tilstand. Men som allikevel påvirker vår personlighet, våre valg, våre reaksjonsmønstre. Og dermed veldig mye av vårt liv. Jung deler den underbevisste delen av vår psyke i den personlige delen, og den kollektive delen. Begge er drivere i vår personlighet. Men på forskjellige måter. De har også forskjellig opphav.

Det personlig underbevisste

Den personlige delen varierer fra person til person. Den formes fra arv og miljø. Eksempelvis sansestimuli, opplevelser og andre inntrykk man gjør seg underveis i livet. Mye av dette legges ned tidlig i livet. Mye i det personlig underbevisste har på et tidspunkt vært i vår bevissthet men så har vi glemt eller fortrengt det og det eksisterer nå bare i vår underbevissthet.

Traumatiske hendelser er et eksempel.

Det er kjent at det er umulig å huske ting som har skjedd før man er rundt 4 år (dersom man ikke minnes på det av andre underveis). Fordi hjernen utvikler seg i disse årene på en slik måte at de første minnene slettes. Men kanskje ligger de lagret i vår underbevissthet. Med potensiale for å komme til overflaten og påvirke våre liv.

Jeg vokste opp hos mine besteforeldre. De var i 20-årene under 2. verdenskrig. I de årene var det lite mat i Norge. Det var ikke slik som nå med supermarkeder fulle av nybakt brød, grønnsaker fra Spania og eksotisk frukt året rundt. Det var matmangel. Og rasjonering. Det vil si man fikk utdelt (eller kjøpt) en matpose fra myndighetene hver uke og mer enn det fikk man ikke. Det var en mulighet for å bytte. Og å kjøpe fra gårder for de som hadde penger. Min bestemor lærte i disse årene at mat det kaster man ikke. Det satt i henne resten av livet og hun kastet aldri mat da jeg var liten. Om det var litt mugg på brødet så var ikke det så farlig. Dette ble en del av min underbevissthet og også nå i voksen alder kaster jeg aldri mat. Det strider mot min natur. Jeg tror denne tidlige erfaringen ble en del av min underbevissthet og en driver i min personlighet. Erfaringen er jo nå også del av min bevissthet i og med at jeg er istand til å reflektere rundt det. Men ikke alle drivere i ens personlighet er det.

Noen er veldig sosiale kanskje fordi de erfarte tidlig at det brakte trygghet, glede og andre positive erfaringer. Det ble en del av deres personlighet også i voksen alder. Mens andre er ikke sosiale, kanskje fordi de hadde negative sosiale opplevelser tidlig i livet.

Barn som opplever omsorgssvikt kan få sin underbevissthet formet.

Soldater som kommer hjem etter traumatiske krigserfaringer utvikler PTSD. Som blir en del av underbevisstheten. Traumer endrer det autonome nervesystemet (fysisk, elektrisk eller på annen måte) og blir en del av det underbevisste.

Sykling og svømming er del av det underbevisste. Har man lært det en gang kan man det for alltid. Uten å tenke over det.

Det kollektive underbevisste og arketyper

Nå til hovedpoenget. Jung mener at det også eksisterer en kollektiv form for underbevissthet. Som er medfødt. Den formes ikke av miljøet. Den er et resultat av arv. Men en form for arv som er stort sett identisk for alle mennesker uavhengig av foreldrenes gener og egenskaper. En form for arv man mottar fordi man er del av homo sapiens. I denne delen av underbevisstheten ligger medfødt kunnskap og innsikt. Denne medfødte kunnskapen kalles arketyper.

Instinktene er del av det kollektive underbevisste. En nyfødt baby vet nøyaktig hva han/hun skal gjøre når han/hun legges ved mors bryst. I dyreverden er dette enda tydligere. En nyfødt kukalv, eller hesteføll, klarer selv å komme seg på beina etter bare kort tid og finne veien til mors spener. Nyfødte skilpadder vet nøyaktig hvor de skal gå for å komme til havet. Tilsvarende med mange andre dyr.

I tillegg til instinktene finnes mindre synlig medfødt kunnskap. Det er disse arketypene Jung primært skriver om. Dette er en medfødt forståelse av egenskaper knyttet til kjente størrelser som Mor, Far, Barn, Helt (Hero), Mørke (Darkness).

Eksempelvis “Mother archetype”, på norsk Morsarketypen. Jung mener at det i vårt underbevisste finnes medfødte innsikt og forståelse av begreper som trygghet, reproduksjon, en form for total innsikt, skjønnhet. Disse begrepene kan assosieres med moren. Og sannsynligvis oppsto de også som resultat av mors tilstedeværelse for mennesket og menneskeapen gjennom årtusener. Det er ikke nødvendigvis en eksakt kunnskap om hva en mor er men en kunnskap om begreper assosiert med mor.

Arketypene er en form for fragmentert lagret innsikt som oppsto i våre hjerner for lenge, lenge siden før vi ble de bevisste menneskene vi er idag. En form for innsikt som i prehistorisk tid var avgjørende for videreføring av kunnskap fra generasjon til generasjon og derfor avgjørende for artens overlevelse. Arketypene oppstår gjennom erfaring hjernen eksponeres for over lang tid og mange mange generasjoner.

Bokteksten nedenfor illustrerer at Jung så arketypebegrepet knyttet til grunnleggende størrelser som tid, rom, eksistens.

underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde06-jung-athi-plains-primeval-world-20240224_222653
underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde07-jung-athi-plains-primeval-world-20240224_222816

Arketypene er en form for innsikt som idag ofte overstyres av vår bevissthet og analytiske evner. Men som til tider kommer til overflaten enten vi vil eller ikke. Blant annet aktivert av livssituasjoner som avviker fra det naturlige (jmf morskompleks nedenfor). Når vi med vår rasjonelle hjerne tar livsvalg på tvers av arketypene kan dette trigge arketypene og gjøre at de kommer til overflaten i uheldige manifestasjoner og sette våre livsløp på feil kurs.

Manifestasjon

En arketype er et blueprint, altså en oppskrift eller tegning, inkludert i hjernens “software” (eller hardware). En manifestasjon av arketypen er når denne kunnskapen kommer til overflaten og påvirker våre valg og handlinger. Arketyper ligger latent i underbevisstheten og manifesterer som resultat av hendelser i omgivelsene, bevisste men også ubevisste. For instinktenes del vet vi at rett etter fødsel manifesterer kunnskap om å skaffe mat. For andre arketyper er det ikke nødvendigvis et 1:1 forhold mellom blueprint og manifestasjon. En arketype kan manifestere på flere forskjellige måter. Arketypene manifesterer ofte forskjellig i kvinner og menn.

underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde05-jung-realization-of-the-unconscious-20240224_222345

Ordet arketype

På tysk: Archetyp. På engelsk: archtype. På norsk: arketype. Jung skrev på tysk men jeg har bare lest engelske oversettelser av hans tekster. Hva betyr den første stavelsen Arche? Det engelske archtype har samme forstavelse som archenemy. Arch her betyr den opprinnelige, den første i en rekke. Men det kan også være en referanse til Noahs Arch, Noas Ark på norsk. Båten som reddet artenes eksistens da Gud i sin vrede oversvømmet landet med Syndfloden. Noahs Arch er på tysk Arche Noah. Archenemy er på tysk Erzfeind (google translate), og inneholder altså ikke stavelsen arch. Så kanskje er det Noahs Ark Jung tenkte på. Type, fra det greske typos, betyr form. Hvis ordet henspiller på archenemy burde det hete erketype på norsk og ikke arketype.

underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde21-chatgpt4-dalle-realistic-picture-of-psychologist-carl-gustav-jung-hands-visible
chatgpt4: could you draw a realistic picture of the psychologist Carl Gustav Jung? It should have a width of 840 pixels and show his hands.

Symbolske navn

Arketypene har navn som Mother, Father, Hero, Child og andre enda mer fargerike. Jung gjør et poeng av at navnene er ikke ment bokstavelig men symbolsk. Eksempelvis “Mother archetype” er ikke eksakt kunnskap om hva mor er men heller kunnskap om egenskaper og begreper som kan assosieres med morsbegrepet. Det er på dette punktet VG og andre medier feiler i sin omgang med arketype begrepet.

Arketypene har navn som gjør at man lett kan tro de spesifikt beskriver Mor, Far osv. Jungs arketyper er ikke spesifikk men generelle og må ofte tolkes. Arketypene er gitt navn som i vid forstand kan assosieres med arketypens innhold. Men opprinnelsen er sannsynligvis ofte tilsvarende navnet. Mors arketypen kom til som et resultat av mors tilstedeværelse gjennom årtusener. Kanskje var mor tilstede også i form av hulemaleri, naturreligion e.l. Child arketypen og Tom Thumb (wikipedia).

underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde21-chatgpt4-dalle-realistic-picture-of-psychologist-carl-gustav-jung-hands-visible
chatgpt4: could you draw a realistic picture of the psychologist Carl Gustav Jung? It should have a width of 840 pixels and show his hands.

Teste Jungs hypotese

En av Jungs hypoteser er at man fra fødselen av har en forståelse av et utvalg grunnleggende begreper, som trygghet, skjønnhet etc. Ettersom man blir noen år gammel lærer man også dette blant annet ved observasjon. Går det an å kontrollere at Jungs arketyper er reelle? At vi har dette preprogrammerte området i hjernen og at det ikke er tillært kunnskap? Jung så på seg selv om en empiriker (lager hypoteser ved observasjon av den virkelige verden) og ikke en filosof (lager hypoteser fra logisk tenkning) og var opptatt av å teste hypoteser. Han så ihvertfall to bevis for arketypenes eksistens. For det første at manifestasjoner finnes i alle kulturer, til alle tider. Bevisene er i maleri, religion, litteratur, fortellinger. En fellesbetegnelse på dette er Myths (som ikke er helt det samme som det norske myter). For det andre på psykologens kontor der det viser seg at det finnes et begrenset sett med personlighetsavvik som alle har årsak i samme oppvekst avvik. Vi skal nedenfor se på morskomplekset som illustrere dette.

Hulemalerier og andre etterlatenskaper fra gamle tider bekrefter eksistens av primitive mennesker. Kanskje kan man sammenlikne utgravninger og se om det finnes fellestrekk mellom sivilisasjoner som eksisterte på samme tid men på adskilte deler av kloden slik at de ikke kan ha hatt kontakt og påvirket hverandre. Kanskje kan dette styrke (eller svekke) hypotesen om arketyper.

Det er et utall skildringer gjennom historien av helten som utfører dåder. Små barn har gjerne et fint sett med helter. Jeg husker det godt selv. Indianeren Hjortefot var en av mine første. Han kunne løpe med vindens hastighet uten å lage en lyd. Helteforestillingen oppstår hos småbarn muligens før de kan ha hatt mulighet til å lære begrepet. En annen tidlig var Torkel Ravndal, verdens sterkeste mann. En av mine første fotballhelter var Tom Lund.

Jung skriver at en manifestasjon av Mors arketypen er tanken om 2 mødre. Leonardo da Vinci har malt Jesus, hans mor Maria, og hennes mor Anna. Når et barn døpes får hun ofte en gudmor og en gudfar. Jung mener at denne ideen om 2 mødre (en backup?) kan finnes igjen over tid og kulturer.

I 1940, da andre verdenskrig startet, var Jung 55 år. Han opplevde 30-årene på nært hold der tyskerne demokratisk valgte Hitler til sin leder. Etter krigen (og også i våre dager) var det mange som lurte på hvordan vanlige tyskere kunne akseptere de mer utagerende delene av den nazistiske ideologien. Eksempelvis at jødene har skylden for det aller meste her på jord og bør straffes og etterhvert utryddes. Og at det er greit med sensur og å brenne bøker med innhold man ikke liker. Jung mener at omstendighetene i Tyskland på denne tiden vekket en arketype i folkets underbevissthet til live og gjorde at de kunne akseptere noe de ellers ikke ville akseptert.

Arketyper kan være knyttet til ikkekonkrete, universale begreper. Eksempelvis dualisme. En forståelse av betydningen av to istedenfor bare 1. Arketypen manifesterer i mann-kvinne, yin-yang, vi har 2 stk av de fleste organer, leder og nestleder, en plan og en backup plan, snill vs slem, god vs ond, stor vs liten, sterk vs svak, sort vs hvitt, mor og backupmor.

Kanskje kan manifestasjon av arketyper enklere observeres i barn enn i voksne. Fordi barn har mindre bevissthet og det underbevisste spiller ut i større grad. Tradisjonelt leker gutter med biler og jenter med dukker. Mange mener at dette er et resultat av miljøet og at jenter gjerne vil leke med biler dersom man gir dem lekebiler istedenfor dukker. Det viser seg at slik er det ikke. Når helt små jentebarn får både en bil og en dukke er det dukken som får oppmerksomheten og ikke bilen. Omvendt med gutter. Dette er åpenbart medfødt.

Body Mind Spirit

Innen religion og annen spiritualitet er det mange modeller for hvordan vår fysiske og psykiske tilstedeværelse bør beskrives. En velkjent er body, mind, spirit. Body er vår fysiske kropp. Mind og spirit er begge deler av vår bevissthet. Modellen har derfor ikke så mye med Jungs arketype teori å gjøre.

Gener

Både arv og miljø påvirker våre egenskaper og vår personlighet. Men den kollektive delen av vår underbevissthet, der arketypene er lagret, er medfødt og ikke påvirket av miljøet. På Jungs tid visste man selvsagt at arv påvirker avkommet. Man kjente også til gener. Men dette er ikke så relevant for arketypene da de overføres gjennom generasjonene uavhengig av mors og fars gener. Eller eventuelt via gener som er konstante og stort sett ikke endres fra generasjon til generasjon (kanskje fordi de koder for universelle, stort sett konstante begreper).

Drømmer og intuisjon

En måte det underbevisste kan bringes til overflaten er ifg Jung via drømmer. En nattlig drøm kan gi oss et glimt av hva som er der. Drømmer må ofte tolkes. Du som leser dette, drømte du noe inatt, noe du husker? Skriv det i kommentarfeltet! Jeg har innimellom drømmer jeg husker etter at jeg har stått opp. Men ikke så ofte.

Intuisjon er en annen måte underbevisstheten kan komme til overflaten og manifestere. Magefølelse. Man bare vet uten helt å kunne forklare hvorfor.

Illustrasjon

Mandala is a graphical representation of the center (the Self at Jung). It can appear in dreams and visions or it can be created spontaneously as by drawing.

underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde15-jung-fig16-fig17-slangetegninger-20240225_225304
underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde12-jung-kvinne-tekst-fig16-slangetegning-20240225_225142
underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde13-jung-kvinne-tekst-fig17-slangetegning-20240225_225142
underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde14-jung-kvinne-tekst-fig17-slangetegning-20240225_225201

Make your own Mandala. When you create your own mandala, think of it as an echo of your soul. Drawing and colouring a mandala can be a highly enriching personal experience in which you look inside yourself and find the shapes, colours and patterns to represent anything from your current state of mind to your most deeply-desired wish for yourself, for a loved one or for humanity. You can design a mandala to symbolize a state of mind that you would like to achieve. Mandalas are great tools for meditation and increasing self-awareness. Many different cultures around the world use mandalas in their spiritual practices.

Morarketypen og morskompleks

Alle barn har en mor og en far. Det beste er at begge er tilstede. Mor er den trygge havnen som avkommet alltid kan komme tilbake til for omsorg og trygghet. Far tar etter noen år barnet med utenfor morssfæren og introduserer avkommet til verden utenfor hjemmet. Når det er betydelige uregelmessigheter i dette mønsteret mener Jung at det kan føre til nevroser (personlighetsavvik) hos avkommet, også i voksen alder. Det kalles morskompleks. Disse personlighetsavvikene finnes i noen få varianter og manifesterer nesten identisk i forskjellige personer, på tvers av tid og rom. La oss anta en overbeskyttende mor som ikke vil gi slipp på ungen selv om det er tid for å se litt av den virkelige verden. Hos gutter kan dette føre til a) homofili (seksualitet rettet mot mor og ikke mot andre kvinner), eller til b) “Don Juanisme” (han ser sin mor i alle kvinner). Hos jenter kan det føre til enten overfemininisering, eller en utslukning av det feminine: a) Hennes eneste mål er prokreasjon, altså få barn, eller b) Seksuelt promiskuøs homebreaker eller c) Avhengighetsforhold til mor gjennom hele livet med manglende evne til feminin selvrealisering.

underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde16-leonardo-da-vinci-anne-maria-jesus
The Virgin and Child with St. Anne. Leonardo da Vinci. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Virgin_and_Child_with_Saint_Anne_(Leonardo)

Naturlig livsstil

Arketypenes innhold er en form for eldgammel livsvisdom. Lever man på tvers av disse kan arketypen manifestere og føre til at livet ikke helt fungerer som det skal (jmf morskomplekset). En naturlig livsstil, en helhetlig livsstil (wholeness), der det er samsvar mellom arketypene i det underbevisste og valgene vi tar i den bevisste delen av vår personlighet, er det som fungerer best. Tradisjon og religion er måter å være i kontakt med arketypene. religio = linking back. Jung skriver om spesialisering vs generell kunnskap. Han mener at dagens spesialisering i yrker der man lærer en bestemt ting godt men ikke har mye generell kunnskap bryter med arketypenes innhold (wholeness). Jeg tror han har et poeng fordi det er lett å føle “at man går på kompromiss med seg selv”, at man “mister seg selv” i dagens typiske livsstil.

Traumer vs arketyper

Jung skriver at arketypene styrer de autonome delene av nervesystemet. Eksempelvis blodtrykk, puls, hormoner, til dels pusten osv. Det gjør også traumer. Noen traumer oppstår som resultat av miljø. Mens noen overføres i arv, eksempelvis generasjonstraumer. Traumer hos enkeltindivider kan også overføres i arv. Dette er blant annet demonstrert i et kjent eksperiment med rotter som fikk elektrisk støt hver gang det luktet kirsebærblomst. Etterhvert gjorde bare lukten at de utviklet stresshormoner (jmf også Pavlov) og dette fenomenet ble overført i arv i flere generasjoner. Også kjent fra Dutch Famine vinteren i Nederland under 2. verdenskrig. Kanskje er det arketyper som bestemmer ens reaksjonsmønster under potensielt traumatiske opplevelser.

Traumer former våre livsløp på helt grunnleggende måter, ofte uten at vi er klar over det. Kanskje er det også slik med arketypene.

Hvor er arketypene lagret?

Menneskehjernen kan anatomisk sies å være tredelt (ref boken Body keeps the score av Bessel van der Kolk). Reptilhjernen er noen små områder der ryggmargen (spinal cord) går inn i hjernen. Denne delen av hjernen kontrollerer det mest grunnleggende som sult, temperatur, forplantning, muligens redsel/trygghet. Slanger har kun denne hjernen. Som et påbygg over dette er det limbiske systemet. Her kontrolleres mer avanserte funksjoner som evnen til å føle glede, muligens en mer avansert metabolisme. Hunder har både reptilhjernen og denne. Som et påbygg over det limbiske system er hjernebarken (cerebral cortex). Vi mennesker har alle tre. Som gir innehaveren mulighet til avansert resonneringsevne, forståelse av tid etc. Kanskje er bevissthet knyttet til denne delen av hjernen. Er en slange bevisst?

underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde18-limbiske-system-hippocampus-cingulate-gyrus
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/1511_The_Limbic_Lobe.jpg

Platon og Kant

Jung bygget på Freud. Han var også inspirert av Platon (det fysiske er manifestasjon av en Ide) og Kant (Vi eksisterer i tid og rom.) Kant er født i 1724, 151 år før Jung.

underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde17-limbiske-system
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Limbisches_System.jpg

Jungs skrivestil

Jung har usedvanlig mye kunnskap om historie, religion, mytologi. Teksten er stedvis pepret med referanser til mytologiske og religiøse personer og hendelser fra langt tilbake i tid. For en som ikke er like belest er det til tider vanskelig å henge med. Men endel er forståelig.

Tid

Arketypene er knyttet til tidsbegrepet. De er levninger fra en svunnen tid, kanskje før vi ble homo sapiens. Kanskje er det arktypene som gjør at vi har bevissthet om begrepet tid?

Mange mener at vitenskapen har funnet ut mye. Men hva er egentlig tid? Den eneste som så langt har sagt noe ikkeintuitivt om tid er egentlig Einstein. Han gjorde tankeeksperimenter (i sitt Gedanken Labor) og forsto at når hastigheten øker så går tiden saktere. Inntil tiden stopper ved lysets hastighet. Dette er senere bekreftet i eksperimenter. På youtube er det flere kanaler med bra fysikkforelesninger. Blant annet Sean Carroll. Men de gjør ikke så mye annet enn å repetere Einstein. De evner ikke å selv å si noe nytt om hva tid er.

Corona

La oss forsøke å se Corona epidemien i tilbakeblikk. SARS-Cov2 viruset er meget smittsomt men ufarlig for de fleste. De med et belastet eller ubalansert immunsystem fikk problemer. Primært eldre mennesker og de som allerede hadde kroniske sykdommer, inkludert overvekt. Da epidemien begynte senhøsten 2019 fantes ingen vaksine selv om man hadde arbeidet med dette siden den forrige corona epidemien, SARS-Cov1 i 2003. På 16 år hadde man ikke kommet noen vei. Men nå med corona i omløp og den vestlige verden stort sett i lockdown tok det allikevel bare 1 år å ferdigstille. Ved juletider 2020 ble befolkningen presentert for en lite uttestet, eksperimentell vaksine basert på ny mRNA teknologi, fra et firma Pfizer med dårlig rykte, utviklet på 1 år. Det var kun 10 år siden den forrige vaksineskandalen i Norge, svineinfluensaen og Pandemrix, men ikke noe ønske om å lære av den hendelsen. Det var ingen informasjon om viktigheten av sterkt naturlig immunforsvar. Massiv propaganda i mediene om å ta vaksinen førte til at de fleste nordmenn stilte seg i kø og tok flere doser. De som valgte å ikke ta vaksinen (inkludert meg) ble beskyldt for å overbelaste helsevesenet, spre smitte, hindre flokkimmunitet, være konspirasjonsteoretikere og mye annet. Vaksinekritisk informasjon ble sensurert bort fra google, facebook, amazon og fra norske medier. Vi ser det er åpenbare likheter med Tyskland på 30-tallet mest påtakelig i den plutselige aksepten av sensur. Jeg syntes, og synes, det er merkelig at folk så lett lot seg overtale til å ta en risikabel vaksine mot en relativt ufarlig sykdom. Og ikke minst syntes jeg det var merkelig at mange plutselig mente at sensur nå var helt greit. (Dette har forøvrig holdt seg da eksempelvis forsøk på å se Ukraina-Russland konflikten fra Russlands side stort sett sensureres bort i norske medier ved at de ikke skriver om det.) Mediene appelerte hensynsløst til fryktsentrene i hjernen der folk ble fortalt dag ut og dag inn, på forsidene, også i grafiske bilder, at de ville lide en smertefull død om de ikke tok vaksinen. Det er kjent at dette er virkningsfullt. Frykt er en sterk driver og overstyrer for mange den resonerende tanke. Eller var det en arketype som kom til overflaten? Jung funderte over om dette var tilfellet i Hitlers Tyskland.

Etterhvert er det klart at de som tok vaksinen lettere smittes av corona enn de som avsto. Dette er dokumentert i flere studer. Blant annet denne fra Nature Magnitude of venous or capillary blood-derived SARS-CoV-2-specific T cell response determines COVID-19 immunity. Jeg mailet en av studiens forfattere.

Q: I think the Nature paper was very interesting. As far as I understand it, Spike IgG does not protect against infection. However N-IgG (Nucleocapsid) does and also T-cell immunity. However the vaccines are directed against Spike. So they must be erroneously designed? And not only that. Because a vaccinated individual who gets infected, gets a lower N-IgG and lower T-cell response, than an unvaccinated individual who gets infected. So to conclude, the vaccine give some timelimited protection against serious Covid19 disease, but makes people more susceptible to get infected. Is this correctly understood?

A: Your thoughts on vaccine design are mirrored by vaccine manufacturers, with many second generation vaccines now incorporating more antigens beyond spike, including nucleocapsid. And yes, it did appear in our cohort that vaccinated individuals were more at risk of re-infection, but this must be tempered against the fact that vaccination demonstrably reduces hospitalisation and more severe outcome from COVID-19, which we did not have the power to measure in our prior study.

Corona COVID-19 immunrespons spike protein vs nucleocapsid.

Tilslutt. Oppsto corona epidemien fra en arketype som resultat av moderne menneskers livsførsel i konflikt med det naturlige? Jeg vet ikke.

Historien gjentar seg

History repeating itself. Ordtaket er sant i den forstand at historie ofte gjentas, ikke identisk men med tydelige fellestrekk. Kanskje er årsaken varianter av manifestering av arketypene vi alle besitter i våre hjerner?

Hvor mange arketyper er det?

I boken opererer Jung med et ensifret antall arketyper. Disse diskuteres i detalj. Idag er det psykologer som mener at stort sett alle begreper er arketyper. Skal man forstå et begrep er det viktig å også forstå hva begrepet -ikke- er.

Arketyper i terapi

Arketype teorien benyttes idag av psykologer i traumebehandling og annen behandling. Arketyper benyttes av noen psykologer for å maksimere klientens potensiale. Pernetti Steinbrecher boken tar opp temaer herfra.

Hjemmesiden til Zachary Feder som opprinnelig gjorde meg interessert i arketypene.

cgjung.de.

Pernetti and Steinbrecher: The treasure within. An archetypal unfolding to your infinite potential. Jeg kjøpte denne boken før Jung. Og forsto fint lite. Så leste jeg Jung og gikk tilbake til Pernetti. Nå var det mer forståelig.

underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde08-pernetti-steinbrecher-treasure-within-20240224_224231

Jung personlighetstest

Oppdatering 12. april 2024. Jung personlighetstest.

Jeg tok denne og fikk flg resultat. Your Type: INTJ. Introvert(3%), iNtuitive(38%), Thinking(9%), Judging(28%). You have marginal or no preference of Introversion over Extraversion (3%). You have moderate preference of Intuition over Sensing (38%). You have slight preference of Thinking over Feeling (9%). You have moderate preference of Judging over Perceiving (28%).

INTJ personlighetstypen.

INTJ Career Choices. Generally, INTJs have successful careers in areas requiring intense intellectual effort, those that present intellectual challenges, and require a creative approach. Due to the characteristics mentioned above, successful INTJs are found in technological companies, particularly in research and development, and among corporate lawyers, high- and mid-rank managers in technology companies and financial institutions.

På karrierevalg treffer den bra.

INTJ Communication Skills. INTJs try to figure out how the world around them is structured and what can be changed in it. They feel the best when they have figured something out and know how to improve it. INTJs are comfortable carrying out a conversation. They are neither arrogant nor are they formal, but might refrain from becoming quick acquaintances. They can come up against difficulties in situations requiring finer soft skills when communicating, such as being very tactful or particularly patient. On the whole, INTJs respect the established rules of communications although at times they may see them as a formality or a relic of tradition. INTJs may find it difficult to express themselves about the finer feelings of the soul: the topics of love or lyric poetry can fail to elicit a strong emotional response in them.

Her treffer den faktisk veldig bra.

David Fontana symbolenes språk

Oppdatering 7. mai 2024. Ved en tilfeldighet endte jeg på Hegdehaugen Antikvariat i Oscarsgate 19 på Majorstua. Ved nok en tilfeldighet var den første boken jeg åpnet om symboler. Boken begynner med å gjøre rede for Jung.

underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde24-david-fontana-symbolenes-spraak
underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde25-arketypen-moren
underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde26-arketypen-animus
underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde27-arketypen-anima
underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde28-animus-anima
underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde29-arketypen-moren-morsstemme

chatgtp 3.5

Q: What is jungian archetypes?

Jungian archetypes are fundamental, universal symbols or themes that Carl Jung, a Swiss psychiatrist and psychoanalyst, proposed as part of his theory of the collective unconscious. Jung believed that the collective unconscious is a reservoir of shared human experiences and symbolic imagery that is inherited and common to all human beings, transcending cultural and historical boundaries.

Archetypes represent recurring patterns of human behavior, themes, or motifs that are deeply rooted in the human psyche. They emerge in myths, fairy tales, dreams, and religious symbols, as well as in literature, art, and culture. Jung suggested that these archetypes influence our thoughts, feelings, and actions, often on an unconscious level, shaping our perceptions of ourselves, others, and the world around us.

Some commonly recognized archetypes include the Hero, the Wise Old Man/Woman, the Shadow, the Trickster, the Mother, the Father, the Child, and the Anima/Animus. These archetypes are not fixed personalities or characters but rather symbolic representations of fundamental human experiences and motivations.

Jungian therapy often involves exploring and integrating these archetypal elements into an individual’s self-awareness and personal development, aiming to achieve greater wholeness and individuation.

Q: can you make a picture of wildlife on the athi plains of africa?

As an AI language model, I’m unable to directly create images. However, I can provide a vivid description of what wildlife on the Athi Plains of Africa might look like: Imagine a vast expanse of golden (etc).

Q: could you give 10 examples of manifestations of the mother archetype?

Certainly! Here are 10 examples of manifestations of the mother archetype:

Biological Mother: This is the most obvious manifestation of the mother archetype, representing the individual’s own biological mother who provides physical care, nurturing, and emotional support.

Nurturing Caregiver: This can include individuals such as grandmothers, aunts, or other relatives who take on a caregiving role and provide maternal love, support, and guidance.

Foster Mother or Adoptive Mother: Women who take on the role of motherhood through fostering or adoption embody the mother archetype by providing love, care, and a nurturing environment for children who may not be biologically theirs.

Mother Goddess Figures: Mythological or religious figures such as Isis in Egyptian mythology, Demeter in Greek mythology, or Mary in Christian tradition represent divine mother figures who embody qualities of nurturing, protection, and fertility.

Mother Earth: The concept of Mother Earth personifies the earth as a nurturing and life-giving force, symbolizing fertility, abundance, and interconnectedness with all living beings.

Mentor or Teacher: In a broader sense, individuals such as teachers, mentors, or spiritual guides can embody the mother archetype by providing nurturing guidance, wisdom, and support in the pursuit of personal growth and development.

Community or Cultural Mother Figures: Within communities or cultures, there may be symbolic mother figures who embody maternal qualities and provide support, guidance, and protection to members of the community.

Nurturing Friend: Close friends or confidants who offer emotional support, empathy, and encouragement can manifest aspects of the mother archetype by nurturing and caring for one another in times of need.

Healer or Healthcare Provider: Healthcare professionals, therapists, or counselors who offer nurturing care, empathy, and support to those in need can embody aspects of the mother archetype by fostering healing and emotional well-being.

Creative or Artistic Expression: The mother archetype can also be expressed symbolically through creative endeavors such as art, literature, or music, where themes of nurturing, creation, and fertility are explored and celebrated.

These are just a few examples of how the mother archetype can manifest in various forms and contexts, highlighting its universal and multifaceted nature as a symbol of nurturing, care, and maternal love.

chatgpt4

Q: what is jungian archetypes?

Jungian archetypes are a concept developed by Swiss psychiatrist Carl Jung, who is considered one of the founding figures of depth psychology, a field that emphasizes the importance of the unconscious mind in understanding conscious thoughts and behaviors. Jung introduced the idea of archetypes as universal, archaic symbols and images that derive from the collective unconscious. According to Jung, these archetypes are innate, universal predispositions that shape human behavior and experience.

The concept of archetypes is central to Jung’s analytical psychology, and he proposed several primary archetypes, including:

The Persona: The mask or image we present to the world, representing our public persona.

The Shadow: The darker, often repressed, aspects of our personality, including primitive instincts and desires.

The Anima and Animus: Representing the feminine aspects in men (anima) and the masculine aspects in women (animus), contributing to a deeper understanding of the opposite gender within oneself.

The Self: Symbolizing the unified unconscious and conscious aspects of an individual, representing the pursuit of wholeness and individuation.

Jung believed that these archetypes reside in the collective unconscious and manifest in individuals through dreams, fantasies, and behaviors. They also appear in cultural and religious symbols, myths, stories, and art across different cultures, indicating their universal nature.

Jungian archetypes have influenced not only psychology but also various fields such as literature, art, and film, providing a framework for understanding universal themes and patterns in human life and creativity.

Q: Could you draw a picture of wildlife on the Athi plains of Africa?

underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde19-chatgpt4-dalle-wildlife-athi-plains-africa
chatgpt4: Can you make a picture of the Athi plains of Africa? The picture should have a width of 840 pixels.

Q: Could you draw a picture of wildlife on the Athi plains of Africe? The sky should have a neutral character.

underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde20-chatgpt4-dalle-wildlife-athi-plains-africa-neutral-sky
chatgpt4: Could you make a picture of wildlife on the Athi plains of Africa? The sky should have a neutral character. The picture should be 840 pixels wide.

Q: could you elaborate on the mother archetype?

The Mother archetype is one of the most significant and universally recognized archetypes in Carl Jung’s analytical psychology, embodying the concept of nurturing, care, birth, fertility, warmth, protection, and growth. This archetype is deeply ingrained in the human collective unconscious and manifests across various cultures and societies in the form of myths, legends, religious figures, and personal experiences. It represents not just the personal mother but also the universal concept of motherhood, including mother figures, mothering instincts, and the capacity to nurture and sustain life.

Key Characteristics of the Mother Archetype:

Nurturing and Care: The Mother archetype is primarily associated with the nurturing and caring aspect of human behavior. It represents the instinct to protect and care for others, especially children.

Creation and Birth: It also symbolizes creation, birth, fertility, and the origins of life. The archetype embodies the process of bringing new life into the world and the creative process in general.

Protection and Safety: The archetype provides a sense of safety and protection. It represents the protective instincts that arise in individuals, often motivating them to shield others from harm.

Unconditional Love: The Mother archetype is associated with unconditional love and acceptance, offering a model for loving others without expectation or condition.

Growth and Nurturance: Beyond physical nurturing, this archetype also represents the nurturing of the mind and spirit, facilitating personal growth and development.

Manifestations of the Mother Archetype:

Personal Mother: One’s own mother or maternal figures who embody nurturing, care, and protection in an individual’s life.

Mother Earth: Many cultures have myths and symbols representing the Earth as a mother, providing sustenance and life to all beings.

Deities and Figures: Various religious and mythological figures, such as the Virgin Mary in Christianity, Isis in Egyptian mythology, and Parvati in Hinduism, embody the Mother archetype.

Cultural and Artistic Representations: Literature, art, and films often depict mother figures or themes of motherhood, tapping into the universal qualities of this archetype.

Psychological Implications:

In Jungian psychology, the Mother archetype can influence an individual’s relationships and emotional development. A positive integration of this archetype can result in the ability to care, nurture, and form healthy relationships. However, an overidentification with or rejection of this archetype might lead to challenges, such as dependency issues, difficulties in forming secure relationships, or an inability to care for oneself or others.

The Mother archetype, with its capacity for nurturing and growth, plays a crucial role in psychological development and the understanding of human relationships and creativity. It highlights the universal and instinctual aspects of nurturing and protection that are vital to human experience across cultures and time.

underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde23-athi-slettene-idag-ville-dyr-og-husdyr-koeksisterer
Athi slettene i Kenya. Idag presset av utvikling. Ville dyr sameksisterer med bondens kyr.

Google Gemini tidligere Bard

Q: What is jungian archetypes?

Jungian archetypes are universal, inherited ideas, patterns of thought, or images that are present in the collective unconscious of all human beings. The concept was proposed by Carl Jung, a Swiss psychiatrist and psychoanalyst.

Jung believed that archetypes are innate, meaning they are not learned but are present from birth. They are also universal, meaning they are found in all cultures and societies. These archetypes are thought to be the basis of many of the common themes and symbols that appear in stories, myths, and dreams across different cultures.

Some examples of Jungian archetypes include:

The Hero: The hero archetype represents the journey of an individual who overcomes challenges and achieves something great. This archetype can be seen in stories such as the myth of Theseus and the Minotaur, the legend of King Arthur, and the Star Wars saga. conorneill.com

The Shadow: The shadow archetype represents the dark side of our personality, the parts of ourselves that we repress or deny. The shadow can be negative, but it can also be a source of strength and creativity.

The Anima/Animus: The anima/animus archetype represents the unconscious aspects of the opposite sex in the psyche. In men, the anima represents the feminine side of the personality, while in women, the animus represents the masculine side.

The Self: The self archetype represents the totality of the psyche, including both the conscious and unconscious mind. The self is the goal of individuation, the process of becoming a whole and integrated person.

Jung identified four major archetypes, but he also believed that there was no limit to the number that may exist. Other commonly identified archetypes include:

The Mother: The mother archetype represents nurturing, care, and protection.

The Child: The child archetype represents innocence, new beginnings, and potential.

The Trickster: The trickster archetype represents chaos, disruption, and creativity.

The Wise Old Man/Woman: The wise old man/woman archetype represents wisdom, guidance, and knowledge.

The concept of Jungian archetypes is a complex one, and there is still much debate about its validity and usefulness. However, it is a valuable tool for understanding the human experience and the stories that we tell ourselves and each other.

Jungs 4 viktigste arketyper

Jung identified four major archetypes but also believed that there was no limit to the number that may exist. The existence of these archetypes cannot be observed directly but can be inferred by looking at religion, dreams, art, and literature. Jung’s four major archetypes are: the persona, the shadow, the anima/animus, and the self.

underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde04-pernetti-steinbrecher-blomst-20240224_222235

Noen sitater

underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde02-jung-definisjon-kollektive-underbevissthet-20240201_070710
underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde03-jung-definisjon-kollektive-underbevissthet-20240201_070710
underbevissthet-arketyper-carl-gustav-jung-bilde09-jung-archetypes-and-collective-unconscious-20240224_224544

Tørrgrana

Tørrgrana som en ressurs tjener både miljøet og menneskene.

Grantrær som er døde men ikke råtne og fortsatt står støtt kalles tørrgraner. Ofte er de digre høye trær, over 100 år gamle. Man ser de ved at stammen nederst har mistet barken eller er i ferd med å miste barken. Stammen under er hard og tørr. Oppover i treet er det grått og ikke grønt og barken også her er løs. Treet ga tapt for mange år siden. Det spirer ikke lengre om våren. Det går ikke lengre væske med næringsstoffer fra rot til stamme og grener.

En vinn-vinn ressurs

Den døde grana tørker på rot og blir ikke våt inni fra regn og snø. Kanskje har de en form for naturlig beskyttelse. Muligens kvae. Også en ressurs. De kan brukes som ved i ovnen direkte uten å først måtte tørke i vedstabler hos bonden. De er et naturlig vedlager. Kanskje kan de også brukes til andre ting eksempelvis materialer.

Kanskje døde tørrgrana av naturlige årsaker. Eller den ble angrepet av barkebiller eller en sykdom. Som kan spre seg til andre trær. Tørrgraner står ofte i klynger. For skogen er det derfor gunstig at tørrgraner tas ut. Skogeiere som ikke selv vil bruke tørrgrana burde selge den til interessenter som behøver ved. Nok en vinn.

torrgrana-bilde01-20230208_124508-forste-torrgran-nederste-seksjon
Tørrgrana på en vipp. Egenfrekvensen fikk den i bakken.

Skogen

Jeg bor for tiden på et lite småbruk med egen skog. Herfra skaffer jeg ved. Min skog er gammel med vakre store trær, irrgrønne mosetepper om sommeren, mange forskjellige ville dyr, bekker, lukter og lyder. Og ikke minst stillhet. Jeg tar sjelden ned levende trær men bruker helst nedblåste trær og tørrgraner.

Klatring

Mennesket stammer fra apene. Aper kan klatre. De kan kaste seg fra tre til tre. Det er sannsynlig at vi mennesker har rester av disse egenskapene i genene. Jeg er ikke så god i fjellklatring. Men treklatring går naturlig. Kanskje fra genene. Kanskje siden jeg klatret mye da jeg var liten. Eller begge deler.

torrgrana-bilde13-20231026_153408-andre-torrgran-overste-seksjon
Den andre tørrgrana, øverste seksjon.

Dagens “moderne” skogbruk med store maskiner er ofte en skitten affære der skogbunn og naturlige habitater ødelegges. Tas et stort tre ut river det gjerne med seg en liten skog rundt. Det er ikke slik jeg gjør det. Store tørrgraner bør felles i 2 eller 3 seksjoner slik at de ikke tar med seg og ødelegger trærne i nærheten når de deiser i bakken. Det er slik man feller trær i byen der det er nærliggende bygninger.

Den første tørrgrana

Dette var våren 2023. To store trær tett-i-tett. Den største av de var dau og hadde blitt til en tørrgran. Dattera ved siden av var ilive.

Toppseksjon

I den første tørrgrana klatret jeg midtveis opp og kappet med håndsaga. Man må beregne så den faller i forventet retning. Tørrgrana er sterk og man må nesten helt igjennom stammen før den går. Tilslutt deiset en stor tung seksjon rundt 20m over bakken. Det braket og ristet i nesten et halvt minutt da den falt igjennom grenene under. Et kick. Med motorsag og øks ble det ved av det hele. En solid jobb som bør gjøres så fort som mulig før det blir regnvær.

Uvant å klatre etter så mange år. Det hjalp at det var to trær tett-i-tett fordi da var det flere grenvalg. Oppover i strukturen svaiet det når vinden blåste. Skummelt til å begynne med men så ble man vant til det. Disse trærne er kraftige og faller ikke ned. Jeg felte toppseksjonen med håndsag. Det dundret og braste i nesten et halvt minutt da det hele gikk i bakken. Å klatre er sykt bra trening. Fikk pump i alt som er av muskler. Etter denne oppvarmingen gikk videre klatring som en lek.

Egenfrekvens halvkappet bunnseksjon

Den nederste seksjonen var vanskelig å kappe rett og slett fordi stammen nederst hadde en radius som var større enn sverdet på min Johnsered motorsag. Jeg fikk den nesten av men grana sto fortsatt støtt. Jeg måtte opp i grana igjen og binde et langt tau i toppen. Tanken var å fra bakken dra den ned for håndkraft. Det viste seg umulig. Men ved å sette grana i egenfrekvens svingninger løsnet det. Det ble større og større utslag og tilslutt deiset grana i bakken. Et perfekt eksempel på hva egenfrekvens egentlig er og hva det gjør. Egenperioden var rundt 2 sekunder, altså en egenfrekvens på 0.5 svingninger i sekunder. Synd jeg ikke fikk tatt video av det da det er en fin egenfrekvens demonstrasjon.

torrgrana-bilde02-20230208_124525-forste-torrgran-nederste-seksjon-paa-en-vipp-egenfrekvensen-feller-den
torrgrana-bilde03-20230208_132140-forste-torrgran-nederste-seksjon
torrgrana-bilde04-20230208_150740-forste-torrgran-nederste-seksjon
Tau i toppen for å sette i svingninger.
torrgrana-bilde05-20230208_150912-forste-torrgran-nederste-seksjon
Første tørrgran, nederste seksjon.
torrgrana-bilde06-20230208_151628-forste-torrgran-nederste-seksjon

Årringer

Hvert år danner et levende, voksende tre en ny årring. Vokser trærne innenfra og ut eller utenfra og inn? Eller med andre ord, er den eldste årringen i midten av stammen eller ytterst nærmest barken? Ved å telle årringer ser det ut til at den øverste seksjonen vokste i 34 år mens treet totalt vokste i rundt 60 år.

torrgrana-bilde07-20230208_151939-forste-torrgran-nederste-seksjon
torrgrana-bilde08-20230208_151950-forste-torrgran-nederste-seksjon-overste-seksjon-34-aar-voksetid
Årringene i første tørrgran, toppen av den nederste seksjonen. Så dette må være alderen på den øverste seksjonen.
torrgrana-bilde10-20230210_143958-forste-torrgran-nederste-seksjon-rundt-60-aar-voksetid
Årringene nederst i første tørrgrana, nederste seksjon. Så denne grana har vokst i rundt 60 år. Kanskje har den deretter tørket i 20 eller 40 år for alt jeg vet.

Store krefter

torrgrana-bilde09-20230208_152935-forste-torrgran-nederste-seksjon-store-krefter
Store krefter involvert. Andre trær meies ned når tørrgrana faller.
torrgrana-bilde11-20230210_144523-forste-torrgrana-nederste-seksjon
Tørrgrana og dattera.

Den andre tørrgrana

Dette var senhøsten 2023. Jeg tok den ned i 3 seksjoner. Det dundret og ristet begge gangene. En rå erfaring. Den andre tørrgrana hadde rundt 100 årringer nederst. Altså eldre enn den første som hadde rundt 60. Begge var helt tørre.

torrgrana-bilde12-20231015_103736-andre-torrgrana
Den andre tørrgrana.
torrgrana-bilde14-20231026_162359-andre-torrgran-overste-seksjon
Øverste seksjon gikk med håndsag.
torrgrana-bilde15-20231026_163801-andre-torrgran-overste-seksjon
torrgrana-bilde18-20231026_164655-andre-torrgran-overste-seksjon-rundt-39-aar-voksetid
Øverste seksjon vokste i 39 år.
torrgrana-bilde17-20231026_164016-andre-torrgran-overste-seksjon
Tørrgrana er grå og kvistete i toppen. Mose, lav, fuglerede, hakkespetthull etc.
torrgrana-bilde19-20231119_134815-andre-torrgran-midterste-seksjon
To seksjoner igjen.
torrgrana-bilde20-20231119_143911-andre-torrgran-midterste-seksjon
Midterste seksjon. Tjukk stamme og måtte bruke motorsag.
torrgrana-bilde21-20231119_145051-andre-torrgran-midterste-seksjon
torrgrana-bilde22-20231119_145309-andre-torrgran-nederste-seksjon
Nederste seksjon.
torrgrana-bilde23-20231201_155630-andre-torrgran-nederste-seksjon
Bra dimensjoner. Fysisk arbeid å kappe og kløyve.
torrgrana-bilde24-20231201_155720-andre-torrgran-nederste-seksjon-rundt-100-aaringer
Den andre tørrgrana hadde vokst i rundt 100 år før den daua og ble tørrgran. Altså betydelig lengre enn den første.

Veden varmer flere ganger

Man sier at veden varmer flere ganger. Dette stemmer fordi å gjøre om en stor tørrgran til ved er god fysisk jobb som holder kroppen i form. Ikke minst for de nederste delene av en stor tørrgran. Diameteren er stor og det er ofte tjukke grener. Dette gjør det til tungt arbeid å først kappe med motorsaga til kubbelengde seksjoner, og deretter kløve disse til kubber som går i ovnen.

torrgrana-bilde25-20231217_090211-andre-torrgran-nederste-seksjon-ved
torrgrana-bilde26-20240104_145811-lett-aa-kloyve-naar-det-er-kaldt-minus-24-grader
Minus 24. Det var mye enklere å kløyve når det var kaldt.

Jeg er ikke den første som har forstått at man kan fyre med tørrgran.

Statikk og dynamikk

Å felle trær innebærer også å bruke hodet. Man må hele tiden gjøre statikk og dynamikk beregninger i hodet. Kraft og moment, slik vi lærte på NTH/NTNU. Hvis jeg kapper her hvor faller de to stammene?

Greninnfesting

torrgrana-bilde27-20240106_112622-gren
torrgrana-bilde28-20240106_112418-grenavtrykk

Surferen

torrgrana-bilde30-20240122_070325-ari-behn-trist-som-faen-surferen-01
torrgrana-bilde31-20240122_070621-ari-behn-trist-som-faen-surferen-02
torrgrana-bilde32-20240122_070717-ari-behn-trist-som-faen-surferen-03
torrgrana-bilde33-20240122_070717-ari-behn-trist-som-faen-surferen-04
torrgrana-bilde34-20240122_070814-ari-behn-trist-som-faen-surferen-05
torrgrana-bilde35-20240122_070814-ari-behn-trist-som-faen-surferen-06
torrgrana-bilde36-20240122_070814-ari-behn-trist-som-faen-surferen-07

RIP Ari Behn.

Den neste tørrgrana

torrgrana-bilde37-20240120_152704-den-neste-torrgrana
Den neste tørrgrana.

Jeg skal faen steike helt i toppen på den jævelen her.

Tørrgraner og helse

Men helsetypen da hvorfor er du igang å skrive om tørrgraner når du egentlig skal skrive om helse på denna bloggen din??

Fordi helse er mer enn kosthold, urter og frisk luft. Det er også evnen til å håndtere belastninger av forskjellige slag for så å komme styrket ut av det.

Det åpenbare eksempelet er fysisk trening. En hard treningsøkt bryter ned kroppen og man blir egentlig svakere rett etterpå. Så hviler man og neste dag er kroppen sterkere enn den var før økten. Samme prinsipp viser seg også på mange andre medisinske områder. Materiale for en egen bloggpost, eller helst en bok. Tilbake til tørrgrana. Det var en fysisk utfordrende jobb både klatring, kapping, kløving, bæring. Å klatre høyt opp var en psykisk utfordring, spesielt første grana, og også en fysisk utfordring men det glemte man der og da fordi man hadde nok med å holde seg fast. Har ikke klatret i trær på 40 år, siden jeg var barn. Det var rett og slett spennende. Hjernen produserte en haug med bra stoffer på vei opp grana. Og musklene fikk kjørt seg. Klatring i høye trær er noe jeg nå mestrer og kan.

torrgrana-bilde38-20231026_162415-ps

Ikke det verste jeg har gjort men nok til at man lærte mye av utfordringen og kom ut som en sterkere person.

Resilience. På norsk overlevelsesevne. Evnen til å håndtere motgang og andre utfordringer for så å komme ut av det sterkere enn da man gikk inn.

torrgrana-bilde39-20240131_210756-ovn-ovnslys-fyre-med-ved
Vedfyring gir god sunn varme. Og et fint naturlig lys. Jeg sover bedre med dette lyset i rommet enn uten. Sikkert en genetisk overlevning fra eldgamle tider da menneskene sov rundt bålet hvis flammer holdt ville dyr unna.

Godt nytt år 2024

2024 skal bli et bra og interessant år.

Jeg er født i 1972. Ett av mine tidlige barndomsminner er Torkel Ravndal. Verdens sterkeste mann. Tanten min, som jeg vokste opp hos, hadde en hvit Boble. Torkel Ravndal var norgesmester i styrkeløft og det er dette jeg husker han fra. Etterhvert ble han en showløfter av mye forskjellig.

Mattematikk kan være vakkert. Eksempelvis Eulers identitet e^iπ+1=0 (generell form e^ix=cosx+isinx). Iår har vi 2024 = 2^10 + 1000. Ikke så galt.

godt-nytt-aar-20240101-bilde02-two-to-ten-plus-onethousand-72pnt

Offentlighetsloven og eInnsyn

Gir borgerne en begrenset rett til innsyn i offentlig drift og forvaltning.

I forhold til folketallet er det i Norge et stort offentlig apparat. Man lurer innimellom på om det er flere kontrollører enn kontrollobjekter. Systemet er lukket. Det er eksempelvis mange NAV historier, en stat i staten med titusener av ansatte, om hvor umulig det er å kontakte noen der. Alt kontakt skal skje over digitale eller papirbaserte skjemaer til et “postmottak” der svarfristen ofte er lang. Dersom den overholdes.

Offentlighetsloven

Et middel for borgerne til å holde kontroll med det offentlige er “Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd”. Med andre ord Offentlighetsloven. Loven gir borgerne en begrenset rett til innsyn i offentlig forvaltning i form av saksdokumenter. Både skrevet av staten, og sendt til staten. En sak kan inneholde mange dokumenter, både utgående og inngående.

Hovedregel, paragraf 3

“Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.”

Kapittel 3 Unntak fra innsynsretten

Staten har bevilget seg selv endel unntak fra innsynsretten.

Hovedregel om gratis innsyn, paragraf 8

“Organet kan berre krevje betaling for innsyn etter denne lova dersom det har heimel i forskrift etter andre eller tredje ledd.”

I Norge finansieres offentlige organer fra budsjetter finanisert av skattebetalernes penger. Når den samme skattebetaleren henvender seg til et offentlig kontor for en eller annen offentlig tjeneste får han ofte også en faktura fra samme kontor. I Norge klarer altså det offentlige ofte å finansiere seg selv to ganger på skattebetalernes regning. Offentlighetslovens paragraf 8 gir en viss beskyttelse for dette.

Forvaltningsloven

En lov som setter krav til offentlig forvaltning. Eksempelvis svarfrister, informasjonplikt, ankemuligheter. Ofte vil man bruke både Offentlighetsloven og Forvaltningsloven ved innsynsforespørsler.

Innsyn via email

Man kan sende email direkte til gjeldende forvaltningsorgan og be om innsyn i ett eller flere saksdokumenter.

Helsetilsynet

Jeg testet dette selv i oktober 2022 ved å sende email til Helsetilsynet og be om innsyn i en bestemt sak. Det fungerte bra. Jeg fikk svar. Jeg fikk et begrenset innsyn i etterspurte dokument. Endel informasjon var sladdet.

Hvordan ble sladdingen hjemlet? Dokumentet inneholdt informasjon om en persons personlige forhold. Ifølge Forvaltningsloven er slik informasjon taushetsbelagt. Ifølge Offentlighetsloven er slik informasjon unntatt fra offentlig innsyn. Noe som jo er logisk.

 1. For det første: dokumentet inneholder taushetsbelagt informasjon ifølge Forvaltningsloven paragraf 13 Taushetsplikt. “Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 1. noens personlige forhold. 2. Tekniske innretning, fremgangsmåter etc.”
 2. Deretter: ifølge Offentlighetsloven Kapittel 3. Unntak frå innsynsretten, Paragraf 13 Opplysningar som er underlagde teieplikt. Opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov, er unnatekne frå innsyn.

Innsyn via tjenesten eInnsyn

Den elektroniske tjenesten einnsyn.no gjør det tilsynelatende lettere og mindre arbeidskrevende for en borger å gå staten etter i sømmene. Her kan man hjemmefra, over internett, søke opp endel offentlige dokumenter og bestille innsyn. Man får svar fra gjeldende Departement, Direktorat e.l. på email.

De skriver selv: Velkommen til eInnsyn. Leter du etter et offentlig dokument eller en postjournal? Du har rett til innsyn, gratis og anonymt. Dette kan du søke på: offentlige dokumenter, postjournaler eller postlister (korrespondanse til og fra etater), politiske møter, saksnummer, saker fra kommunale og fylkeskommunale utvalg.

Tjenesten brukes ofte av journalister. Slik kan du bruke offentlighetsloven.

En relevant spørsmål er om alle aktuelle offentlige dokumenter er tilgjengelige på einnsyn.no. Kanskje er deler av forvaltningen unntatt søket og man må istedet henvende seg direkte til gjeldende forvaltningsorgan. På email eller på annet vis. Offentlighetsloven er ikke begrenset til det som er tilgjengelig på einnsyn.no.

Jeg testet denne tjenesten i midten av april 2023. Som en vanlig privatperson. Jeg etterspurte 4 dokumenter i 4 forskjellige saker. Resultatet per idag 24. juni 2023. er et innvilget innsyn, et avslag med pågående klagesak og to ubesvarte forespørsler.

Gardasiltilbud og HOD Helse og omsorgsdep

Saken var spørsmål fra en stortingsrepresentant om HPV vaksinen Gardasil.

HOD Helse og Omsorgsdepartementet har ikke svart. Purret dem idag.

Pasientregisteravtale og Helsedirektoratet

Saken gjaldt innsyn i en avtale som styrer utlevering av opplysninger fra Norsk Pasientregister.

Jeg fikk raskt svar fra Helsedirektoratet og ble innvilget innsyn i avtalen. Det aktuelle dokumentet ble sendt direkte til meg på email sammen med vedtaket.

Vaksineresultat og Legemiddelverket og HOD

Saken handlet om en protokoll for uttesting av vaksine.

Jeg fikk raskt email svar og av avslag på innsyn. Det ble informert om lovhjemmel og mulighet for begrunnelse samt klageadgang.

Jeg ba først om en begrunnelsen. Noe jeg raskt fikk.

Deretter klaget jeg. Litt rart i det offentlige er at klagen ofte sendes til samme instans som gjorde det opprinnelige vedtaket. Slik er det blant annet på universiteter. Hva er sjansen for at han som gjorde vedtaket nå skal ta klagen til følge og omgjøre sitt eget vedtak? Omtrent null.

Min klage på Legemiddelverkets vedtak ble sendt til dem. De “forbereder” klagen og sender en versjon av den videre til HOD, Helse og Omsorgsdepartementet. Iløpet av dette ble jeg faktisk oppringt av ei fra Legemiddelverket fordi hun ønsket å gi meg informasjon om saken. Det satte jeg stor pris på. Hun hadde peiling både på sak og saksbehandling.

I motsetning til på universiteter, ihvertfall tilsynelatende, er det ikke Legemiddelverket selv som avgjør klage på Legemiddelverkets egne vedtak. Men de siler altså klagen ved at klagen ikke sendes direkte fra meg til klageinstansen men via Legemiddelverket. Der de har mulighet for omskrivning, tillegg, fratrekk.

Klagen ble sendt til HOD, Helse og omsorgsdepartementet, den 30. mai 2023. Over 3 uker siden. Har ikke hørt noe fra dem foreløpig. Virker som HOD har problemer, se også saken ovenfor om Gardasiltilbud.

Veterinærvaksine og Legemiddelverket

Etterspurt dokument var en protokoll for uttesting av en veterinærvaksine.

Legemiddelverket har enda ikke svart. Purret dem idag.

Ap vil innskrenke Offentlighetsloven

Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre gikk i 2021 til valg på mer åpenhet. Tok ikke lang tid før de gjorde 180 graders helomvending. Nå har de istedet fremmet forslag om innskrenkninger i Offentlighetsloven. Aftenposten: Stans forslaget om mindre åpenhet.

Kanskje ikke så overraskende at Ap gjør dette i og med at de er Norges suverent mest korrupte parti og derfor ikke ønsker innsyn i egen virksomhet. Også i andre norske politiske partier er det korrupsjon. Forskjellen er at hos Ap er det på systemnivå. Det er en del av kulturen. Mens i de andre norske politiske partiene er det mer på enkeltpersonnivå.

Antall korrupsjonssaker hos Ap er etterhvert mange (hei Hege Haukeland Liadal, Hadia Tajik, Eva Kristin Hansen). Den siste uken har vi både Tonje Brenna og Anette Trettebergstuen saken. Begge ministre i Støre regjeringen. Henholdsvis “Kunnskapsminister” (hun har ikke selv tatt høyere utdanning men har partiboka iorden) og Kulturminister (i realiteten utøvet som Pride minister). Begge ga posisjoner og fellesskapsmidler til egne venner og bekjente. Begge var (eller burde vært) vel vitende om at de var inhabile og at det de gjorde var ulovlig. Forskjellen på de to sakene går på omfang og kanskje arroganse. Pride minister Trettebergstuen utmerket seg ved at stort sett hele venneflokken fikk posisjoner og at hun utviser lite anger men desto mer selvmedlidenhet når saken avdekkes.

Aftenposten: Regjeringen ønsker mer hemmelighold. MDG reagerer på mer hemmelighold.

Aftenposten 28. juni 2023. Justisminister Emilie Enger Mehls (Sp) (nb korrupt da hun ikke betalte skatt på fordel av gratis bolig) departement har foreslått at intern dialog ikke lenger skal journalføres. Epost som ender i korrupsjonssak. Avviksmeldinger som aldri når frem til tilsynsmyndigheter. Eposter som avslører viktig kommunikasjon mellom de som styrer landet vårt. Vet en hvor man skal lete, er slike interne dokumenter synlige for deg og meg. Og de kan være helt avgjørende for å avsløre kritikkverdige forhold i offentlig forvaltning. Denne muligheten står nå i fare for å forsvinne. Nå reagerer også en helt sentral gruppe. Dokumentforvalterne. De sitter midt imellom deg og myndighetene. De behandler forespørsler fra folk som ønsker innsyn i dokumenter i offentlig forvaltning. Anja Jergel Vestvold er leder for Norsk arkivråd, en interesseorganisasjon for de som jobber med dokument og arkivhåndtering. Erfaringen hennes er at forslaget kommer på toppen av det hun mener er en allerede skrantende holdning til journalføring i offentlig forvaltning. -Det er ikke er sjelden man får signaler om å «skjule saken litt». Bak tåkete titler. Ved å bevisst utsette eller velge bort journalføring, uten at man har hjemmel til det. -Journalføring er ikke noe du gjør fordi du har lyst. Det er en plikt.

Aftenbladet 1. juli 2023. Hvis forslaget blir vedtatt, vil det i praksis innebære at departementer, direktorater, fylkeskommuner og kommuner skal kunne holde såkalte interne dokumenter helt skjult for offentligheten. Dette er dokumenter som det i utgangspunktet er mulig å unnta fra innsyn. Men inntil nå har det vært mulig å finne ut at dokumentene, og saksbehandlingen, eksisterer. Dersom Justisdepartementets forslag går gjennom, vil det være mulig å skjule at det faktisk foregår, eller har foregått, en saksbehandling. For journalister i små og store redaksjoner landet rundt betyr det at et viktig virkemiddel for å drive kritisk og undersøkende journalistikk forsvinner. Du kan ikke etterspørre noe du ikke vet finnes.

Freedom of Information Act

Den amerikanske versjonen av Offentlighetsloven er Freedom of Information Act. Kanskje kan vi lære mye fra hvordan den anvendes. Forespørsler er kjent som FOIA request. Noen ganger utelates informasjon. En strategi er å gjøre flere forespørsler.

Eksempel1

Pfizer Document Vaccinated Pregnant Women. Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) requested documents related to vaccine licensing via a Freedom of Information Act Request, then sued the Food and Drug Administration (FDA). In early January 2022, a federal judge ordered the FDA incrementally release the documents it claimed would take decades to process. PHMPT has posted Pfizer’s confidential documents as they have become available. In the most recent release, on May 2, 2022, a document titled ‘reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf’ disclosed on page 12 that by February 8, 2021, 270 women had received the mRNA injection during pregnancy. But 238 cases were apparently not followed (“no outcome provided”). And, therefore, the pregnancy outcomes for those women are unknown. (..) According to page 12 of the same document 124 of the 270 pregnant women had some type of adverse reaction (49 nonserious, 75 serious). So alarming that only a small fraction of the pregnant women were followed up. Se side 12 i dette pdf dokumentet https://phmpt.org/wp-content/uploads/2022/04/reissue_5.3.6-postmarketing-experience.pdf#page=12 WordPress ikke god til å håndtere lang link.

Oppdatering 26. desember 2023. Gravplassveileder dot no unntak fra innsynsretten. Selv om utgangspunktet er en åpen og gjennomsiktig forvaltning, er det ikke alltid det skal gis innsyn. I en del tilfeller er forvaltningen forpliktet til ikke å gi innsyn. Dette gjelder eksempelvis der noen er underlagt lovbestemt taushetsplikt. I noen tilfeller kan forvaltningen unnta fra innsyn. Der forvaltningen kan, og ikke skal, gjøre unntak fra innsyn, skal organet likevel vurdere å gi helt eller delvis innsyn. Det skal gjøres en såkalt merinnsynsvurdering. Nedenfor gjennomgås noen av unntaksreglene som er relevante for lokal og regional gravplassmyndighet.