Brev fra Ukraina mars-2024

Sørøst Ukraina. Krig mot Russland siden februar 2022.

Vår historie.

Navnet mitt er Vitaliy, og jeg er 35 år gammel. Jeg er gift og har en datter som er 7 år gammel. Vi er flyktninger fra Ukraina. Jeg ønsker å fortelle vår historie, om hvor vi bodde før, hva vi gjorde, og hvordan vi endte opp i Norge.

Vi bodde i en liten by sør i Ukraina, 60 kilometer fra Krim. Vår by var omgitt av hav på begge sider, med Azovhavet på den ene siden og Svartehavet på den andre. Vår region var preget av sletter og endeløse jorder der solsikker, raps, soyabønner, hvete, mais og mange andre avlinger ble dyrket. Spesielt vakkert var det om sommeren når alle disse avlingene blomstret. Sommeren var svært varm hos oss, og vinteren var mild.

Jeg har økonomisk utdannelse og jobbet før krigen i en bankfilial. Samtidig drev jeg og utviklet min lille gård hvor jeg avlet griser og høns. Jeg likte jobben min og gården min. Min kone har tre høyere utdannelser, hvorav en er i økonomi. Hun jobbet i 15 år i skatteetaten.

Om sommeren pleide vi å tilbringe mye tid på stranden, bade og sole oss, gå turer langs stranden og grille kjøtt og grønnsaker. Om vinteren dro vi til Karpatene, fjellene i vestlige Ukraina. Der kjørte vi på ski, snowboard og ridning. Livet vårt var helt tilfredsstillende, vi planla for fremtiden og alt skulle være bra.

brev-fra-ukraina-20240414-bilde18-brev-svartehavet-solsikker-raps-soya-hvete

Før den store krigen var det mange nyheter om at Russland samlet tropper ved grensen og planla å invadere. Men våre myndigheter beroliget oss og sa at det ikke ville bli krig og alt ville være bra. Men den 24. februar, rundt klokka 4.30 om morgenen, hørte jeg en uforståelig lyd på gaten. Først skjønte jeg ikke hva det var, jeg gikk ut på gaten og hørte lyden som fikk hjertet mitt til å banke som om jeg løp en maraton. Det var lyden av raketter som kom, på himmelen fra Krim-siden var det lyst, det var fra den siden russerne invaderte vår region. Vinduene i huset vårt ristet, jeg kunne føle vibrasjonen fra eksplosjonene. Om morgenen stoppet alt, det ble stille. Klokken 6 om morgenen var det mange mennesker og biler på gaten, folk var i panikk og visste ikke hva som hadde skjedd og hva de skulle gjøre, akkurat som oss. Rundt klokken 10 så jeg de første russiske tankene og militærkjøretøyene, de kjørte på den nærliggende gaten, det var så mange av dem at den siste tanken passerte flere timer senere. Senere fortalte venner meg at militærteknologien kjørte på alle veier de kunne. Vi forsto at vi var okkupert. Det var som en skremmende drøm, men forskjellen var at en drøm er et resultat av hjernens aktivitet og om morgenen, når du våkner opp, forsvinner drømmen og du husker ingenting, men dette var virkelig.

I de første månedene av okkupasjonen så vi ikke russiske soldater, det var relativt stille i byen vår, dagen før krigen evakuerte politiet, brannvesenet og alle andre spesialtjenester. Fordi det ikke var noe politi i byen, begynte det å bli uro og plyndringer. Vanlige folk og de politibetjentene som nektet å forlate samlet seg og begynte å patruljere gatene om natten, jeg var også med dem. Vi gikk praktisk talt hver natt og passet på at det ikke ble uro.

Etter noen måneder dukket det opp russere i byen vår og begynte å etablere sin egen autoritet og lover. De tilbød folk å jobbe for dem, noen sa ja, men de fleste sa nei. Militæret sto på veiene utenfor byen og sjekket dokumenter og biler. Russiske soldater begynte å bosette seg i tomme hus. De var overalt. En morgen gikk jeg langs min gate, og jeg følte meg ikke som om jeg var hjemme. Det føltes som om jeg var i et annet land. Mange familier forlot byen vår i løpet av okkupasjonen. De dro gjennom frontlinjen der det var en spesiell evakueringskorridor. Senere skjøt russerne på kolonnen med biler som ventet på muligheten til å passere, og etter det ble korridoren stengt. Det var bare én vei ut, gjennom Krim og Russland.

Vi levde under okkupasjon i 8 måneder. Etter de første angrepene på Kertsj-broen, som forbinder Krim og Russland, og våre myndigheters oppfordring til evakuering, bestemte vi oss for å dra. På den tiden var det nesten ingen unge mennesker igjen i byen, bare eldre som ikke ville forlate hjemmene sine.

brev-fra-ukraina-20240414-bilde19-brev-russisk-invasjon

Jeg har en venn som kom til Norge med familien sin, han foreslo at jeg skulle dra til Norge, siden det er trygt her, og den norske regjeringen hjelper flyktninger fra Ukraina. En morgen tok vi med oss det vi kunne få plass til i bilen, og dro av gårde. Totalt kjørte jeg omtrent 3500 kilometer, tre dager kjørte vi gjennom Russland, og tre ganger ble bilen vår og vi sjekket, første gangen var ved grensen til Krim, andre gangen på Kertsj-broen, og tredje gangen ved grensen til Russland-Latvia. Alle tre gangene ble jeg avhørt av russisk politi og etterretning. De spurte hvor vi skulle, hvorfor, om jeg hadde venner som var militære, og mye annet. Da vi kom til Latvia, følte jeg en lettelse og frihet, vi bodde i Riga i fem dager, slappet av og prøvde å komme oss etter alt som hadde skjedd. Etter det tok vi en fergebillett og seilte til Sverige. Samme dag kom vi til vennene våre i Norge. Neste dag dro vi til immigrasjonstjenesten, der vi fortalte alt som hadde skjedd med oss og hvor vi kom fra. Etter det dro vi til et senter hvor flyktninger bor, der venter alle på videre fordeling, vi bodde der i tre måneder, og om våren fikk vi beskjed om at de hadde funnet et hjem til oss. Det ligger i en vakker by nær vennene våre. I morgen er det ett år siden vi flyttet hit. Nå forstår jeg hva det betyr å begynne på nytt og hvilke vanskeligheter som følger med det. Men det viktigste er at vi er i sikkerhet.

brev-fra-ukraina-20240414-bilde08-illustrasjon-ukrainsk-landskap
brev-fra-ukraina-20240414-bilde11
brev-fra-ukraina-20240414-bilde12

Letter from Ukraine march-2024

Our history.

My name is Vitaliy, and I am 35 years old. I am married and have a daughter who is 7 years old. We are refugees from Ukraine. I want to tell our story, about where we lived before, what we did, and how we ended up in Norway.

We lived in a small town in southern Ukraine, 60 kilometers from Crimea. Our town was surrounded by sea on both sides, with the Azov Sea on one side and the Black Sea on the other. Our region was characterized by plains and endless fields where sunflowers, rapeseed, soybeans, wheat, corn, and many other crops were grown. Especially beautiful was the summer when all these crops were in bloom. Summer was very hot with us, and the winter was mild.

I have an economic education and worked in a bank branch before the war. At the same time, I was building and developing my small farm where I raised pigs and chickens. I liked my job and my farm. My wife has three higher educations, one of which is in economics. She worked for 15 years in the tax administration.

In the summer, we often rested at the seaside, swam and sunbathed, walked along the beach, and grilled meat and vegetables. In winter, we went to the Carpathian Mountains, the mountains in western Ukraine. There we skied, snowboarded, and rode horses. Our life was completely satisfactory; we made plans for the future, and everything was supposed to be good.

Before the full-scale war, there were many news reports that Russia was gathering troops on the border and planning to invade. But our authorities reassured us and said there would be no war, and everything would be fine. But on February 24, around 4:30 in the morning, I heard an unfamiliar noise outside. At first, I didn’t understand what it was; I went out onto the street and heard a sound that made my heart race as if I were running a marathon. It was the sound of rockets coming; in the sky from the side where Crimea is, it was bright, that was the side the Russians invaded our region from. The windows of our house shook, I could feel the vibration from the explosions. By morning, everything stopped; there was silence. At 6 in the morning, there were many people and cars on the street; people were in panic and didn’t understand what had happened and what to do, just like us. Around 10, I saw the first Russian tanks and military vehicles; they were driving on the nearby street; there were so many of them that the last tank passed several hours later. Later, friends told me that military equipment was driving on all the roads they could. We realized that we were occupied. It was like a terrible dream, but the difference was that a dream is the result of our brain’s activity, and in the morning when you wake up, the dream goes away, and you don’t remember anything, but this was real.

In the first months of the occupation, we did not see Russian soldiers; it was relatively quiet in our town; the day before the war, our police, firefighters, and all other special services were evacuated. Because there was no police in the city, unrest and looting began. Ordinary people and those police officers who refused to leave gathered together and started patrolling the streets at night; I was also with them. We went almost every night and made sure there were no disturbances.

After a few months, Russians appeared in our town and started to establish their authority and laws. They offered people to work for them; some agreed, but most refused. The military stood on the roads outside the city and checked documents and cars. Russian soldiers began to settle in empty houses. They were everywhere. One morning I walked along my street, and I didn’t feel like I was at home. It felt as if I were in another country. During the occupation, many families left our city. They left through the front line where there was a special evacuation corridor. Later, the Russians shot at the column of cars waiting for the opportunity to pass, and after that, the corridor was closed. There was only one way out, through Crimea and Russia.

We lived under occupation for 8 months. After the first attacks on the Kerch Bridge, which connects Crimea and Russia, and our authorities’ call for evacuation, we decided to leave. At that time, there were almost no young people left in the city, only the elderly who did not want to leave their homes.

I have a friend who came to Norway with his family; he suggested that I go to Norway since it is safe here, and the Norwegian government helps refugees from Ukraine. One morning, we packed what we could fit into the car and left. In total, I drove about 3500 kilometers; for three days, we drove through Russia, and three times our car and we were checked. The first time was at the border with Crimea, the second time on the Kerch Bridge, and the third time at the border between Russia and Latvia. All three times I was questioned by Russian police and intelligence. They asked where we were going, why, if I had friends who were military, and much more. When we entered Latvia, I felt relief and freedom; we stayed in Riga for five days, rested, and tried to recover from everything that had happened. After that, we took a ferry ticket and sailed to Sweden. The same day we arrived at our friends’ in Norway. The next day we went to the immigration service, where we told everything that happened to us and where we came from. After that, we went to a center where refugees live; there, everyone waits for further distribution; we lived there for three months, and in the spring, we were told that they had found a home for us. It is located in a beautiful city near our friends. Tomorrow will be a year since we moved here. Now I understand what it means to start over and what difficulties come with it. But the most important thing is that we are safe.

brev-fra-ukraina-20240414-bilde17
brev-fra-ukraina-20240414-bilde15
brev-fra-ukraina-20240414-bilde16
brev-fra-ukraina-20240414-bilde10
brev-fra-ukraina-20240414-bilde01-min-historie-ukrainsk
brev-fra-ukraina-20240414-bilde02-min-historie-ukrainsk
brev-fra-ukraina-20240414-bilde03-min-historie-ukrainsk
brev-fra-ukraina-20240414-bilde04-min-historie-ukrainsk
brev-fra-ukraina-20240414-bilde05-min-historie-ukrainsk
brev-fra-ukraina-20240414-bilde06-min-historie-ukrainsk
brev-fra-ukraina-20240414-bilde14
brev-fra-ukraina-20240414-bilde13
brev-fra-ukraina-20240414-bilde09-illustrasjon-ukrainsk-landskap.jpg
brev-fra-ukraina-20240414-bilde20-norway-3500km

Letter from Ukraine feb-2023

South-west Ukraine, february 2023, war with Russia.

Ukraine my unbreakable country!

How much pain, suffering and losses the Ukrarian people have experienced since the beginning of the sudden attack of Russia.

02/24/2022, at 3:40 am my mother called me, who woke up at night from the sound of an explosion and crying told me, daughter, the war has begun! At that moment I did not feel the ground under my feet. Since I lived and worked far from my daughter and my mother, at that moment I felt helpless and very frightened by the thought that I might lose them.

After some time I went to my homeland, I was not afraid, I just wanted to be near my family. My heart broke when I saw thousands of women and children fleeing the war on the Polish border, not knowing where to go and what would happen. It hurt me so much to look at it that I cried non-stop asking myself the question “Why and for what”? Because Ukraine wants to be an independent state, so that each nation lives a free life in its own, independent state?

I was relieved when I got home and meet my family. There were several strikes on infrastructure in western Ukraine, but fortunately civilians where not injured. However, every day there was air anxiety when the city froze and people hid in basements.

Almost a year has passed since the beginning of this terrible and unjust war. It hurts to think, thousands of young soldiers gave their lives for the freedom of Ukraine! Thousands of mothers did not wait for their sons to return alive, and many children lost their parents.

We paid too high price for our freedom, this war united the Ukrarian people and made us stronger. We belive in our victory and will fight to the end!

Ukraine is unbreakable!

letter-from-ukraine-february-2023-picture01
letter-from-ukraine-february-2023-picture02
letter-from-ukraine-february-2023-picture03
letter-from-ukraine-february-2023-picture04
letter-from-ukraine-february-2023-picture05
letter-from-ukraine-february-2023-picture09

Brev fra Ukraina feb-2023

Ukraina mitt uovervinnelige fedreland!

Hvor mye smerte, lidelse og tap det ukrainske folk har opplevd siden Russlands plutselige angrep.

24. februar 2022 klokken 3:40 på natten ringte min mor. Hun hadde akkurat blitt vekket av lyden fra en eksplosjon og fortalte meg gråtende, datter, krigen har begynt. Jeg mistet kontakt med bakken og merket jeg ble vektløs. Jeg bodde og arbeidet langt fra min mor og datter og følte hjelpeløshet og redsel for å miste dem.

Etter noe tid dro jeg tilbake til mitt hjemland, jeg var ikke redd og ønsket bare å være nær min familie. Hjertet mitt gikk i knas da jeg så tusener av kvinner og barn flykte fra krigen på den polske grensen, uvisse om neste stoppested eller hva som ville skje. Det smertet meg og jeg gråt nonstop. Hvorfor og for hva? Fordi Ukraina ønsker å være en uavhengig stat og leve i frihet, på samme måte som alle andre uavhengige stater?

Jeg ble lettet da jeg kom hjem og møtte min familie. Det var flere angrep på infrastruktur i vest Ukraina men heldigvis var ikke sivile skadet. Hver dag var preget av redsel for flyangrep. Byens aktivitet opphørte og folk søkte tilflukt i kjellere.

Nesten ett år har gått siden siden begynnelsen av en forferdelig og urettferdig krig. Det smerter at tusener av unge soldater ga sine liv for Ukrainas frihet. Tusener av mødre flyktet og fikk aldri sine sønner hjem ilive. Mange barn mistet sine foreldre.

Vi betaler en høy pris for vår frihet. Krigen har samlet det ukrainske folk og gjort oss sterkere. Vi tror på vår seier og vil kjempe til siste slutt.

Ukraina er uovervinnelig!

letter-from-ukraine-february-2023-picture06-624

Ismannen Øtsi

Relativt intakte levninger av en over 5000 år gammel mann kaster lys over livet i Europa på den tiden. Også når det gjelder helse.

I september 1991 i Øtzal Alpene fant et fjellklatrer par en mummifisert levning av en mann. Mannen hadde ligget der i rundt 5300 år. Det vil si siden kobberalderen. Epoken man hadde kobber men enda ikke jern. Han er nå kjent som Øtsi. Hud, vev, klesdrakt, våpen var godt bevart. Funnet gir unik informasjon om kulturen han levde i.

Øtsi og dagens helseproblemer

Dagens helseproblemer er ofte forårsaket av moderne livsstil. Mange søker derfor tilbake til slik man levde før. Oppfatninger om hvordan man levde før kastes rundt uten dokumentasjon. Eksempelvis “før spiste de aldri frokost fordi de hadde ikke kjøleskap, de måtte ut å sanke/fange maten om morgenen før de kunne spise”. Med konklusjon det er sunnest å heller ikke idag spise frokost. Men vet vi egentlig at de ikke spiste frokost før? Kanskje hadde de andre måter å konservere mat. Øtsi kan gi innsikt i slike spørsmål.

Tidsbetraktninger

Øtsi vandret på jorden før pyramidene i Egypt ble bygd (4500 år siden). Og før Abraham, opphavsmannen til Jødene, Jødedommen og Kristendommen, levde (1996 BC-1821 BC ifølge biography dot yourdictionary dot com).

Øtzi ble funnet høsten 1991. Jeg var akkurat fylt 19 og var rett ut av videregående. Dette halve året var jeg i San Diego sør i California, USA. Jeg gikk på SDSU (San Diego State University), lærte engelsk og tok også faget Criminal Justice Administration. Jeg kan såvidt huske Øtzi saken.

Kopperalderen

Øtsi hadde en kopperøks med seg. Kopperalderen. The Chalcolithic period. Copper predominated in metalworking technology. Hence it was the period before it was discovered that adding tin to copper would create bronze, a metal alloy harder and stronger than either component. The transition from Copper Age to Bronze Age in Europe occurred between the late 5th and the late 3rd millennia BC.

Helse

Det viste seg at Øtsi ikke hadde spesielt god helse. Han hadde slitasje i en del ledd i kroppen. Han hadde en parasitt infeksjon. Og høy kolesterol. Dette siste var genetisk. Tannhelsen?

Tatoveringer

Øtsi hadde mystiske tatoveringer. De var enkel streker. Oftest 3 paralelle streker over eller ved siden av hverandre. Det var også et kors. Ofte plassert ved ledd der det var slitasje. En hypotese er at tatoveringene hadde en helsemessig funksjon. Kanskje en form for terapi. Eller en måte å angi steder for smerte.

Jeg hørte et foredrag med Klinghardt for noen få uker siden. Han sa at en kirurg hadde fått en pasient med brudd på ett av stedene der Øtsi hadde tatovering. Kirurgen tegnet tatoveringen på pasientens hud før han la på gips. Bruddet helet på 10 dager. Vanligvis tok det 30 dager. Så det gikk mye fortere enn vanlig.

Forskningsprosjekt

Øtsi ble funnet i Alpene av østerriske fjellklatrere, på grensen mellom Østerrike og Italia. Det viste seg at funnet var 300 meter inn på italiensk land. Dette førte til en rettslig konflikt. Det hele endte med at Østerrike beholdt Øtsi i 3 år for forskningsøymed. Deretter ble Øtsi fraktet permanent til Italia. Her pågår fortsatt Øtsi forskningsprosjekter.

ismannen-otsi-bilde17
ismannen-otsi-bilde18
ismannen-otsi-bilde01
ismannen-otsi-bilde02
ismannen-otsi-bilde03
ismannen-otsi-bilde04
ismannen-otsi-bilde05
ismannen-otsi-bilde06
ismannen-otsi-bilde07
ismannen-otsi-bilde08
ismannen-otsi-bilde09
ismannen-otsi-bilde10
ismannen-otsi-bilde11
ismannen-otsi-bilde12
ismannen-otsi-bilde13
ismannen-otsi-bilde14
ismannen-otsi-bilde15
ismannen-otsi-bilde16
ismannen-otsi-bilde20

SOME FACTS YOU MAY NOT KNOW

Oppdatering 28. aug 2023. Fb, Neil Bockoven 23. aug 2023 gruppen Geology.

ismannen-otsi-bilde21

1) It took ten years to figure out how he died. The 5300-year-old remains of Otzi were discovered by two hikers in northernmost Italy in 1991, as he melted out of a glacier. First thought to have died from exposure, Otzi was found in 2001 to have an arrowhead in his shoulder that had cut a key artery.
2) He was a wreck – he had severe arthritis, ulcers, whipworms, gallstones, blackened lungs, atherosclerosis and rotten teeth. He had a frost-bitten toe, broken ribs, and genetic markers indicating the world’s earliest known case of Lyme disease.
3) He was in shape – pollen studies indicate that, even though in his mid-40’s and suffering from multiple ailments, he’d climbed from high elevation to low, then back again, perhaps as much as 8500′ each way, all within 33 hours (Dickson et al. 2019).
4) Recent genetic work by Wang et al. (2023) indicates more than 90% of Otzi’s ancestry came from Anatolian farmers, and he had dark eyes and skin. Rather than a forehead, Otzi had a five head (i.e., genes for male pattern baldness). These genetic indicators match up with what’s seen from the mummified body.
5) Otzi had a relatively high level of Neanderthal genes – some reports saying more than 5% compared to a ~2% average for Europeans today.
6) Otzi may have been a part-time coppersmith. His possessions included one of the oldest-known copper axes, and analyses of his hair indicate that it was heavily contaminated with copper and arsenic, a pollutant associated with copper smelting (Brothwell, 1995).
7) Lead isotope and trace element studies indicate the copper in Otzi’s ax came from ores in central Italy’s Southern Tuscany region more than 300 miles away. The flint used for his arrowheads came from about 100 miles to the south. This suggests an extensive trade network.
8) Otzi had traces of cannabis on his tools, clothing and in his digestive system. The traces probably stem from its use for pain relief and/or from working with hemp fibers for rope or clothing (Wacker et al. 2019).
It’s amazing what all we’ve learned from the wonderful discovery of Otzi!

Somalia 101

Somalia er ikke en stat på samme måte som Norge. Det er et klansamfunn. Som opprettholdes når somaliere emigrerer.

De siste 40 årene har Norge, Sverige og andre europeiske land opplevd en massiv innvandring fra andre kulturer. Nå er det på et punkt der vi daglig kan lese om nye alvorlige voldsepisoder. For noen uker siden var det massive opptøyer i Sverige pga Rasmus Paludan og hans koranbrenning. Politiet hadde ikke kontroll. Politikere og massemedier velger fortsatt konsekvent å se en annen vei.

Man må rett og slett informere seg, passe på seg selv, tilpasse seg, posisjonere seg. Å forstå situasjonen er punkt en.

Introduksjon til klanen

Mange er klar over at innvandrere får flere barn enn nordmenn. Det man ikke er like klar over er at de fleste ikkevestlige innvandrere i Norge idag har et mye større familienettverk, også i Norge, enn nordmenn. I tillegg til at hver kjernefamilie får flere barn holder familiene tettere kontakt med hverandre, både vertikalt (generasjoner) og horisontalt (fettere, kusiner, tremenninger osv). Ofte giftes de innbyrdes i arrangerte ekteskap nettopp med tanke på å holde klanen samlet og dermed stor. Familietreet er altså større og med større grad av kontakt mellom personene. Dette kalles en klan. Mange innvandrere i Norge har klaner på flere hunder personer bare her i landet. Legger man seg ut med en person i klanen, legger man seg samtidig ut med hele klanen. Jeg har vært klar over dette lenge, i over 10 år. Begrepet overfallsvoldteket hørte jeg første gang i år 2000.

100 kameler for drap

I løpet av to dager i mars ble det fra Norge via Spleis samlet inn 100 kameler for å få frigitt en norsksomalier dømt for mord i sitt opphavsland. Beløpet ble omregnet til penger, 700.000 kroner, og utbetalt til lokale høvdinger. Slik gjør man det i klankulturen. Morderens klan betaler 100 kameler til offerets klan. Betalingen for en kvinne er halvparten. Så er saken avgjort, og man slipper ytterligere blodhevn. KR og ML.

Utrop 22. mars 2022. I løpet av to døgn har familien til dødsdømte Saad Jirde Hayd samlet inn over 700 000 kroner for å betale erstatningssummen som kreves for å løslate familiefaren. Sønnen Mustafa Hayd sier at faren var på ferie i Somaliland da han havnet i en slåsskamp med en annen mann som forsøkte å stjele pengene hans. Under slåsskampen brukte faren en forsvarsspray fra Clas Ohlson i Norge. Dagen etter ble han vekket av politiet som pågrep ham og fortalte at den andre mannen nå var død. Farens norske advokat, Farid Bouras fra advokatfirmaet Elden, har flere ganger reist til Somaliland for å forhandle med de lokale høvdingene. Nå har de blitt enige. Avtalen er å overlevere 100 kameler. Dette koster 70.000 dollar.

Klanstrukturen i Norge og Sverige

Klanstrukturen er det eneste systemet eksisterer og «virker» i Somalia. Et land som 43.000 personer i Norge har sitt opphav i. Noe som gjør dem til den største ikkevestlige innvandrergruppen i landet. Det kan derfor være grunn til å sette seg inn et system som har de fleste funksjonene til et moderne samfunn, bare med helt motsatt logikk. Ingen norske journalister eller forskere interesserer seg for fenomenet. Vi må være glade for at en og annen pensjonist har tid, ork og vett til å gjøre jobben. Nedenfor følger en informativ oppdatering med sitater fra den svenske klan-eksperten Per Brinkemo. Han skriver om klanens videreførelse i nye land, med ny teknologi. Jeg kjøpte akkurat Brinkemos bok for rundt 100 kroner inkludert frakt på AdLibris.

«Klanen är påtagligt närvarande också i exil. Den behövs inte längre för den fysiska överlevnaden, men banden till klanmedlemmar upplöses inte bara för att man byter land. Tekniska landvinningar har fått världen att krympa. När somalierna anlände till Sverige i slutet av 1980-talet hade TV-parabolerna börjat sättas upp. I dag kan man stå i daglig kontakt med släktingar via telefonsamtal, mejl, textmeddelanden och Skype. Att överföra pengar går lätt. Billiga flygresor gör att man ibland till och med kan träffa sin familj från ursprungslandet. Det är en märklig paradox att modern teknik konserverar traditionella strukturer. Så gott som varje somalier i exil skickar varje månad pengar till släktingar i hemlandet, oavsett om man själv har arbete eller lever på försörjningsstöd. När bröllop äger rum samlas det in pengar; när begravningar äger rum samlas det in pengar; när blodspengar ska betalas samlas det in pengar. Solidariteten är närmast absolut och skapar ett tryck att leva inte för sig själv utan för sina släktingar.»

somalia-101-klankultur-sverige-bilde02-mellan-klan

Somalia, somaliske klaner og klanskulturen. Jeg har lenge påpekt at store deler av kloden er dominert av samfunn basert på klansorganisering. Samt framført påstanden om at med islam som ideologi får man en klanskultur på steroider. Videre at slik forståelse er noe som har gått under radaren til hovedretningene i vestlig samfunnsvitenskap og historieforskning. ML.

Men også jeg har begått noen unnlatelsessynder i sakens anledning: Bortsett fra Afghanistan har jeg ikke offentliggjort lengre redegjørelser for samfunn der klansorganiseringa dominerer, bare noen korte notiser og en del materiale om hvordan det er i ferd med å gå med muslimske migranter i diverse diasporaland, fremst Sverige og Norge. Tilgi meg – jeg har bare ikke tid til å skrive om alt. Her skal jeg forsøke å råde bot på noe, med å bringe en lengre redegjørelse for forholdene i Somalia.

Da Afrikas stater ble selvstendige, var det de som antok at somalierne hadde gode muligheter for å danne en nasjonalstat og få en stabil statsdannelse, da landet var (og er) nokså etnisk enhetlig. 85% av befolkningen er somaliere. Denne homogeniteten er dog misvisende. Til tross for felles språk og religion, er den etnisk enhetlige delen delt inn i mer enn 500 klaner og underklaner. Og det er det som er avgjørende: Somalia er et klansland.

Men først: Landet har snart 17 millioner innbyggere. Befolkninga vokser med en vekstrate på 1,75 % per år. Det fødes 6,1 barn per kvinne, etter Niger den høyeste fødselsraten i verden. For å sikre klansstrukturens ‘lim’ – at fedre er sikre på at konenes barn også er deres sønner – praktiseres kvinnelig kjønnslemlestelse i Somalia: 98% av landet kvinner er kjønnslemlestet, i tråd med vanlig praksis innafor de muslimske land som er dominert av shariaretningen al-shafii. Analfabetismen er fortsatt høy, de fikk ikke skriftspråk før i 1972. Landet urbaniseres nå raskt, og rundt 47% av befolkningen bor i byer.

Kjønnslemlestelse

islamic-relief dot org. Women in Somalia warn against the dangers of female genital mutilation/cutting. Zeynab was subjected to FGM/C – which is the total or partial removal of the external female genitalia, or other injury to female genitalia for non-medical reasons. The practice is deeply rooted in Somali culture and 98% of Somali women have undergone it. The ritual is usually performed by a local woman, with the use of knives, scissors or razor blades to remove parts of the genitals, while female relatives hold the girl down. FGM/C is divided into four subcategories, depending on the severity of the procedure. The most severe form is the total removal of the clitoris, the labia minora and the intersection of the labia majora. The sides of the labia majora are sewn together, leaving only a small hole for urine and menstrual blood to pass through.

“My family married me off when I was 13 years old, after they circumcised me. I was told that I now was a woman, and that I finally stepped into womanhood. But no one told me that if you have had female genital mutilation, you cannot walk for 3 or 4 days after having had sex for the first time,” Zeynab says. Many do not understand the harms caused to the health and well-being of girls and women. While the FGM/C itself takes less than half an hour, the consequences last a lifetime. Afterwards girls may develop infections or excessive bleeding, and face problems with childbirth, urination and menstruation. “I was one of those women, I had to give birth by caesarean section, as I could not deliver normally due to the genital mutilation,” explains Zeynab. “When I had my first three daughters, they all went through the same experience as me. I remember them saying, ‘Mom, why are you doing this to me? Why are you hurting me?’ But I didn’t know better. My mother did it to me. My grandmother did it to her, it was a rite of passage. All the women in my family and others in our community went through the same thing.” Beliefs relating to maintaining and preserving the family’s honour fuel FGM/C. The older generations of women, who often make decisions about FGM/C, see it as a fundamental part of female identity and as a social obligation. Many boys and men expect to marry a girl who has been circumcised. And girls fear social exclusion and lack of marriage prospects if they do not undergo FGM/C. “Women don’t do it because they hate their daughters. They do it to please men.”

Bantuene

De etniske somalierne har historisk bebodd den nordlige delen av landet. De har tradisjonelt vært organisert i nomadiske klaner, løse imperier, sultanater og bystater. Ikkesomaliske etniske minoritetsgrupper utgjør resten av Somalias befolkning, og er stort sett konsentrert i de sørlige regionene. Bantuene, den største etniske minoritetsgruppen i Somalia, er etterkommere av slaver som ble hentet inn fra det sørøstlige Afrika av (arabiske og) somaliske handelsmenn. Gitt at denne gruppa tidligere slaver er såvidt omfattende (900 000), er det sannsynlig at en stor gruppe norsk-somalierne er etterkommere etter slaveeiere. Kan aktualiseres ved omgang med politiske krav vedrørende slaveri opp gjennom historien.

Xeer

Klanene er patrilineære og delt inn i underklaner på underklaner, med mange nivåer. Sedvaneretten kalles her xeer. Disse tradisjonene (og klanstrukturen) fungerer i en rolle tilsvarende det offentlige (hos oss) i mange landlige somaliske samfunn. Klansstrukturen og tilhørigheten opphører selvsagt ikke om det opprettes offentlig administrasjon. Disse organene ville derfor kollapse under nepotisme og korrupsjon om de ikke som nå kunstig holdes i live via bistand fra utlandet. Klanstilhørighet er en avgjørende faktor også i denne delen av politikken.

I året 2015 var den samlede utenlandske bistanden på 11,6 milliarder. Siste tiårsperiode var den norske bistanden alene på 4,4 mrd. De ‘institusjonene’ som nå er i virksomhet i landet, har antakelig som hovedoppgave å bidra til at bistandsmidlene ikke stanser, likt Afghanistan-regimet 2004-21. Regimet vil også høyst sannsynlig kollapse igjen på samme vis som Afghanistan-regimet gjorde, og Al-Shabaab eller hva klanene vil støtte/godta, vil igjen overta styre og stell den dagen bistanden stanser og utenlandske styrker trekker seg ut.

Saamale og Sab

De fem Samaale-klanene er tradisjonelt ansett som mer høyverdige klaner. Det henspiller på deres nomadiske livsstil – i motsetning til de bofaste Sab som enten er jordbrukere eller håndverkere. De fem klanene er Hawiye, Dir, Darod, Isaaq og Rahanweyn (sistnevnte er muligens Sab, da mange av dens medlemmer er bofaste). Disse klanene og genealogiene er kollektiv erindring, og er ikke nødvendigvis konsistente.

Både Samaale og Sab er barna til faren Hiil som skal være den felles stamfaren for alle somaliske klaner. I tråd med nær sagt alle muslimske klanslegender, er denne stamfaren en araber, i direkte linje nedad fra Muhammeds onkel. (Genetisk parentes: Dette er en umulighet. Somaliere har ikke et genom som kan være felles med arabere. Videre må felles stamfar befinne seg 2-4000 år tilbake i tid, og kan også derfor umulig være denne onkelen.)

Men klaner er – selv om de antakelig er basert på genetisk programmert altruisme for slektninger (jfr. Hamilton/ Dawkins teori om dette) – ikke basert på biologiske nødvendigheter, men på kulturelt skapte roller. Vi kan jo ikke gjenkjenne fjerne slektninger på noe vis før DNA-testenes tid. Dette er som nevnt kollektiv erindring, ikke verken darwinisme eller kildekritisk historievitenskap).

somalia-101-klankultur-sverige-bilde03-somalier-i-sverige

Det fins en del materiale om klaner i Somalia. Wikipedia har to artikler som med fordel kan benyttes for videre å utforske omfanget av og fordelinga av klaner og subklaner: Demographics of Somalia (https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Somalia) Denne demografiske oversikten inneholder også en del annet, men er ikke oppdatert de seineste årene. Den andre linken er til en liste med mer enn 60 klansnavn, noen er bare genealogier, men mange inneholder klassifisering og historikk: Somali clans. (https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Somali_clans)

Den viktigste ressursen for å få oversikt over somaliske klaner og innsikt i klansmentaliteten er dog Per Brinkemos «Mellan Klan Och Stat – Somalier I Sverige», Timbro 2014. Her noen sitater derfra (tall i enden av sitater referer til sidetall):

 • Vare sig man vill förstå konflikter i länder som Libyen, Syrien och Afghanistan eller integrationsprocesser för grupper från klansamhällen som söker svensk asyl, har man mycket att vinna på att sätta sig in i klansamhällets grundläggande principer. Det gäller inte minst det somaliska folket, som mer än de flesta präglas av klantänkandet. Klanen är också en viktig del av hederskulturen, som för oss tycks sakna all form av logik. Utan kunskap är risken stor att hamna i en endimensionell förklaringsmodell — nämligen vår dimension. 26
 • I klansamhällen är släktledet garanten för överlevnad. Då framstår svenskarna som okänsliga för sin historia och sina förfäder. Kommer man från ett samhälle där äktenskapet är en ekonomisk och social strategi framstår svenskarna som oansvariga när vi gifter oss på lösa grunder som känslor. 29
 • Jag förmodar att få svenskar vet sin farfars farfars namn. Det skulle vara intressant att veta vad han hette, men inte viktigt. Hos folk som har sin trygghet i klanen får barnen däremot tidigt lära sig sitt släktled. Varje somaliskt barn lär sig redan från femårsåldern namnen på männen fem till sju generationer bakåt. Det finns till och med de som kan namnen på varje förfader i rakt nedgående led ända till klanens första anfader, som kan ligga trettio generationer bakåt i tiden. Att känna till släktträdet är nödvändigt för somalier och andra klanbaserade folk. Alla försäkringar och funktioner hos våra myndigheter har uppstått ur ett behov hos befolkningen. Klanen har samma funktion. Den är ett spjärn mot utsatthet, konflikter och fattigdom och äger i praktiken alla det moderna samhällets funktioner, om än organiserade på andra sätt. Klanen fungerar som ett socialförsäkringssystem. När en del av klanen har det svårt är det de mer lyckligt lottades skyldighet att komma till undsättning. Ingen äger något eget, man delar på resurserna och tillgångar flyttas ständigt inom gruppen. Ett tydligt exempel är hur somalier i diasporan, även om de själva har det knapert, skickar pengar varje månad till behövande släktingar i Somalia eller någon annan del av världen. Transaktioner inom och över nationsgränser sker hela tiden. 74
 • Geografiska avstånd betyder inget. Är man del av en klan är man oavsett var man befinner sig del av en mycket stor familj. Om ett ensamkommande flyktingbarn kommer till en svensk stad kan man vara säker på att han så fort som möjligt söker upp sin klan. När han ser någon som är somalier presenterar han sig och säger vilken klan han tillhör. Personen kan då berätta var i staden klanen bor. Och när barnet letat upp dem får han den hjälp han behöver. Att avsäga sig sin lojalitet eller sitt klanmedlemskap är en oerhört drastisk handling, som hotar hela systemet. 75
 • I klanbaserade samhällen uppgår ( — ) individen ( — ) i ett kollektiv – enligt klanlogiken kan rättigheter och skyldigheter inte vara individuella. I det somaliska klansamhället regleras därför oförrätter kollektivt av brottslingens släktingar, vilket också leder till en omfattande social kontroll. 88
 • Somalia fick konstitution och nationella lagar först med republikens grundande 1960. När inbördeskriget bröt ut kapsejsade polisväsendet, domstolar och andra administrativa funktioner. I västerländska medier kom Somalia att beskrivas som ett laglöst land, vilket också var sant enligt vår syn på rättsväsendet, men att staten kollapsade betydde inte att det somaliska samhället föll samman. I stora delar av Somalia – framför allt i centrala och norra delarna – fortsatte lag och ordning att gälla. När staten bröt samman återvände somalierna till den folkligt förankrade sedvanerätt (xeer, uttalas ”härr”) som hade gällt före den somaliska statens bildande. Xeer (gäller) inte i första hand (…) individer utan kollektiv(…) xeer bygger på kompensation snarare än straff. Xeer är varken nedtecknat eller dikterat av någon myndighet, det har skapats, manifesteras och utövas av folket och traderas från en generation till nästa. Det innehåller de flesta funktioner vi finner i ett modernt rättssystem: jurister, juridiska ombud, vittnen och polis; det reglerar äganderätt, samspelet mellan människor, fördelning av resurser, tillgång till vatten och bete och implicerar både skyldigheter och rättigheter. Den avgörande skillnaden mot väst är att inom xeer är rättigheter och skyldigheter inte individuella.
 • Om en person från en klan mördats av en person från en annan klan förordar xeer inte fängelsestraff. I stället tvingas mördarens klan att kompensera offrets klan, traditionellt i form av kameler. Att ersätta med kameler lever fortfarande kvar på sina håll, men det har blivit allt vanligare att man slår fast en kompensation som beräknas i form av kameler, som därefter omräknas till pengar. Systemet är till för att undvika blodshämnd, på somaliska aano, som annars riskerar eskalera till en serie hämndaktioner.
 • Kompensationen för ett överlagt mord fastställs av klanernas äldste. Mordet på en manlig klanmedlem ersätts vanligen med hundra kameler medan en gift kvinna skänks halva värdet. Dråp på en man kostar omkring sextio kameler och återigen bedöms ett kvinnligt offers värde till hälften. Det vanliga är att ett dussin kameler omedelbart överförs till offrets närmaste familj och två dussin till nästa nivå i den utvidgade familjen. Resten överlämnas inom överenskommen tid från de övriga i den betalande gruppen.
 • Om mördarens och offrets klaner kommer överens är brottmålet över, men om mag av någon anledning inte betalas har offrets klan rätt att döda mördaren. Flyr mördaren har offrets klan rätt att hämnas på en manlig släkting med motsvarande status. 92-94
 • När brott begås i det somaliska samhället och blodspengar, mag, betalas är jämvikten återställd. Om det av någon anledning inte sker är jämvikten rubbad. Då finns det ett annat sätt att återställa jämvikten, nämligen genom blodshämnd. Hämnden i klanbaserade samhällen är, som rättshistorikern Mark S Weiner skriver ”ett verktyg i den rättsliga verktygslådan”. Det ska stå i proportion till brottet och syftar till att förhindra att konflikter eskalerar och drar ut på tiden. 95
 • Blodshämnd i klansamhällen är inte bara en rättighet, utan också en plikt. Om en släkt vanhedras av en annan släkt och inte kompenseras måste balansen återställas för att hedern ska återupprättas. Allt annat är att visa svaghet och göra sig sårbar för fortsatta kränkningar. Eftersom släkter är kollektivt ansvariga för brott som begås behöver det inte vara gärningsmannen som drabbas av hämnden. Om denne flyr kan hämnden lika gärna utkrävas av hans bror, kusin eller farbror. 96
 • Ur ett strikt klanperspektiv begår en flicka som vägrar ett arrangerat äktenskap ett brott som kan jämställas med landsförräderi. Om en kvinna har sex före eller utanför äktenskapet och därmed riskerar att få barn som inte ingår i klanens släktled har hon – återigen ur ett strikt klanperspektiv – visat att hon är en säkerhetsrisk. Skulle hon bli med barn kan det inte föras in i släktledet och då krackelerar det skyddsnät som utvecklats för klanens säkerhet och skydd. Kvinnan är bäraren av framtida klanmedlemmar och måste till varje pris undvika att använda sin attraktion och sexualitet på ett sätt som hotar klanens existens. Om kvinnor hade fått välja make efter eget huvud skulle egendomar splittras, successionsordningen haverera och den kulturella, etniska och religiösa identiteten rubbas. 107
 • För det andra är klanen påtagligt närvarande också i exil. Den behövs inte längre för den fysiska överlevnaden, men banden till klanmedlemmar upplöses inte bara för att man byter land. Tekniska landvinningar har fått världen att krympa. När somalierna anlände till Sverige i slutet av 1980-talet hade TV-parabolerna börjat sättas upp. I dag kan man stå i daglig kontakt med släktingar via telefonsamtal, mejl, textmeddelanden och Skype. Att överföra pengar går lätt. Billiga flygresor gör att man ibland till och med kan träffa sin familj från ursprungslandet. Det är en märklig paradox att modern teknik konserverar traditionella strukturer. 111
 • Så gott som varje somalier i exil skickar varje månad pengar till släktingar i hemlandet, oavsett om man själv har arbete eller lever på försörjningsstöd. När bröllop äger rum samlas det in pengar; när begravningar äger rum samlas det in pengar; när blodspengar ska betalas samlas det in pengar. Solidariteten är närmast absolut och skapar ett tryck att leva inte för sig själv utan för sina släktingar. 114

Så langt Brinkemo. Med kjennskap til dette, er det greit å minne om at nokså nylig ble det innbetalt en verdi tilsvarende 100 kameler for en norsk-somalier som satt fengslet i Hargeisa, dømt for drap. Vi forstår også at beløpet som på kort tid ble samlet inn, kom fra andre klansmedlemmer, spredt rundt om i verden. Jeg antar at denne saken burde overbevise tvilere om at det somaliske klanssystemet in toto – i sin helhet – er på plass også i Norge.

Kart som viser noenlunde grensene for hovedklanene.

somalia-101-klankultur-sverige-bilde04-etniske-grupper

Oppdatering 1. juli 2022. For noen dager siden traff jeg to karer på Trento treningssenteret. De så ut som de kom fra et land i nærheten av Kina. Burma, også kalt Myanmar, viste det seg. Jeg visste at landet har opplevd mye krig, at de har / har hatt en kvinnelig leder Ang-San-Ky (omtrent), at hun fikk Nobels fredspris og at det var kontroversielt fordi hun satte igang etnisk rensning bare måneder etterpå, og at hun innimellom sitter fengslet fordi andre grupper tar makten. Wikipedia: Aung San Suu Kyi 1945 a Burmese politician, diplomat, author, and a 1991 Nobel Peace Prize laureate. De to så ganske forskjellige ut. De var fra to forskjellige etniske grupper. I Burma er det over 100 forskjellige etniske grupper. Hver gruppe har sitt eget språk og språkene er ofte så ulike at to grupper ikke forstår hverandre. I tillegg er det et nasjonalt språk som alle snakker. Han ene heter omtrent Schin og var fra Chin klanen (tror jeg). Han snakket 5 språk – norsk, engelsk og 3 burmesiske språk blant annet Haka. Han andre heter Ado.

Ukraina og Putin

Historisk er Ukraina Russlands sikkerhetsbuffer mot vestlig aggresjon.

For et par dager siden, den 24. februar 2022, gikk Russland til angrep på Ukraina. Fb og alle avisene er fulle av støtteerklæringer til Ukraina. Få forsøker å forstå bakgrunnen for hendelsene. Bakgrunnen strekker seg hundrer og kanskje tusener av år tilbake i tid. Ikke enkelt å oppsummere. Min fremgangsmåte er å forsøke å forstå utvalgte enkelthendelser. Jo flere av disse jeg forstår jo bedre fremgår forhåpentligvis en helhet.

Oppdatering 3. september 2023. Aftenposten 2. august 2023. Hva er egentlig vårt opphav? Ny studie kaster lys over det store indoeuropeiske mysteriet. I den første bølgen for ca. 9000 år siden spredte indoeuropeiske språk med jordbruket i minst tre hovedgrener. Den andre bølgen 7000 år siden Jamnaja og stridsøkskulturene endret Europa fullstendig. Nomadene fra øst hadde blant annet lært seg å temme hester og kunne spre seg raskt.

Ukraina er Russlands buffersone

Mellom Moskva og Europa er det sletteland og ingen høye fjell eller andre geografiske ufremkommeligheter. Stridsvogner kan enkelt rulle fra Europa til Moskva. Derfor er Moskva utsatt i en krigssituasjon. Dette opplevde russerne både under Napoleon og Hitler. Begge ganger klarte europeiske hærer å komme seg helt til byen. Napoloen måtte gi tapt fordi russerne gjorde “brente jords taktikk” og brant alt av mat og andre ressurser før de forlot byen (slik tyskerne gjorde i Finnmark på slutten av andre verdenskrig – for å stoppe russerne). Napoleons hær sultet ihjel. Hitler mistet forsynlingslinjer og hæren frøs ihjel. Russisk sikkerhet kompenserer enkel geografi med å kontrollere et stort område rundt Moskva. Dermed vet man i god tid dersom angripere er på vei. Kilde: webinar med investor Jim Richards.

Estland, Latvia og Litauen og noen flere stater var del av Sovjetunionen. I tillegg de som var med i Warszawapakten. De fungerte som buffersone. Da Sovjetunionen ble oppløst i 1991 ble denne buffersonen mindre kompakt. Ettersom de nye frie landene orienterte seg vestover ble buffersonen gradvis redusert. Men Russland passet på å ha det viktigste på plass. Russervennlig styre i Hviterussland (Belarus) og Ukraina.

Konflikten koker ned til at Ukraina er så viktig nærområde for Russland at de er villige til å bruke atomvåpen for å ha en viss kontroll. De vil heller bombe Ukraina til ødeleggelse enn å tape kontrollen til noen andre.

På den annen side kan man si at det er spørsmål om Ukraina som selvstendig stat må kunne bestemme sine allianser selv. I prinsippet kan de det men i praksis ikke. På grunn av hundrer og tusener av år med historiske hendelser som har satt spor.

Dobbeltmoralsk norsk støtte

Oppdatering 8. juli 2023. Nå har krigen i Ukraina vart i ett og et halvt år. I Norge er det fortsatt stor samstemthet om at vi skal hjelpe Ukraina. Ikke bare med mat, klær og sanitet men også med militærmateriell som stridsvogner og eksplosiver. Det er to måter å resonnere rundt dette på, der 90% av nordmenn er i kategor 1. Jeg er i kategori 2.

 1. Vi skal hjelpe Ukraina og kaste ut russerne!
 2. Eller alternativt, vi forlenger en krig Russland til slutt vil og må vinne, og bidrar til større Ukrainske tapstall og et ødelagt land.

Det er nok av velfødde skrivebordskrigere i Norge, ikke minst mange som jobber i forsvaret, som påpeker hvilken forrædersk holdning kategori 2 representerer, osv osv. La oss se litt på situasjonen da Norge befant seg i en situasjon liknende Ukraina idag. Da vi ble invadert av Tyskland 9. april 1940. Vi stort sett la ned våpen fordi vi forsto overmakten var stor og vi ønsket ikke å ødelegge landet. Slik jeg ser det burde Ukraina gjort en variant av dette. Russland signaliserte lenge før invasjonen at de ville ha garantier primært for at Ukraina aldri skulle inn i NATO men holde seg militært nøytralt. Dette ultimatumet burde Ukraina tatt. Fordi det er ikke urimelig historikk tatt i betraktning.

Aftenposten. General Fleischer og Elverumsfullmakten. Etter 1945 fikk Stortingets presidentskap hard kritikk for å forhandle med nazistene. Øystein Sørensen setter kompromissviljen inn i norsk tradisjon i bok Svik 1940. Sommeren 1940 forhandlet Stortingets presidentskap og fremtredende norske borgere med tyskerne. Målet deres var å bevare mest mulig norsk styre, og sikre at Vidkun Quisling ikke fikk danne regjering. Sørensens innfallsvinkel er ny. Han har funnet frem Gabriel Moseids forsvar. Moseid satt i presidentskapet og var den som mest aktivt forsvarte forhandlingslinjen. Han minnet om forhandlingene i 1905, da den norske regjeringen byttet festningsverkene på svenskegrensen mot at det ikke ble krig. Moseid mente at en fortsatt krig i 1940 ville blitt adskillig verre. Derfor var det fornuftig å forhandle. Den samme kompromissviljen fant han i 1814, da man godtok svenske krav for å unngå krig. Han håpet at tiden ville vise at kompromisset var riktig politikk også i 1940. Så langt har ikke Moseid fått det ønsket innfridd. Sørensens bok er ikke et forsøk på å rehabilitere de kompromissvillige. Det historikeren gjør, er å øke forståelsen for det harde presset forhandlerne levde under. Han minner om situasjonen sommeren 1940. Tyskland så ut til å vinne på alle fronter. De norske forhandlerne ville redde det som reddes kunne.

Prehistorisk Ukraina

Info fra wikipedia om Norge, Ukraina, Neandertalere. Jorden og menneskenes tidlige historie bloggpost. Fra min Israel bloggpost vet vi at de første homo sapiens kom fra Afrika til Israel området i to omganger. For 150 000 år siden og for 70 000 år siden. I Ukrainsk område er det funnet levninger etter neandertalere. Dette er en type et sted mellom ape og Homo Sapiens. Det bodde neandertalere i Europa fra og med 400 000 år siden. De døde ut for 40 000 år siden. I Ukrainsk område er det funnet Homo Sapiens levninger som er 32 000 år gamle. Siste istid varte omtrent 100 000 år og tok slutt for omtrent 12 000 år siden. Isen dekke den skandinaviske halvøya og ned til omtrent Danmark. Ukraina var isfritt. Under istiden var det naturlig nok ikke bosetninger i Norge. De første tegn på bosetninger i Norge er omtrent 10 000 år gamle. Dette er Fosna folket (omtrent Stavanger) og Kumla folket (Finnmark). Sannsynligvis var de det samme folket og hadde nylig spredd seg til to steder. Homo sapiens oppsto for 2 millioner år siden i Afrika. Neandertalerne oppsto for en halv million år siden i Europa eller Asia. Homo sapiens er altså eldre enn neandertalerne selv om de har oppholdt seg kortere i Europa-Asia. Det finnes også andre premennesker, eks Denisovene og Heidelbergerne. Neander dalen.

Dagens Norge er omtrent 2/3 så stort som dagens Ukraina, 400k km2 vs 600k. Norge har lite matjord og kort dyrkesesong. Mens Ukraina har mye jord og varmere klima og dermed lang sesong.

Neandertalere var tilpasset et kaldere klima enn homo sapiens. Det er foreløpig ikke funnet rester av neandertalere i Norge eller andre skandinaviske land. Men kanskje bodde de her også. Man tror neandertalere ikke oppsto i Afrika men i Europa eller Asia. Neandertalere parret seg sannsynligvis med homo sapiens. Man har funnet neandertaler gener også i Afrika. Det er sannsynligvis fordi homo sapiens med neandertalergener migrerte tilbake til Afrika.

Vikingetiden

Vikingetiden omtrent 1000 år etter Kristus. Norske og svenske vikinger dro sørover til Russland og Ukraina. Vikingene er muligens opphavet til begge disse to landene. Russland ble dannet av Rurik klanen. De styrte i omtrent 500 år. So overtok Romanov klanen. De styrte til den siste tsaren. En person Kiyvan Rus må ha vært sentral både i etableringen av Kyiv og Russland, jmf navnelikhetene. Mer om dette etterhvert.

1654 Ukraina blir del av Russland

steigan.no dr. philos. Knut Erik Aagaard. 7. mars 2014, tidligere upublisert. De sentrale delene, nord for kystdistriktene, vest for Dnjepr, er ukrainsktalende. Det sparsomt befolkede steppeområdet var stadig truet av Polen, og anmodet tsaren om å få bli en del av Russland rundt 1650. Området var en del av Russland fra 1650 til Sovjetunionens oppløsning i 1991. Det sentrale Ukraina er Russlands broderfolk, og opplevelsen er gjensidig. De to språkene er som bokmål og nynorsk, litt forskjellige, men gjensidig forståelige.

Wikipedia. The Pereiaslav Agreement was an official meeting that convened for ceremonial pledge of allegiance by Cossacks to the Tsar of Russia in the town of Pereiaslav, in central Ukraine, in January 1654. The ceremony took place concurrently with ongoing negotiations that started on the initiative of Hetman Bohdan Khmelnytsky to address the issue of the Cossack Hetmanate with the ongoing Khmelnytsky Uprising against Polish–Lithuanian Commonwealth and which concluded the Treaty of Pereiaslav (also known as the March Articles). The treaty itself was finalized in Moscow in April 1654 (in March according to the Julian calendar).

Meg og Russland og Ukraina

I konflikten mellom Russland og Ukraina er veldig mange raske med å uttrykke støtte til Ukraina og fordømme Russland. Jeg er mer opptatt av å forstå konflikten enn å ta stilling. Jeg ønsker en løsning der Ukraina forblir utenfor Nato og militært nøytralt og uten militærbaser som truer Russland. Ukraina må ha mulighet til økonomisk handel også med vesten. Krim og Donetsk og Luhans går til Russland. Om ikke av andre grunner enn at dette er eneste mulighet til fred uten Russisk bruk av atomvåpen.

Jeg har alltid likt Russland. Og siste 8 år også Ukraina. Jeg leste Dostojevskij før jeg var 20 og fikk sånn sett det russiske i ryggmargen. Selv om jeg ikke snakker russisk. Pusjkins Eugene Onegin leste jeg for noen år siden. Jeg liker Russland fordi de er avanserte men på en annen måte enn Vesten. De hadde verdens beste hockeyrekke med Tretjak i mål og spillerne trente ballett. Det gjorde ikke det mer brutale amerikanske laget. Det beste er å ha både Russland og Vesten. Uten krig. Jeg har noen kvinnelige bekjente fra Ukraina og de er så vakre og så bra og med beina på jorda. Vil gjerne bli sammen med en dame fra Ukraina. Og lære russisk.

Russlands største problem er at de har noe autoritært i genene. Kanskje er dette også Ukrainas største problem. At de har en autoritær storebror.

ww2

Russland opplevde at Hitler beleiret deres 3 største byer Leningrad (dagens St. Petersburg, i nærheten av Finnland), Moskva og Stalingrad (dagens Volgograd, sør i nærheten av Ukraina og Svartehavet). Alle 3 beleiringene var langvarige og barbariske og kostet millioner av russiske liv. Men Russland holdt ut og kapitulerte aldri mot Hitler.

En ting vi i Norge ikke helt bør glemme er at det var russerne som jaget nazistene ut av Nord-Norge da 2. verdenskrig gikk mot slutten.

Andre verdenskrig var barbarisk og komplisert med skiftende allianser. Ukraina in World War II. Between Stalin and Hitler. The untold story. Ukrainian-Canadian Research and Documentation Center.

Oppgjøret etter 2. verdenskrig

Viktig å være klar over at Sovjets satt igjen med andre erfaringer enn de europeiske landene etter 2. verdenskrig. Sovjet var helt sentrale i å stoppe Hitler. De gjorde det ved å ofre 20 millioner eller flere av sine beste menn. I oppgjøret etter krigen satt derfor Sovjet med gode forhandlingskort. De fikk betalt i form av en influenssfære. Vesten lovet ingen eller begrenset aktivitet i disse landene. Dette ramlet med Berlinmurens fall i 1989, Tysklands gjenforening med følge at Øst-Tyskland forsvant fra interessesfæren, og da Sovjet ble oppløst i 1991.

Stalin ønsket demilitarisert nøytralt samlet Tyskland

Oppdatering 10. april 2023. yahoo news. Katja Hoyer’s new history of the German Democratic Republic, Beyond the Wall, explains that Stalin wanted not a divided Germany but a neutral, demilitarised one. The Cold War happened because the West would not settle for German neutrality. The Berlin Wall, the visible manifestation of that struggle, fell as soon as the Russians gave up on Stalin’s ambitions, accepting that Germany and with it Central Europe would belong to the West. But some Russians have never been reconciled to the loss of Ukraine. Unlike the Germans, the Poles know what is at stake there. A century ago, Marshal Pilsudski said: “Without an independent Ukraine, there cannot be an independent Poland.” President Zelensky visited Britain last year and Poland last week, but has yet to visit Germany. If and when he does, he will certainly remind the Germans once again that Putin has in effect resurrected the Berlin Wall in Ukraine.

Berlinmurens fall 1989

Gravitas Plus with Palki Sharma: Did NATO push Ukraine into war?Interessant belysning av det som skjedde rundt Berlinmurens fall og gjenforeningen av Tyskland rundt 1990. Vest-Tyskland ble NATO medlem i 1955. Øst-Tyskland var medlem av Warsawapakten. Jeg har alltid tenkt på gjenforeningen av Tyskland som primært et Tysk nasjonalt anliggende. Men et viktig punkt her var at det gjenforente landet gikk til Nato og ikke til Warszawapakten. Så gjenforeningen medførte at Nato ble større mens Warszawapakten ble mindre. Dette var således den første utvidelsen av Nato inn i Russlands interessesfære. At Russland fikk garantier mot Nato tropper på (tidligere) øst-tysk jord er ikke tvilsomt slik jeg forstår det. (Det som er omdiskutert er om garantien også gjaldt resten av Warszawapakt landene). Hun tar opp:

 • Polens okkupasjon av Kremlin 1610-1612.
 • Svensk invasjon i Russland 1708-1709.
 • Napoleon 1812
 • WW1 mot Tyskland 1914-1918. The Battle of Tannenberg, also known as the Second Battle of Tannenberg, was fought between Russia and Germany between 26 and 30 August 1914, the first month of World War I. The battle resulted in the almost complete destruction of the Russian Second Army and the suicide of its commanding general, Alexander Samsonov. A series of follow-up battles (First Masurian Lakes) destroyed most of the First Army as well and kept the Russians off balance until the spring of 1915.
 • WW2 mot Tyskland og Hitler 1939-1945. Moskva, Leningrad, Stalingrad.

Innsikt i historie er så viktig for å forstå dagens konflikt.

Ukraina under Russland

Ukraina har vært plaget med korrupsjon og annet misstyre. Mange ukrainere ønsket etterhvert mindre nærhet til Russland og mer nærhet til EU, NATO, Europa. I 2010 nektet Ukrainas russiskvennlige leder Viktor Yanukovych å underskrive en handelsavtale med EU. Sikkert etter press fra Russland. Dette førte til demonstrasjoner og uroligheter. Som ble slått ned.

Yeltsin og Putin

New York Times 26. mars 2022. The Making of Vladimir Putin. The 22-year arc of the Russian president’s exercise of power is a study in audacity. In 1993, Mr. Yeltsin ordered the Parliament shelled to put down an insurgency; 147 people were killed. The West had to provide Russia with humanitarian aid, so dire was its economic collapse, so pervasive its extreme poverty, as large swaths of industry were sold off for a song to an emergent class of oligarchs. All this, to Mr. Putin, represented mayhem. It was humiliation.

1999 NATO bombet Beograd

Under Jugoslavia krigen bombet NATO serbiske Beograd. De forsøkte å få FN godkjenning med Kina og Russland stemte imot. Beograd er idag Serbias hovedstad. Serberne er et folk russerne står nær. NATO carried out an aerial bombing campaign against the Federal Republic of Yugoslavia during the Kosovo War. The air strikes lasted from 24 March 1999 to 10 June 1999. wikipedia Legitimacy of NATO Yugoslavia bombing.

Georgia roserevolusjonen 2003

todo ok

Orangerevolusjonen 2004

Orange. Yustshenko og Timoshenko overtok makten fra Yanukovich.

Politkovskaya og Litvinenko drept 2006

In 2006, Anna Politkovskaya, an investigative journalist critical of rights abuses in Chechnya, was murdered in Moscow on Mr. Putin’s birthday. Another Kremlin critic, Alexander Litvinenko, a former intelligence agent, who had dubbed Russia “a mafia state,” was killed in London, poisoned with a radioactive substance by Russian spies.

Yuri Petrovich Shchekochikhin 9 June 1950 – 3 July 2003 was a Soviet and later Russian investigative journalist, writer, and liberal lawmaker in the Russian parliament. Shchekochikhin wrote and campaigned against the influence of organized crime and corruption. His last non-fiction book, Slaves of the KGB, was about people who worked as KGB informers. Roman Igorevich Tsepov 22 July 1962 – 24 September 2004.

Putins tale 2007 Sikkerhetsmøtet

Putins famous Munich Speech 2007. youtube. Vladimir Putin’s landmark speech on February 10th 2007 at 43rd Munich Security Conference where he openly criticized the US for its striving for a unipolar world, its unrestrained use of force and its disdain for international law. For the first time since the end of the Cold War he made clear that Russia does not intend to fit in this kind of world order. Despite his criticism, Putin didn’t seek confrontation but called for a new partnership on a fair basis.The Western mainstream media, however, distorted his speech and portrayed it as a malicious attack. Watch and judge for yourself.

I 2008 var det et NATO møte i Bukuresti i Romania. Her deltok også Putin. Han hadde et foredrag der han sa klart ifra at han ikke ønsket ytterligere NATO utvidelser. Hvis NATO noen gang var i tvil om Russlands posisjon var de ikke det lengre. Allikevel endte NATO opp med en deklarasjon etter møtet der de sa at Ukraina og Georgia ville på et eller annet tidspunkt bli med i NATO. Georgia er en egen stat, muligens et fylke i Russland, som ligger ved siden av Ukraina men lenger øst.

Bucarest deklarasjon 2008

I 2008 var det et NATO møte i Bukuresti, Romania. USA ivret for å få Ukraina og Georgia med i NATO. Tyskland og andre europeiske land visste dette var umulig på grunn av Russland og advarte mot det. Kompromisset ble et Ukraina uten formell søknad men med en invitasjon i møtereferatet. Det er lett å se hvordan NATO sparker Russland med dette etter Putins tale 2007.

I møtereferatet nevnes Russland mange ganger. Angående Ukraina og Georgia, se møtereferatet punkt 23: NATO welcomes Ukraine’s and Georgia’s Euro-Atlantic aspirations for membership in NATO. We agreed today that these countries will become members of NATO. Both nations have made valuable contributions to Alliance operations. We welcome the democratic reforms in Ukraine and Georgia and look forward to free and fair parliamentary elections in Georgia in May. MAP is the next step for Ukraine and Georgia on their direct way to membership. Today we make clear that we support these countries’ applications for MAP. Therefore we will now begin a period of intensive engagement with both at a high political level to address the questions still outstanding pertaining to their MAP applications. We have asked Foreign Ministers to make a first assessment of progress at their December 2008 meeting. Foreign Ministers have the authority to decide on the MAP applications of Ukraine and Georgia.

2007: sikkerhetskonferanse i Munchen der Putin var invitert. Han holdt tale og sa tydelig ifra om at Russland betraktet Nato utvidelse som en trussel. youtube Putin Munich speech. 2008: Nato møte i Bukuresti, Romania. USA insisterte på å invitere Ukraina og Georgia inn i Nato (altså akkurat det Putin advarte mot året før). Tyskland var mot. Kompromisset ble et møtereferat (ligger på nato hjemmesiden, se link og pnt 23 over) der det står Ukraina og Georgia skal inn i Nato i fremtiden. Senere samme år gikk Russland inn i Georgia. Så jo, USA hadde et ønske om denne galskapen. De har forsøkt å fremprovosere den.

Adapted Treaty on Conventional Armed Forces in Europe og Woerner 1990

I Munchen talen i 2007 (se over) ca midt i sa Putin at vesten ikke vil undertegne en avtale for å hindre utstasonering av konvensjonelle våpen.

Han sa også at Russland hadde fått en sikkerhetsgaranti i en tale 17. mai 1990 holdt av Nato sjefen Manfred Woerner. Talen ligger på Nato sin hjemmeside. Garantien: This will also be true of a united Germany in NATO. The very fact that we are ready not to deploy NATO troops beyond the territory of the Federal Republic gives the Soviet Union firm security guarantees. Moreover we could conceive of a transitional period during which a reduced number of Soviet forces could remain stationed in the present-day GDR. This will meet Soviet concerns about not changing the overall East-West strategic balance. Soviet politicians are wrong to claim that German membership of NATO will lead to instability. The opposite is true. Europe including the Soviet Union would gain stability. It would also gain a genuine partner in the West ready to cooperate.

Georgia 2008 etter Bucarest

Bare måneder etter Bucarest møtet gikk Putin inn i Georgia. To landområder i Georgia ble erklært uavhengige. Akkurat slik han har gjort i Ukraina nå med Donetsk og Luhans. Resten av Georgia ble satt under russisk kontroll. Georgia blir ikke medlem i NATO.

Valg 2010 Yanukovich gjenvalgt

wikipedia The first round of the election was held on January 17, 2010. Voter turnout was approximately 67 percent, compared to 75 percent at the 2004 presidential election. Incumbent president Viktor Yushchenko was defeated having received only 5.45% of the vote. Viktor Yanukovych and Yulia Tymoshenko finished first and second in the first round and faced each other in the second round ballot held on February 7. Voter turnout in the second round was approximately 69%. On February 14, with all second round votes counted, Yanukovich was officially declared a winner of the election with 48.95%, compared to Tymoshenko’s 45.47%.

Maidan opprøret 2014 februar

I 2014 var det opprør i Ukraina. Hovedbegivenhetene skjedde på Maidan plassen i Kyiv. Mange mennesker ble drept. Noen mener opprørerne ble støttet av vesten. En utløsende årsak var at Ukrainas russiskvennlige leder Yanukovych nektet å undertegne en handelsavtale med EU. Viktor Yanukovych forsvant til Russland der han nå lever i eksil. Ny leder ble Petro Poroshenko. Også kjent som sjokoladekongen da han eide en sjokoladefabrikk. Såvidt jeg forstår er han mindre Russlandvennlig enn Yanukovich. I 2019 tapte han valget til dagens leder Zielinsky.

Odessa clashes 2014 mai

Clashes between pro-Maidan and anti-Maidan demonstrators erupted in the southern Ukrainian city of Odessa in 2014, in reaction to Euromaidan. The clashes culminated on 2 May, when 46 anti-Maidan and two pro-Maidan activists were killed and over 200 people were injured during a confrontation in the city center and the Trade Unions House. Totalt 48 ble drept. 46 russere og 2 ukrainere.

Malaysia Flight 17 og 17 juli 2014 Donbas

Malaysia Airlines Flight 17 (MH17/MAS17) was a scheduled passenger flight from Amsterdam to Kuala Lumpur that was shot down on 17 July 2014 while flying over eastern Ukraine. All 283 passengers and 15 crew were killed. Contact with the aircraft, a Boeing 777-200ER, was lost when it was about 50 km (31 mi) from the Ukraine–Russia border, and wreckage from the aircraft fell near Hrabove in Donetsk Oblast, Ukraine, 40 km (25 mi) from the border. The shoot-down occurred during the war in Donbas over an area controlled by pro-Russian rebels.

Minsk avtalen 2015 og Dombas området

Dombas området i østlige Ukraina består av områdene Donetsk og Luhansk. Her er majoriteten etnisk russere. De har vært i konflikt med Kyiv. Blant annet har Ukraina forbudt russisk språkopplæring i skolen. Det har vært krigsliknende handlinger med tap av liv. I 2015 ble det laget en avtale der disse områdene skulle få det bedre. Avtalen ble brutt av Ukraina. Et av Putins argumenter for å gå inn i Ukraina er for å øke sikkerheten for den russisketniske befolkningen. Wikipedia Minskagreement. Wikipedia Ukraine language policy.

ukraina-og-putin-02-20220309-robert-ryman

Krim og Russlands annektering 2014

I Krimområdet er majoriteten av innbyggerne russisketniske. I tillegg er området krigsstrategisk viktige marinebaser. Fra havnebyen Sevastopol kan man via Bosporosstredet i Tyrkia komme inn i Middelhavet. En hendelse i 2014 førte til at Russland fikk et påskudd til å gå inn i Krim noe de benyttet seg av. Muligens Maidan opprøret og Yanukovich sin avgang. Det hører havområder til Krim der det i 2012 ble funnet olje.

Volodymyr Zelensky

I 2019 ble Volodomyr Zelensky valgt til ny presiden. Han var opprinnelig komiker. Valgkampen hans var useriøs såvidt jeg kan huske. Det var overraskende at han vant. En grunn var misnøye med Poroshenko. Jeg husker det som at han var russiskvennlig. Zelenksy har gjort ytterligere tilnærminger mot Europa.

Putins krav til EU og NATO

Putin mener at da Sovjetunionen ble oppløst ble det gjort under løfte fra vesten om at de tidligere Sovjetstatene ikke skulle bli “integrert” i vesteuropa. Fordi da mistet Russland sin buffersone. Men integrering skjedde. Først av satelittstater som Polen. I 2004 også av Estland, Latvia og Litauen som var innlemmet i Sovjet. Når Putin etterhvert også sto i fare for å miste Ukraine til vesteuropa satte han opp en liste over krav for å unngå Russisk militæraksjon. Han vil ha 3 garantier

 • for blant annet at Ukraina aldri skulle bli medlem i EU eller NATO.
 • NATO skal aldri utvides østover.
 • NATO soldater skal ikke stasjonæres nærmere Russland enn NATO grensen fra jernteppet.

Slike garantier nektet USA og EU å gi. Russland bygget da opp styrker på grensen til Ukraina og angrep rundt 24. februar 2022. Putin holdt en tale noen timer før invasjonen der historie og kravene ble nevnt.

Vi kan diskutere om Rusland egentlig fikk en NATO garanti som ble brutt osv. Men realiteten er at Ukraina er usedvanlig strategisk viktig for Russland. Putin kommer heller til å bombe området sønder og sammen så ingen får det enn å overgi det til vesten.

Et annet syn. Civitas rådgiver Eirik Løkke. Putins handlinger i Ukraina kan best forstås som en krig mot demokrati. Ikke slik som enkelte hevder, om russiske sikkerhetsgarantier.

Jeg uenig med Civitas. Russere flest er nasjonalister, liker Putin og stolte av Russland. Det er mitt inntrykk. Putins problem er at han er en diktator. Han gir folk mat og annet nødvendig så lenge ingen utfordrer hans makt. Det finnes opposisjonsgrupper. De er utsatt for Putins vrede. Ikke bra. Men mange i Russland liker Putin og er stolte av han.

Ikke en tomme mot øst 1989

VG 1. mars 2022. Bra historisk artikkel. Ikke en tomme mot øst. Derfor føler Putin seg sveket og forrådt av NATOs utvidelse mot øst. Det er tema i boken Not One Inch: America, Russia, and the Making of Post-Cold War Stalemate, av historikeren Mary Elise Sarotte. Det var utenriksminister Baker som stilte Gorbatsjov følgende spørsmål om Tysklands fremtid: Vil du foretrekke å se et gjenforent Tyskland som står utenfor Nato, er uavhengig og ikke har amerikanske tropper; eller ville du fortrukket et forent Tyskland som er bundet til Nato, med en garanti om at Nato ikke flytter seg én tomme mot øst fra nåværende posisjon? Baker har senere forklart at han mente å stille et hypotetisk spørsmål, og at han så for seg at den sovjetiske lederen faktisk ville foretrekke et Tyskland som var bundet til Nato, og dermed ikke ville starte noen ny krig på egenhånd. Men det Gorbatsjov hørte var: Ikke én tomme mot øst. I de påfølgende månedene skal flere ledere ha gitt Sovjetunionen lignende forsikringer. Både den vest-tyske utenriksministeren Hans-Dietrich Genscher, og den vest-tyske forbundskansleren Helmut Kohl, skal ha gitt uttalelser om at en Nato-utvidelse østover ikke var aktuelt. Britenes statsminister John Major skal også ha gitt russerne vage lovnader om at en utvidelse i Øst-Europa var «helt usannsynlig». Men ingen løfter ble nedfelt skriftlig. Det var president Bush som slo gjennom. Han mente man ikke trengte å gi slike garantier til et sterkt svekket Sovjetunionen. Til slutt gikk Gorbatsjov med på tysk gjenforening, uten noe annet enn et løfte om at kun tyske soldater, ikke amerikanske, ble utstasjonert i det tidligere DDR (Øst-Tyskland). Derfor står det ingenting om at Nato ikke skulle utvide østover i «Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany», som Gorbatsjov undertegnet i september 1990, og som åpnet for tysk gjenforening. Og i årene som fulgte gjorde Nato nettopp det – utvidet i Øst-Europa. I tråd med landenes egne ønsker, ble Polen, Tsjekkia og Ungarn i 1999 de første Nato-medlemmene fra den tidligere Warszawapakten. I 2004 ble Bulgaria, Romania, Slovakia og Slovenia med, i tillegg til de tre tidligere Sovjet-republikkene Latvia, Litauen og Estland. I 2009 var det Albania og Kroatia sin tur. I 2017 Montenegro. Og til slutt Nord-Makedonia i 2020. 14 utvidelser østover. 14 løftebrudd, hevder Putin.

Helsetypen kommentar: Det Russland gjorde feil var at de ikke krevde skriftlige garantier for at NATO ikke skulle ekspandere østover da østblokken (jernteppet) falt rundt 1990. Det har vært et tema om slike garantier ble gitt muntlig. Men det er jo vanskelig å bevise. Russlands feil da straffer seg nå. Sannsynligvis var det på det tidspunktet en intensjon at NATO ikke skulle ekspandere østover. Blant annet er dette tatt med i avtalen da Tyskland ble forent. Er det lurt av Vesten å respektere denne intensjonen eller skal man utnytte Russlands feilsteg til siste smule? Årsaken til at det aldri ble laget en skriftlig garanti var muligens at ingen kom på muligheten at NATO etterhvert ønsket østlig utvidelse. Eller at russerne ikke forsto viktigheten av en slik garanti. Eller at russerne var i en dårlig forhandlingssituasjon blant annet på grunn av dårlig økonomi slik at de hadde lite forhandlingsrom til å få egne krav med i avtaltetekster.

Oppdatering 26. april 2022. Aftenposten artikkel med samme kilde som VG artikkelen ovenfor. Tyskland behøvde Sovjetunionen sin godkjenning for gjenforening fordi Østtyskland var bundet til Sovjet i oppgjørsavtalen etter andre verdenskrig. Sovjetiske styrker var også stasjonert i Østtyskland. I realiteten hadde ikke Gorbatsjov og Sovjet så mye valg fordi de hadde så lite penger og hadde en haug med problemer. Gorbatsjov fikk 15 milliarder d-mark av Tyskland men aldri noen skriftlig avtale på at Nato ikke skulle utvides østover. Utover utvidelsen samlingen av Tyskland medførte. Fordi samtidig ble jo også Østtyskland med i Nato. Sovjet og det nye Russland var svake og de slurvet. Dette viste seg både med Nato utvidelsen og at Ukraina fikk beholde Krim da Ukraina ble et eget land i 1991. Putin forsøker å rette opp. Spørsmålet blir om Vesten skal risikere atomkrig for å hindre han i dette eller om man skal være pragmatiske. Aftenposten Historie per kristian aale 26. apr. 2022 07:55 MOSKVA: Putin anklaget Nato da han startet krigen. Kan en avtale fra 1990 forklare hvorfor ukrainske byer nå legges i grus? Spiegel 18.02.2022 Von Klaus Wiegrefe Russland behauptet seit Jahrzehnten, die Nato-Osterweiterung verstoße gegen westliche Zusagen nach dem Mauerfall. Nun ist ein bemerkenswertes Dokument aufgetaucht.

Europas to største makter er Tyskland og Russland. John Mearsheimer sier store makter vil hele tiden oppsøke enevelde og forsøke å destabillisere konkurrenter. Tyskland og Russland har en historikk preget av handel. Altså gjensidig nytte. Men også av krig. Hitler tok nesten Moskva og drepte millioner av russere. Sovjet kastet tyskerne ut av Finnmark i 1945. Ukraina og Tyskland kjempet på samme side mot Sovjet, om enn av forskjellige årsaker. Sovjet okkuperte Østtyskland etter krigen. Tyskland sender 2022 våpen til Ukraina. Russland forsyner Tyskland med gass og tjener 200 millioner euro per dag.

Ukraina under Obama, Trump og Biden

Interessant å observere at Ukraina levde tryggest under Trump. I 2008 tok de Georgia. I 2014 da Obama var president tok Russland Krim. Nå i 2022 når Biden er president er de igang igjen. Hva kan årsaken være? Vestlig aggresjon, spør du meg.

Vesten gir ikke Putin noe valg

Russerne vet fra historien (Hitler, Napoleon) at de må ha en buffersone for vestlig aggresjon. Når vesten nekter å garanteren for et nøytralt Ukraina har ikke Putin annet valg enn det han gjør nå.

Ukraina er illojale mot Russland

Nå på fb ser vi alle de rørende støtteerklæringene til Ukraina. Jeg digger Ukraina selv. (Og Russland også). Men kanskje ledelsen der burde ta en titt i speilet og spørre – er vi lojale? Mot Russland. Vårt opphav. Fordi Ukraina har flørtet mye med Vesten og deres flørt setter Russlands sikkerhet på spill. Europa og USA lokker Ukraina bort fra Russland. Og Ukrainerne lar seg lokke. De ender som illojale overfor Russland.

Hitler og WW2

Det er relevant å sammenlikne det som nå skjer med det som skjedde i Tyskland på 30-tallet. Hvordan kom Hitler til makten den gangen? Han gjorde det på demokratisk vis fordi den tyske befolkningen opplevde et urettferdig oppgjør etter 1. verdenskrig. Noe han visste å spille på. Hva er det Russland nå opplever med vestens stadige ekspandering østover? Jo et urettferdig oppgjør etter den kalde krigen. Historien gjentar seg. Vesten er grådig aggressor. Ukraina er villig medløper og illojale overfor Russland. De vet de setter russisk sikkerhet på spill med sin flørt med vesten men gjør det allikevel. Russland lager allianse med Kina.

Taiwan

USAs president Joe Biden snakker om å innføre økonomiske sanksjoner mot Russland. Russland vender seg derfor mot Kina. Og lager en allianse. Mye lå til rette for en russisk militærintervensjon. Blant annet en svak amerikansk leder og en russisk militærmakt som har rustet opp over mange år. Vil Kina benytte anledningen til å ta Taiwan? Har USA atomvåpen på Taiwan?

Hjernen etter 2 år med coronapropaganda

Etter 2 år med corona propaganda er fryktområdene i hjernen overstimulert hos folket. Overstimulering av deler av hjernen gjør at disse delene tar mer kontroll. I denne sammenheng at hjernen lettere reagerer med frykt en analyse. Folket vil sluke VG sine overskirfter rått og få vil anstrenge seg for å forstå historie og andre grunnlag for konflikten. For de fleste er Ukraina de snille og russerne de slemme. Og der stopper det. Det er synd.

Budapest memorandumet og atomvåpen

Budapest memorandumet er en avtale fra 1994 hvor Russland, Storbritannia og USA forplikter seg til å respektere Ukrainas uavhengighet, suverenitet og eksisterende grenser. Avtalen ble inngått som en del av ikke-spredningsavtalen av atomvåpen, og vilkåret var at Ukraina kvittet seg med alle sine atomvåpen. Ifølge avtalen forplikter partene seg til å respektere Ukrainas uavhengighet, suverenitet og eksisterende grenser. De skal avstå fra å true med, eller bruke væpnet makt mot Ukrainas territoriale integritet eller politiske uavhengighet (i henhold til maktforbudet) og avstå fra å bruke økonomiske pressmidler for å fremme egne interesser på en måte som undergraver Ukrainas suverenitet. Ukrainas atomstridshoder ble overført til Russland for destruksjon, en prosess som var gjennomført 1. juli 1996. I de påfølgende årene kvittet Ukraina seg også med bombefly og rakettsiloer som hadde vært ment for bruk med atomvåpen. Som kompensasjon fikk Ukraina kjernebrensel til sine sivile atomkraftanlegg og økonomisk støtte. Avtalen fikk fornyet aktualitet fra 2014 i forbindelse med Russlands annektering av Krim-halvøya under Ukraina-krisen. Et forsøk på å samle den såkalte Budapest-gruppen i Paris 5. mars 2014 for å diskutere den pågående krisen på Krim-halvøya strandet fordi Russland ikke møtte. I forbindelse med krisen kritiserte USAs daværende president Barack Obama Russland for ikke å respektere avtalen.

Norske analyser

For meg virker det som at kjernen i konflikten er et Ukraina som ønsker seg nærmere vesten og et Russland som forståelig nok ser dette som en sikkerhetstrussel. Han i Minerva skriver i artikkelen at sikkerhetsargumentet ikke gjelder fordi Russland baserer sikkerheten på avskrekking med atomvåpen. Det virker som et litt merkelig argument fordi det ene (avskrekking med atomvåpen) utelukker ikke det andre (fysisk lang avstand mellom Russland og vestlige historiske agressorer). Videre er han opptatt av handelsargumenter. Dette høres merkelig ut for meg. https://www.minervanett.no/putin-ukraina/putin-onsket-aldri-fred/400270

Asle Toje på Wolfgang Wee podcast Ukraina spesial. På youtube. Asle Toje Ukraina Spesial Russland, Putin, NATO, Zelenskyy, Ukrainas Historie, USA, Atomvåpen. Dette ble bare utrolig overfladisk og dårlig slik jeg ser det. Jeg er i kommentarfeltet ca nr 80. Bra at dere begynner med historien. Mer av dette. Så kritikk. Podcasten hadde vært mer interessant dersom man antok at Putin er en rasjonell aktør og ikke bare gal og psykotisk. Det er av interesse å forstå Russlands syn på konflikten. Dere sier at Putin ikke vil ha Ukraina i NATO. Korrekt. Så sier dere videre at det er jo helt sykt av han å mene fordi NATO vil jo ikke angripe Russland. For Putin med Sovjet og Maidan og Minskavtalen og økonomiske sanksjoner etc etc i minnet er nok ikke det så selvsagt. Dere nevner i en bisetning at Ukraina har skutt russere i Luhans og Donetsk. Det hadde vært redelig å gå mer inn på dette fordi det bidrar til å forstå Russlands aksjon. Det hele blir mye vestlig propaganda og lite analyse. Noe som er tidstypisk for norsk presse.

Drammens Tidende 1. mars 2022. Øyvind Wistrøm i Drammensbiblioteket forklarer hvorfor krigen i Ukraina foregår nå og hva den kan bety. Høgskolelektor Øyvind Wistrøm har jobbet for FN/UNICEF i flere perioder siden 2014 i nettopp Donbass-regionen i forhold til den pågående konflikten, og leder også et pågående samarbeidsprosjekt med flere ukrainske universiteter om demokrati-forståelse. Kommentar: en nyansert analyse der vi forsøker å se situasjonen også fra Russlands og Putins side. 35min: Krim. 45min: russisk språk forbudt i Ukraina 2014.

Den virkelige agressoren og imperialisten i Ukraina idag er USA. De ser en høy oppside:

 • en sjanse til å trekke Ukraina mot vest
 • til å destabilisere Russland
 • og til å selge ut alle gamle våpenlagre

Og nedsiden er minimal. Ikke noe amerikansk blod spilles. En eventuell atombombe vil havne på europeisk jord.

 • Eneste som er litt dumt er at de sender Russland i armene til Kina.

For USA ser dette en gyllen mulighet. Som de muligens har jobbet mot lenge. Med finansiering av Maidan 2014 og påvølgende opprusting av Ukraina under Donbass borgerkrigen. De kommer til å kjempe til siste ukrainer. USA har alt å vinne og ingenting å tape. I motsetning til Ukraina.

PS: USAs nedside er at støtten til Ukraina driver Russland og Kina tettere sammen. Kina vet godt hvem som er nestemann dersom Russland destabilliseres. USA har et forsvarsbudsjett som er 4 ganger så stort som neste land på listen. Pentagon er en stor stor maktfaktor uansett om regjeringen er republikansk eller demokratisk. De virkelige haukene er ikke regjeringen men de som jobber i Pentagon. De vil krige fordi det øker deres makt og fordi de har økonomisk avkastning på det fra våpenindustrien. Slik farmasiindustrien har avkastning på pandemier. USA oppfordrer Zielensky til å tøffe seg overfor russerne. Så konflikten trekker ut og det behøves mer våpen. Det er neppe første gang USA går i krig for at forsvarsindustrien skal øke salget. Jeg leste et sted at det var derfor de var så lenge i Afghanistan.

LIS: Ukraina har blitt en dumpingplass for utrangerte NATO-våpen. Straks våpenforsendelsene ankommer Ukraina, forsvinner de offisielt. Sannsynligvis blir mesteparten av det tyngre materiellet ødelagt av russerne før det kommer i bruk. Store mengder håndvåpen blir solgt på det svarte markedet og spredt til terrorister over hele Europa, midtøsten og Afrika. NATO-landene kan nå bestille nytt og mer moderne materiell fra våpenprodusentene.

The Mahmudiyah rape and killings were war crimes involving the gangrape and murder of 14-year-old Iraqi child Abeer Qassim Hamza al-Janabi and the murder of her family by United States Army soldiers on March 12, 2006. Jeg kan faktisk huske det. I Norge idag er mange hellig overbevist om den gode amerikanske hjelpen til Ukraina og den barbariske Putin. Det hele er nok ikke så enkelt. I Irak har det vist seg at USA brukte depleted urainium. Idag fødes det barn der med 4 armer og ingen øyne. Fallujah. USA gikk inn i Irak i troen på at Saddam Hussein sto bak 11. sept 2001 angrepet og at Irak hadde atomvåpen. Begge deler viste seg å være feil. For Europas del førte USAs Irak eventyr til en massiv flyktningesituasjon og påfølgende Svenske tilstander. De gir seg neppe i Ukraina før det landet også er lagt i grus.

april 2023. Glenn Diesen på Podcasten uten navn med Dag Thomas Rogstad. Irrasjonelle Vesten, slutten på dollaren, angrepet på Nord Stream og Krig med Kina. Glenn Diesen statsviter og professor. Han har synspunkter som likner John Mearsheimers. Han mener Vestens involvering i Ukraina-Russland konflikten er et tapsprosjekt.

Norsk våpenhjelp

Oppdatering 10. juli 2023. Hva slags våpen sender egentlig Norge?

Først M109. Deretter M270 (MLRS – Multiple Launch Rocket Systems). Norway and the United Kingdom will cooperate on the donation of long-range rocket artillery (MLRS) to Ukraine. The donation is made possible by a close cooperation between Norway and the United Kingdom. The MLRS is a long-range precision strike system. It is essential to ensure that Ukraine has ammunition for the M109 self-propelled howitzers that Norway already has donated to Ukraine,” says Norwegian Defence Minister Bjørn Arild Gram.

Utenlandske analyser

Meget bra analyse av Russland, Ukraina, Putin på youtube. Why is Ukraine the West’s Fault? Featuring John Mearsheimer. 2015 University of Chicago. The west is leading Ukraine down the primrose path. And Ukraine is going to get wrecked. Her er det fokus på sikkerhetsaspektet. Mearsheimer sier at dette er så viktig for Russland at de heller ser Ukraina “wrecked” altså bombet sønder og sammen og totalt ødelagt, enn at Ukraina blir en del av vesten. Hvis ikke Russland kan ha Ukraina skal heller ingen andre ha henne. Fordi det setter Russisk sikkerhet på spill.

Youtube Reallifelore. Bra video og grafikk. Why Russia is Invading Ukraine. Forklarer bakgrunn for hvorfor Russland går inn i Ukraina. Det pekes først og fremst på sikkerhetsinteresser. Russland har ikke glemt hverken Napoleon eller Hitlers beleiringer av Moskva. En viktig grunn til at de kunne komme så nær er at Moskva ligger utsatt til på et enormt sletteland. Deretter er det økonomiske interesser involvert. Og også en vannkonflikt. Og kanskje mer til. Norske medier skriver så langt lite om dette. Det er synd.

Oppdatering 5. mai 2022. Jeg ser at jeg ikke fikk svar på hvordan du LG, stiller deg til andre analyser enn dine egne, som: John Mearsheimer, Chris Hedges, Ray Mc Govern og Michael Hudson. I og med at du hevder å ha “fasit” betyr det at du avviser deres analyse og erfaringer? Jeg opplever at deres analyser er svært sentrale for å danne seg et større bilde av krigen. Chris Hedges youtube on Ukraine and Russia.War with Russia? Stephen F. Cohen and Dan Rather in Conversation with Katrina Vanden Heuvel.

Sult1 1921-1923

Famine of 1921–3 was set in motion by drought and crop failure. In 1921 only a quarter to a third of the regular prewar harvest was obtained in Soviet Ukraine. The republics southern gubernias were hardest hit, with yields down (compared to 1916) by over 75 percent (the figure reaching as high as 82 percent in Donets gubernia and 80 percent in the Katerynoslav gubernia). The calamity was even greater in certain regions of ethnic Russia, mainly along the Volga River. In Polish-ruled Galicia, a National Committee for Relief to Starving Ukraine was active in Lviv. Similar committees were formed by émigrés in Vienna, Prague, Berlin, and North America. Foreign philanthropic institutions – American Relief Administration, Nansen International Office for Refugees, Jewish Joint Distribution Committee, and the Czechoslovakian Red Cross – became involved in relief efforts. But throughout 1921 their activity was also limited to the Volga region, and only in 1922 were they allowed access to Ukraine. Under Fridtjof Nansens instructions, Captain Vidkun Quisling visited Ukraine beginning of 1922 and published a report on the famine there.

The ukrainian weekly november 6 1988. The first man-made famine in Soviet Ukraine 1921-1923.

Holodomor 1932-33

En sultkatastrofe på begynnelsen av 30-tallet utøvd av Russland mot Ukrainerne. 4 millioner mennesker sultet ihjel. Theweek dot com. The genocide that still haunts Russian-Ukrainian relations. Russia once tried to kill millions of Ukrainians. The nation hasn’t forgotten.

New york times Maps: Tracking the Russian Invasion of Ukraine.

sult3 1946-1947

Famine of 1946–7. A year after the end of the Second World War, many of the inhabitants of central and eastern Ukraine experienced hunger as a result of a drought that exacerbated the general wartime collapse of agriculture. But the Soviet government refused to lower delivery quotas on grain and other products that it had imposed on the peasants. Moreover, the authorities pushed hard for the delivery of foodstuffs and threatened local officials for hoarding or sabotage if they failed to meet their quotas. A substantial amount of the foodstuffs that were requisitioned were exported to Soviet-controlled Poland, Czechoslovakia, and Bulgaria. As a result of the onerous food confiscations, famine conditions emerged.

Sult i Ukraina og Nansen, Quisling

Oppdatering 27. april 2022. Vidkun Quisling var datidens kanskje fremste Russlands-kjenner, ifølge historiker Carl Emil Vogt. Quisling hadde offisers­utdanning, snakket flytende russisk, og han hadde bodd i Russland. Quisling fikk ansvaret for nødhjelpen i Ukraina, et arbeid han utførte til Nansens store tilfredshet. Det var imidlertid Nansen som var den dominerende skikkelsen av de to. − Quisling var junioren, Nansen var sjefen, sier Vogt. Nansen hadde stor respekt for Quisling og jobben han gjorde. Quisling fortsatte derfor å jobbe for Nansen, også i hans innsats for flyktninger, gjennom hele 1920-tallet. Slaviske folkegrupper ble av nazistene omtalt som undermennesker, de samme menneskene Quisling hadde viet mange år av sitt tidligere liv på å redde fra sultedød og flyktning­kriser. Overfor Vi Menn lanserer Carl Emil Vogt følgende teori: − Nøkkelen til hvorfor Quisling ble den han ble, ligger i Russland. Han bodde i Petrograd i tiden etter revolusjonen og så Stalinismen vokse frem. Han så den røde terroren og ble livredd. Quisling advarte endog Nansen mot å sende russiske flyktninger til Armenia på 20-tallet av frykt for deres liv. Halvannet tiår senere sto han i ledtog med den mest effektive masseutryddelse-maskinen i historien.

Fra min fb idag 27. april 2022. Interessant om Ukraina og Norge, Nansen, Quisling. Gir også innblikk i forholdet Russland-Tyskland. Europas stormakter. Aktuelt nå som Tyskland sender stridsvogner til Ukraina. USA trapper også opp. Kanskje den første atombomben havner på tysk jord? Nansen gjorde den unge nasjonen Norge stolt med sine bragder på Grønland i 1888 og Nordpolen i 1993. Da han kom hjem jobbet han internasjonalt med flyktninger. Blant annet etter 1. verdenskrig. Han ledet det nyopprettede Folkeforbundets flyktningeinnsats (dagens FN). Hans arbeid lever videre den dag i dag. Quisling var Russlandsekspert, hadde bodd i Sovjet og snakket flytende russisk. Jobbet så for Nansen med flyktninger gjennom hele 1920 tallet. Og endte tilslutt som leder av en norsknazistisk regjering. En ikke spesielt logisk progresjon. Muligens ble Qusling redd russernes brutale kommunisme/Stalinisme og endte derfor hos erkefienden Tyskland. Som viste seg å ikke være mindre brutale, tvert imot.

Oppdatering 20 mai 2022. Grønland og Eirik Raudes Land og Fridtjof Nansens Land.

Bjørn Nistad

youtube SWEDEN, NORWAY, FINLAND & UKRAINE CRISIS Agneta Norberg Bjørn Nistad Johan Backman

Nistadblog nrk Krim desinformasjon og andre blogginnlegg.

Min fb

Jeg skriver ofte på fb og det er av interesse å lese innleggene både for innholdet og for å se om min posisjon endres etterhvert som jeg lærer mer og etterhvert som konflikten utvikler seg.

Første mars 2022 altså 20220301

Hvis Ukraina blir medlem i NATO vil det bety at amerikanske militærbaser kan bygges rett ved Russlands grensen. Som er en sikkerhetsrisiko for Russland. Og det betyr at dersom Russland protesterer mot disse basene får de ikke bare Ukraina på nakken men hele NATO. Derfor kan ikke Russland akseptere Ukrainsk NATO medlemskap.

Russland behøver en land buffersone mot europeisk aggresjon. Det var denne buffersonen som gjorde at Moskva ikke falt når Napoleon, deretter Hitler, forsøkte seg. Russland vet selvsagt dette godt. Millioner av russiske liv gikk tapt.

Tenk deg dersom Kina eller Russland hadde bygget militærbaser i Mexico. Rett ved USA. Det hadde neppe USA akseptert. De hadde om nødvendig fjernet basene med makt. Var noe tilsvarende som skjedde i 1962 Cubakrisen.

Jeg kjenner ukrainere. Og jeg digger Ukraina. Har blant annet vært med i fb gruppen Ukrainere i Norge i flere år. Jeg digger også Russland. Men når folk her på fb reduserer konflikten til en fotballkamp der men holder med den ene eller andre så har man misforstått litt. Man må forsøke å forstå hvorfor aktørene i dette – primært USA/EU/Europa, Ukraina, Russland (og kanskje Kina) – handler som de gjør. Er man “all in” for Ukraina slik Norge nå er når de sender våpen risikerer man atomkrig og det er ingen tjent med. Aller minst Ukraina. Ja det er leit at Ukraina må være nøytralt og ikke kan bli med i NATO. Men atomkrig er enda leiere.

Natobaser 2022-03-03

Ja jeg mener beste løsning på konflikten er at Ukraina aldri blir medlem i Nato. Russland har bedt om garanti for dette. Vesten sier nei. Dette er hovedårsak til krigen nå. Hovedansvarlige for krigen er vesten som spiller ukrainere og russere ut mot hverandre. Og ukrainerne som orienterer seg mot vest selv om de vet det setter russisk sikkerhet på spill. Ukraina burde være militært nøytral slik Sverige og Sveits er. Og så kan de handle med EU osv og ha økonomisk fremgang. Til syvende og sist er Ukraina så sikkerhetspolitisk viktig for Russland at de kan ikke risikere at landet går til Nato. Så valget til ukrainerne er enten militær nøytralitet eller å være senter for en storkrig. Ja det er leit at Ukraina ikke kan være med i Nato. Men storkrig er enda leiere. Det er den harde realitet.

Fra Nato sin egen hjemmeside. Claim: NATO’s presence in the Baltic region is dangerous. Fact: NATO has taken defensive and proportionate steps in response to a changed security environment. In response to Russia’s use of military force against its neighbours, Allies requested a greater NATO presence in the Baltic region. In 2016, we deployed four multinational battlegroups ─ or “enhanced forward presence” ─ to Estonia, Latvia, Lithuania and Poland. In 2017, the battlegroups became fully operational. More than 4,500 troops from Europe and North America work closely together with home defence forces.

NATO’s presence in the region is at the request of the host nations, and Allied forces uphold the highest standards of conduct, both on and off duty. As part of NATO Allies’ commitment to transparency, Estonia, Latvia and Lithuania host Russian arms control inspectors. In Estonia, for instance, Russian inspectors recently conducted a Vienna Document Inspection, observing parts of exercise Spring Storm in May and June 2021.

Kommentar: medlemsland kan forespørre om å få Nato baser og Nato stiller villig opp. Blir Ukraina med i Nato vil det komme Nato baser langs Russlands grense. Slik det er i Nord Norge?

US dobbeltmoral Australia og Salomonøyene

Oppdatering 28. april 2022. Aftenposten idag. Australia vil ikke ha Kinabaser i sin bakgård (Solomonøyene). Støttes av USA. Russland vil ikke ha Natobaser i sin bakgård (Ukraina). Støttes ikke av USA. Sagt med andre ord – Ukraina må fritt få velge sine venner, men ikke Solomonøyene. Dette kalles dobbeltmoral. Da er det åpenbart at USA er drevet av egeninteresser i Ukraina og ikke av omtanke for det ukrainske folket, rettferdighet, demokrati eller andre fine ord. USA kommer ikke til å gi seg i Ukraina før Russland destabiliseres, eller de første atombombene smeller. Og de har råd til å være mer uforsiktige enn oss europeere fordi atombombene lander neppe på deres kontinent, de havner her hos oss. Guardian us wont rule out military action if china establishes base in solomon islands.

Krim 2022-03-09

Påstand: Russland som agressor tar Krim fra Ukraina. Motargumenter: 1) En overføring av Krim innad i Sovjetunionen fra Russland til Ukraina i 1954 av Krustsjov basert på mange tilfeldigheter. 2) De fleste på Krim er russisketniske og 90% snakker russisk. 3) Etter Maidan opprøret i 2014 ble russisk språk forbudt i skole og offentlig i Ukraina, også på Krim. 4) Etter okkuperingen, i 2014, var det en folkeavstemning på Krim over om området skulle tilhøre Ukraina eller Russland der resultatet gikk i Russlands favør. 5) Det egentlige argumentet. Som også gjelder for Ukraina konflikten idag. Krim er sikkerhets strategisk meget viktig for Russland. Dersom Russland ikke selv kan kontrollere Krim vil de heller at ingen skal ha Krim enn at Krim går til vesten.

Moskva terror 1999 og Putins makt

I september 1999 ble 4 leilighetskomplekser bombet i Moskva området. Rundt 300 mennesker ble drept. Klemt ihjel i bygningsruiner. Jeg kan såvidt huske det. På dette tidspunktet jobbet jeg i Andersen Consulting. Tror jeg var på ACTA prosjektet og programmerte en nettbank. Det var rett før dot com boblen sprakk. Jeg var akkurat blitt sammen med en dame jeg digget. Fra Russland kom det meldinger om interne terrorhandlinger og at det hadde sammenheng med konflikten i Tsjetsjenia (Chechnya). Jeg kjente ikke så godt til Russland eller så veldig mye annet på den tiden. I årene etter har det kommet teorier om at Putin egentlig sto bak bombingen. I 1999 var Boris Jeltsin president i Russland. En omveltningens tid for Russland. Han hadde hatt flere statsministre i rask rekkefølge. Den siste av disse var Putin. Jeltisn var upopulær fordi økonomien var dårlig. Noen hadde profittert stort på Russlands orientering mot kapitalisme mens andre levde på gata. Etter bombingen pekte Putin fingeren mot Tsjetsjenia. Russland startet krig nr 2 mot Tsjetsjenia og Putin ledet mye av Russlands innsats. Han ble raskt populær i Russland. Bombingene banet veien for hans karriere.

None Dare Call It a Conspiracy. Who was behind the 1999 Moscow apartment bombings that accelerated Vladimir Putin’s rise to power? BY SCOTT ANDERSON. GQ magazine March 30, 2017. Beryktet intervju med Michael Trepashkin. The first building to be hit was the barracks in Buynaksk housing Russian soldiers and their families. It was a nondescript five-story building perched on the outskirts of town, and when the enormous truck bomb went off late on the night of September 4, 1999, the floors pancaked onto each other until the building was reduced to a pile of burning rubble. In that rubble were the bodies of sixty-four people—men, women, and children.

Bjørn Nistad, en norsk forskjer på russiske anliggender, mener at leilighetshus bombingene i 1999 sannsynligvis ikke var Putins verk. Nistad skriver om det på side 84 i sin Putin biograf fra januar 2016, Russlands redningsmann en politisk biografi om Vladimir Putin. (privat melding fb)

Wikipedia russian apartment bombings. Wikipedia Lubyanka aka KGB Criminal Group. NYTimes Ex-spy Alexander Litvinenko was jailed after he criticized Russias spy agency publicly in 1998. Wikipedia Alexander Litvinenko. Han ble forgiftet i London 2006 med radioaktivt materiale. Kan såvidt huske dette også. Wikipedia Mikhail Trepashkin. Som tatt ut av en russisk roman. Guardian om East Ukraine. On the frontline of Europes forgotten war. After two years of fighting, every day continues to bring new casualties and many fear a new Russian-backed offensive. Businessinsider. How the 1999 Russian apartment bombings led to Putins rise to power. In the summer of 1999 the approval rating of former President Yeltsin was 2%. There appeared to be no chance whatever that Putin, who was designated by Yeltsin as his successor could possibly become the next Russian president. The apartment bombings changed everything. It was said after those buildings went up that now we’re living in a completely different country. The Guardian Wed 5 Oct 2016. Ten years after Anna Politkovskaya was shot in the lobby of her apartment block in Moscow, Novaya Gazeta continues to be one of the few outlets for hard-hitting independent journalism in Russia. Its reporters still work from the North Caucasus, one the most dangerous part of the region. Wikipedia Anna Politkovskaya. Boris Yeltsin sa opp president jobben på nyttårsaften 1999 (altså 31. desember 1999) og overlot makten til Vladimir Putin. Egentlig skulle Yeltsin sittet et halvt år lengre, til valget sommeren 2000.

Tsjetsjenia

Denne russike republikken er en brikke i å forstå dagens situasjon. Det virker som det kommer tsjetsjenere til Ukraina for å krige på Russlands og Ukrainas side. Etter Sovjet gikk i oppløsning forsøkte Tsjetsjenia å løsrive seg fra Russland. Russland gikk til krig og slo ned opprøret. Dette skjedde i to omganger. Siste krigen i 1999 var Putins første prøvelse som president. Tsjetsjenia er stort sett muslimsk. Det virker som dagens leder Ramzan Kadyrov har sluttet fred med Putin. Begge behøver hverandre. Putin får bruke Kadyrovs styrker i Ukraina. I og med at tsjetsjenere er muslimske har de nazi sympatier. Muslimer og nazister har mange sammenfallende synspunkter, eksempelvis antisemittisme. De ukrainske nasjonalistene springer ut av en nazistisk fortid. Som blant annet viste seg under 2. verdenskrig da nazistene og vest Ukraina var i allianse. Dermed ligger det til rette for at det nå kommer tsjetsjenere som også kriger på Ukrainsk side.

Georgia.

Da Georgia ville løsrive seg svarte Russland i 2008 med invasjon. De stort sett jevnet byer med jorden. Blant annet hovedstaden Grozny.

Media under Russland Ukraina krise

Norske medier dekket covid19 fullstendig ensidig. De var (er) eksempelvis aldri interessert i å også se hvilke argumenter som fantes mot vaksinen. Det samme gjentar seg nå med Russland Ukraina konflikten. Skal man tro norske medier er konflikten redusert til Ukraina snill og Russland slem. Så enkelt er det selvsagt ikke.

A university in Italy has backtracked on a decision to postpone a course about the work of Russian author Fyodor Dostoevsky following a backlash. Italian writer Paolo Nori posted a video on Instagram on Tuesday saying he had received an email from officials at the University of Milano-Bicocca, in Milan, informing him of the decision to postpone his course following Russia’s invasion of Ukraine. Kommentar: javelja.

På et tidspunkt fikk russiske fotballlag ikke melde seg på Norway Cup. Også dette ble reversert da man fikk tenkt seg ørlite om.

Oppdatering 9. april 2022. Fra yahoo news og business inssider. The suspected poisoning of billionaire Roman Abramovich was a ‘distraction’ from the gruesome war. A known FSB technique. Boris Volodarsky was formerly a captain in Russia’s special forces, the GRU Spetsnaz. He has written several books detailing the history of Russian intelligence including The KGBs Poison Factory (2009). What do you think Western media is missing in our Ukraine coverage? They should speak much more often with Russian experts like economist Sergey Guriev, former KGB officer in Washington station Yuri Shvets, Bellingcat researcher Christo Grozev, political scientist Dmitry Oreshkin, military analysts like Pavel Felgenhauer and Alexander Golts, former FSB colonel Mikhail Trepashkin (nb – se ovenfor Moskva bombings 1999), and so on, not to mention Western experts. It makes little sense to question socalled politologists, journalists, and opposition figures. I also believe Western media should use members of the former staff of the TV Rain (Dozhd) as presenters in their programs, like Tikhon Dzyadko and Yekaterina Kotrikadze.

Matmangel og gjødselmangel

BBC 7. mars 2022. Ukraine war “catastrophic for global food”. The war in Ukraine will deliver a shock to the global supply and cost of food, the boss of one of the world’s biggest fertiliser companies has said. Yara’s boss, Svein Tore Holsether, has warned the situation could get even tougher. Russia and Ukraine are some of the biggest producers in agriculture and food globally. Russia also produces enormous amounts of nutrients, like potash and phosphate – key ingredients in fertilisers, which enable plants and crops to grow. “Half the world’s population gets food as a result of fertilisers… and if that’s removed from the field for some crops, [the yield] will drop by 50%,” Mr Holsether said. Huge amounts of natural gas are needed to produce ammonia, the key ingredient in nitrogen fertiliser. Yara International relies on vast quantities of Russian gas for its European plants. Combined with higher shipping rates, sanctions on Belarus (another major potash supplier) and extreme weather – this prompted a big jump in fertiliser prices last year, adding to a surge in food prices. Document no.

Stephan Bandera nazi tilknytning

Wikipedia Stephan Bandera. Stepan Andriyovych Bandera 1 January 1909 – 15 October 1959 was a Ukrainian politician and theorist of the militant wing of the far-right Organization of Ukrainian Nationalists and a leader and ideologist of Ukrainian ultranationalists known for his involvement in terrorist activities.

Bandera cultivated German military circles favorable to Ukrainian independence, and organized OUN expeditionary groups. When Nazi Germany invaded the Soviet Union, he prepared the 30 June 1941 Proclamation of Ukrainian statehood in Lviv, pledging to work with Nazi Germany. For his refusal to rescind the decree, Bandera was arrested by the Gestapo, which put him under house arrest on 5 July 1941, and later between 1942 and 1943 sent him to the Sachsenhausen concentration camp. In 1944, with Germany rapidly losing ground in the war in the face of the advancing Allied armies, Bandera was released in the hope that he would be instrumental in deterring the advancing Soviet forces. He set up the headquarters of the re-established Ukrainian Supreme Liberation Council, which worked underground. He settled with his family in West Germany where he remained the leader of the OUN-B and worked with several anti-communist organizations such as the Anti-Bolshevik Bloc of Nations as well as with the British intelligence agencies. Fourteen years after the end of the war, Bandera was assassinated in 1959 by KGB agents in Munich.

On 22 January 2010, the outgoing President of Ukraine Viktor Yushchenko (Kommentar: altså the good guy ifølge Norge og vesten. Justsjenko ønsket å styre Ukraina mot vesten og bort fra Russland. Det var han som ble forgiftet av Russland og så ikke bra ut i ansiktet.) awarded Bandera the posthumous title of Hero of Ukraine. The European Parliament condemned the award, as did Russia, Polish, and Jewish politicians and organizations. The incoming president Viktor Yanukovych declared the award illegal, since Bandera was never a citizen of Ukraine, a stipulation necessary for getting the award. This announcement was confirmed by a court decision in April 2010. In January 2011, the award was officially annulled. A proposal to confer the award on Bandera was rejected by the Ukrainian parliament in August 2019.

Bandera remains a highly controversial figure in Ukraine, with some Ukrainians hailing him as a liberator who fought against the Soviet, Polish and Nazi states while trying to establish an independent Ukraine, while other Ukrainians as well as Poland and Russia condemn him as a fascist and a war criminal who was, together with his followers, largely responsible for the massacres of Polish civilians and partially for the Holocaust in Ukraine. (Kommentar: Babi Jar massakren?)

Azov brigaden nazi tilknytning

Wikipedai Azov Battalion. The Azov Special Operations Detachment also known as the Azov Detachment, Azov Regiment, Azov Battalion (until September 2014), or simply Azov, is a right-wing extremist, neo-Nazi, formerly paramilitary, unit of the National Guard of Ukraine, based in Mariupol, in the Azov Sea coastal region. Azov initially formed as a volunteer militia in May 2014, and has since been fighting Russian separatist forces in the Donbas War. It saw its first combat experience recapturing Mariupol from pro-Russian separatists in June 2014. On 12 November 2014, Azov was incorporated into the National Guard of Ukraine, and since then all members have been official soldiers serving in the National Guard.

Steinfeld om Putin

youtube foredrag den 16. mars 2022. Hans Wilhelm Steinfelds hos Fondsfinans Kapitalforvaltning. Hvem er Putin?

Jeg kjenner Steinfeld som energisk Bergensk NRK korrespondent i Russland så langt tilbake jeg kan huske. Så han må vel vite noe om det som skjer. Interessant at foredraget er hos Fondsfinans investorer, personer som taper økonomisk på manglende forståelse av konflikten.

Steinfeld forsøker altså å si noe om Putin. Steinfeld ser på russisk histore fra Tsartiden (før den lille revolusjonen i 1905), tiden til 1917 (den store revolusjonen som førte til tsarens avgang og opprettelsen av Lenins Sovjet), Sovjet under Stalin før under og etter 2. verdenskrig, deretter Nikita Khrustsjov, Bresjnev, (Andropov, Tsjernenko), Gorbatsjov, Yeltsin, og så Putin. Han tegner totalt et noe dystert bilde av Russland. En stat som hele veien har vært preget av overgrep mot egen befolkning og naboland. Avbrutt av Gorbatsjov. Og så tatt opp igjen av Putin. Med Ukraina som kanskje det totale høydepunkt.

Hva er årsaken til at Putin nå angriper Ukraina? Steinfeld sier det er fordi Russland har en økende opposisjon og Putin søker å motvirke dette ved å samle landet mot en ytre fiende. Kommentar: dette er forskjellig fra det John Mearsheimer sier i video ovenfor.

Seinfeld sier noe interessant om Krim. Halvøya ble av Khrustsjov i 1954 overført innad i Sovjet fra Russland til Ukraina. Russland tok som kjent Krim tilbake med makt i 2014. Da Sovjet ble oppløst i 1991 i et møte mellom Yeltsin, Ukrainas leder Kravchuk, Hviterusslands leder etc mener Steinfeld at dersom Yeltsin hadde bedt om at Krim blir overført tilbake til Russland nå som Sovjet blir oppløst, ville Kravchuk sagt ja med en gang. Dessverre ble Yeltsin etterhvert drita full på møtet og glemte hele Krim.

Seinfeld sier også noe interessant om Cuba krisen i 1962. Russland utplasserte raketter med atomstridshoder på Kuba. USA protesterte da de oppdaget det, verden var på randen av atomkrig, inntil Khrustsjov raskt forsto han måtte fjerne rakettene. Khrustsjov gikk av som leder i Sovjet i 1964, altså bare 2 år senere. Seinfeld sier han gikk av nettopp på grunn av Kuba krisen. Han begrunner det med at Sovjetiske generaler ble livredde etter Kuba konfrontasjonen og ønsket Khrustsjov bort fordi han hadde utplassert rakettene. Andre kilder, blant annet wikipedia, ser annerledes på dette (Nikita_Khrushchev).

Og så var det interessant at Russlands siste Tsar (-1917), Nikolai II, er fetter til Norges kong Håkon (faren til Olav).

Cuba Kuba krisen og Tyrkia og Italias rolle 1962

Sovjet sendte atomraketter for utplassering på Cuba. USAs bakgård. Kennedy sendte skip for å avskjære rakett transporten og fortalte Khrustsjev at utplasseringen ikke var akseptabel for USA. Verden var på randen av atomkrig. Khrustsjev trakk rakettene tilbake.

Det som er mindre kjent om denne konflikten er at de sovjetiske rakettene var et svar på allerede utplasserte amerikanske atomraketter i Tyrkia. Så episoden illustrerer egentlig det samme som jeg sier om Ukraina konflikten. Den egentlige agressoren er USA og Russland bare svarer. medium dot com. The Turkish Missile Crisis The Root of Anti-American Sentiment in Turkey.

Oppdatering 31. januar 2023. Wikipedia Cuban Missile Crisis. In 1961 the US Government put Jupiter nuclear missiles in Italy and Turkey, and attempted to invade Cuba. Starting in November of that year the US Government engaged in a campaign of terrorism and sabotage in Cuba, referred to as the Cuban Project, which continued throughout the first half of the 1960s. The Soviet administration was concerned about a Cuban drift towards China, with which the Soviets had an increasingly fractious relationship. In response to these factors, Soviet First Secretary, Nikita Khrushchev, agreed with the Cuban Prime Minister, Fidel Castro, to place nuclear missiles on the island of Cuba to deter a future invasion. An agreement was reached during a secret meeting between Khrushchev and Castro in July 1962, and construction of a number of missile launch facilities started later that summer.

Oppdatering 31. januar 2023. yahoo news. Putins Ally On How To Force West To Negotiate. Position Hypersonic Missiles To Hit US In 5 Minutes. Andrei Gurulyov, a Putin crony and Duma member, told Rossiya-1 that Russia should look to recreate the Cuban missile crisis. The Cuban missile crisis of 1962 saw the U.S. and the now defunct Soviet Union prepping for nuclear missile attacks, the former positioning them in Italy and Turkey and the latter in Cuba.

Ihor Kolomoyskyi

Ihor Valeriyovych Kolomoyskyi born 13 February 1963) is a Ukrainian–Israeli–Cypriot billionaire, businessman, and politician, the former Governor of Dnipropetrovsk oblast. Kolomoyskyi is of Jewish origin.

Svartjorda chernozem

Nationen 2022. Salsforbodet på jordbruksjord i Ukraina kan stå for fall. Nordmenn som har investert i eit av Europas viktigaste jordbruksland, merkar auka press på jorda allereie. Den fruktbare svartjorda – chernozem – klimaet og den store produksjonen av korn, har gjort Ukraina kjent som «Europas kornkammer». Delrepublikken stod for 25 prosent av jordbruksproduksjonen i Sovjetunionen. Fleire utanlandske selskap har også fått godt grep om jorda. I 2014 kontrollerte utlendingar samla rundt 20 millionar mål landbruksjord i landet, ifølgje den amerikanske tenkjetanken Oakland Institute. Danskeigde Trigon Agri, med 460.000 mål jord, vert rekna blant dei ti største utanlandske landbruksselskapa. Med 24.260 mål jord, er norskeigde Agri Seym nær hundre gonger større enn eit norsk snittbruk, men lite jamført med dei store landbruksbedriftene i Ukraina. Kynashivka, Tsjernihiv: Landsbyen Kynashivka ligg omgitt av kilometer på kilometer med store jorde som er leigde av Agri Seym. Jordeigar Sasha Gregorovich seier det er viktig at jorda hans vert teken godt vare på.

Ivan Ilyin 1883-1954

Jeg tenker på fascisme som en primært høyreorientert (men ikke i alt) ideologi der man aksepterer mindre demokrati og heller en sterk manns styre. Ivan Ilyin er en russisk filosof med nasjonalfascistiske tendenser. Å bygge en sterkt stat gjøres best med fascisme. Sitert og beundret av Putin. Russland har hatt brutale møter med Napoleon 1812 Moskva og Hitler ww2 beleiring av både Leningrad, Moskva og Stalingrad. Det er et dilemma at russerne ser opp til sine egne sterke menn samtidig som de har utviklet en genetisk angst for andre nasjoners sterke menn.

New York Times 3. mars 2014. Even cynics like to feel moral. Even hard-eyed men who play power politics need to feel that their efforts are part of a great historic mission. So as he has been throwing his weight around the world, Vladimir Putin has been careful to quote Russian philosophers from the 19th and 20th centuries like Nikolai Berdyaev, Vladimir Solovyov and Ivan Ilyin.

Alexandr Dugin

Wikipedia: Dugin is believed by some to have been the brains behind Russias annexation of Crimea, as part of Dugins advocacy for Ukraine becoming a purely administrative sector of the Russian centralized state, which he refers to as Novorossiya. Dugin calls for an illiberal totalitarian Russian Empire to control the Eurasian continent from Dublin to Vladivostok to challenge America and Atlanticism.

Berkut spesialpoliti

The Berkut (“golden eagle”, Byerkut) was the special police (riot police) of the Ukrainian Militsiya within the Ministry of Internal Affairs. The agency was formed in 1992, shortly after the dissolution of the Soviet Union, as the successor to the Ukrainian SSRs OMON. Initially specialized in fighting organized crime, Berkut transitioned into a gendarmerie used by the Ukrainian Militsiya for public security, operating semi-autonomously at the local or regional level, and the term “Berkut” came to be used for any professional special police unit in Ukraine. Following the 2014 Ukrainian revolution, Berkut has a history of illegal activities against Ukrainian citizens, such as racketeering, terrorism, physical violence, torture, anti-Ukrainian sentiment, voter intimidation and other secret police tactics against those who would elect non-Yanukovych candidates, and violence against protesters during Euromaidan and the Orange Revolution. The new government held Berkut responsible for most of the Heavenly Hundred civilian deaths, and acting Ukrainian Interior Minister Arsen Avakov signed a decree that dissolved the agency, which was replaced with the National Guard of Ukraine. In March 2014, Berkut units stationed in the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol defected to the Russian Ministry of Internal Affairs during the annexation of Crimea by Russia, after the territories were approved as federal subjects. Berkut became an agency of Russia when units were allowed to preserve their old name, and now serve within the National Guard of Russia as the gendarmerie for Crimea.

Ukraina 2016

Aftenposten 4. juni 2016. Kiev. Her må læreren smøres og doktoren bestikkes. Det er Europas mest korrupte land. Ukrainere lever med korrupsjon fra vugge til grav, og 50 oligarker kontrollerer 80 prosent av landets økonomi. Alt går i feil retning, mener tre av fire ukrainere. Livet er verre enn før Maidan. Livet er mye verre enn for to år siden, sier den nybakte mammaen Maria fra byen Komsomolskoje i Ukraina. Hun og mannen Sergei tør ikke fortelle sitt etternavn. En meningsmåling i regi av International Republican Institute (IRI) viser at 87 prosent av ukrainerne oppfatter at korrupsjon er et «betydelig» problem i deres hjemby. De 50 rikeste oligarkene og forretningsmennene kontroller 80 prosent. Krigen mot russiskstøtte opprørere koster. – Det aller viktigste er at krigen tar slutt og at det blir fred. Det er det eneste som virkelig betyr noe, sier Olga.

Ukraina og Russland nettsted linker

Ukrainsk Pravda. Kyivpost Kyivpost.

Uavhengig russisk nettsted IStories, istories dot media.

Tass russian news agency. VG På bildet sitter Medvedtsjuk på en stol ikledd ukrainsk militæruniform og med håndjern. Kreml-talsperson Dmitrij Peskov nekter å kommentere pågripelsen, ifølge Ria Novosti. Russisk Pravda. Russisk VK dot com muligens for musikk etc russiske ambassaden i Oslo linket til denne på fb for å annonsere en rachmaninoff musikk konkurranse på rachmaninoff dot com både på russisk og eng.

Rossiskaja Gazeta. Her er det nødvendig å svare med samme mynt ved å arrestere midler fra utlendinger og utenlandske selskaper i Russland i henhold til landprinsippet, skriver juristen Medvedev i innlegget.

ukraine.ua. Why is Russia invading Ukraine. Since the collapse of the Soviet Union, Russia has continued to harbor significant resentment against Independent Ukraine, the country it still thinks of as a critical part of Mother Russia. It therefore considers the conquest of Ukraine as being vital for the restoration of its so-called Historical Russia.

rt.com Some Russians are fleeing the country profile.ru, losing the comforts to which they’ve become accustomed. Moscow has lost access, at least for now, to $300 billion of its gold and foreign exchange reserves lenta.ru, and seven Russian banks have been disconnected from the SWIFT international payment system.

castellum.ai Sanctions Against Russia. dw.com slash uk.

Patrick Lancaster youtube channel. Apr 15, 2022 Mariupol Residents Accuse Ukraine Of Firing On Civilians. BBC: Lancasters videos have been featured by mainstream media outlets and he has contributed to The Telegraph and Sky News. However, some of his reporting has been openly hostile towards Ukraine and the West. On RT in Feb-2015, Lancaster said that Ukraines current president, Petro Poroshenko, is an enemy of the people.

Russiskvennlige thesaker dot is. Link fra Steigan. Krigen vil vare lenge. I februar tok mange feil, og trodde at det dreide seg om en kort spektakulær operasjon. Dessverre er det ikke slik: kampen vil være lang, kampen vil være vanskelig. Dessuten forsto fienden, i motsetning til oss, dette umiddelbart, fiendens virkelighet er våken og levende med en bombe på døra, og dette er veldig gunstig for å forstå noen ting. gilbertdoctorow dot com.

youtube Eva Bartlett amerikansk russiskvennlig journalist i Ukraina.

I Russland er det sensur og det er ikke bra. Redaktør av Telegram-kanalen Sota, Aleksej Obukhov, har denne uken fortalt Aftenposten om redsel, frykt og det frie ord i Russland. Sjekk Sota på Telegram. t.me/sotavision.

ru dot Slovoidilo dot ua. Some prisoners will be released from prison to protect Ukraine: Venediktova told the details. www dot slovoidilo dot ua. Slovo i Dilo = word and deed = ord og handling.

prensa latina plenglish dot com. Russia calls for international investigation into events in Bucha.

zaborona dot com Sergei “Boatswain” Korotkikh, the ex-commander of the Azov Battalion’s reconnaissance regiment, is widely feared among other Ukrainian right-wing radicals.

Meduza dot io, muligens en uavhengig russisk avis. Deadlock in the Donbas Ukraine and Russia are facing the same two problems on the eastern front: enemy fire and the Siverskyi Donets river. Kharkiv today.

Zelensky og nazistene

Puting sier han skal denazifisere Ukraina. Norske fullstendig uvintende aviser sier at dette er jo bare tull fordi det er ingen nazister i Ukraina. Hva er sannheten? I denne artikkelen fra grayzone dot com er endel interessant informasjon. How Ukraines Jewish president Zelensky made peace with neo-Nazi paramilitaries on front lines of war with Russia. Mye av det som står her passer inn i historikken. Det øker troverdigheten.

Det tas utgangspunkt i at Ukraina er et delt land. Vest er nasjonalistisk mens øst lener mot Russland. Ukrainas nasjonalisme springer ut av nazistiske bevegelser. Dette preger bevegelsen også idag. Under Maidan opprøret var nazistene aktive. Etter Maidan tok Russland Krim. Og krigen i Donbass startet. I dette området bor det nesten bare russere. De ble påtvunget lover som gjorde at russisk språk ble forbudt etc. De ønsket uavhengighet. De ble støttet av Russland. De ble morarbeidet av Ukrainske styrker og spesielt av nasjonalistiske naziinspirerte deler av disse. Zelensky ble valgt på et program mot korrupsjon og jeg tror også på deeskalering av konflikten med Russland. Ukrainas nazister ønsket ikke deeskalering. Og oppnådde altså dette. Da Russland bygde opp styrker rundt Ukraina nyåret 2022 var man i en situasjon der Zelensky og Ukrainas nazister hadde samme mål. Dermed ble deres partnerskap tettere.

Tysk utenriksminister Walter Steinmeyer ønsket folkeavstemning i Donbass over om de skulle gå til Russland eller forbli en del av Ukraina. Zelensky gikk 2019 til valg med ønske om å ha en slik folkeavstemning. No to capitulation! was a series of protests in Ukraine against the policy of the President of Ukraine Volodymyr Zelensky in eastern Ukraine. Protestors consider implementation of the Minsk Agreements by the “Steinmeier Formula” to be capitulation to Russia in the Russo-Ukrainian War.

Andriy Biletsky, the proudly fascist Azov Battalion leader. Zolote by i øst ukraina med trefninger mellom nazister og russiske separatister. The Azov Battalion marches with Nazi-inspired Wolfsangel flags in Mariupol, August 2020. Mariupol by med mange Ukrainske nazister. Kanskje noe av grunnen til at Russland går så hardt inn der.

Igor Kolomoisky, a Ukrainian energy baron of Jewish heritage, has been a top funder of Azov since it was formed in 2014. He has also bankrolled private militias like the Dnipro and Aidar Battalions, and has deployed them as a personal thug squad to protect his financial interests. In March 2019, members of the Azov Battalion National Corps attacked the home of Viktor Medvedchuk, the leading opposition figure in Ukraine, accusing him of treason for his friendly relations with Vladimir Putin, the godfather of Medvedchuks daughter. In August 2020, Azovs National Corps opened fire on a bus containing members of Medvedchuks party, Patriots for Life, wounding several with rubber-coated steel bullets.

Yehven Karas, the leader of the neo-Nazi C14 gang. Dmytro Shatrovsky, an Azov Battalion leader. As the former youth wing of the ultra-nationalist Svoboda Party, C14 appears to draw its name from the infamous 14 words of US neo-Nazi leader David Lane: We must secure the existence of our people and a future for white children. Zelensky awards Right Sector commander Dmytro Kotsyubaylo the Hero of Ukraine award. The Times jan 15-2022. Ukraines far-right warriors set for war with Russia. An ultra-nationalist force is brought in from the cold as Kiev’s fears increase.

Lovlige våpen og atomvåpen

Putin sier at Russland har en doktrine som sier at bare trusler mot Russisk eksistens forsvarer bruk av atomvåpen. Dette slås opp i norske medier som om Russland er klar til å bruke atomvåpen i Ukraina. Man forsøker å sverte Russland ved hver eneste anledning og er ikke opptatt av de faktiske forhold. La oss se litt på amerikanske våpenbruk. Det er dokumentert at de brukte “depleted uranium” i Irak. Uran er et materiale som kan inngå i fysisk-kjemiske reaksjoner og frigjøre energi. Samtidig frigjøres farlig kreftfremkallende stråling. Depleted uran er materiale til over fra kjernereaktorer. Det stråler mindre enn vanlig uran men nok til å forårsake stor skade som kreft og fødselsdefekter. Dette opplever man nå i Irak. Byen Fallujah er det mest kjente eksempelet. Depleted uran har en egenvekt høyere enn bly og brukes først og fremst for å trenge gjennom tanks panser. Men USA og Storbritannia brukte det også til andre formål i Irak.

Guardian 19 juni 2014. Coordinates revealing where US jets and tanks fired nearly 10,000 DU rounds in Iraq during the war in 2003 have been obtained by the Dutch peace group Pax. This is the first time that any US DU firing coordinates have been released, despite previous requests by the United Nations Environment Programme and the Iraqi government. Wikipedia Fallujah. Irak og hvit fosfor white phosphorous filmen The hidden massacre.

Paxforpeace Nederland. The analysis also reveals that the number of sites known to be contaminated in Iraq has now tripled, to more than 1,000, even as fears grow that the US has used depleted uranium in Syria. For the first time, the analysis reveals that the majority of targets attacked with the radioactive and chemically toxic weapons were not armoured. This runs counter to claims by the US that this ammunition is specifically used for destroying tanks and other armoured vehicles. A significant number of the depleted uranium rounds were also fired in or near populated areas, increasing the likelihood that civilians would be exposed.

Finnmark 1944 og Norges gjeld til Russland og Ukraina

Oppdatering 2. mai 2022. Finnmark 1944. Norges gjeld til Russland og Ukraina. Den Sovjetiske arktiske offensiven, også kjent som Petsamo-Kirkenes-operasjonen. Fritt etter avisa Fremover og Den ukrainske krigshelten Fedir Kopaniyets. Publisert 12. november 2021. Skrevet av Per-Kaare Holdal og Yana Prymachenko, leder Support to the people of Ukraine og Ph.D., seniorforsker Institute of History of Ukraine National Academy of Science of Ukraine, Norge og Ukraina.

Kirkenes spilte en betydelig strategisk rolle som et tysk befestet knutepunkt som kunne brukes til å treffe mål inne i sovjetisk territorium fra norsk side. Fra det sovjetiske militære perspektivet ville erobring av Kirkenes løse et sovjetisk sikkerhetsproblem i Arktis. For Norge betydde det starten på frigjøringen fra nazistene.

Den 18. oktober 1944 krysset den røde armés første avdelinger den norske grensen ved Tårnet-veien i Øst-Finnmark.

Tidlig på morgenen den 25. oktober krysset styrker fra den karelske hærgruppen Bøkfjorden fra Jakobsnes. Blant dem var troppen til seniorsersjant Fedir Kopaniyets. Under kraftig skuddveksling krysset Kompaniyets tropp Bøkfjorden og ga dekningsild til de andre avdelingene av bataljonen som krysset bukten.

Nazistene hadde begynt ødeleggelsen av byen. Kirkenes sto i brann. Til tross for eksplosjoner og branner klarte den røde hæren å bryte ned fiendens motstand. Klokken 13.00 var den tyske garnisonen fullstendig beseiret. Petsamo-Kirkenes-operasjonen gjorde det mulig å beseire nazistene i nord og markerte begynnelsen på frigjøringen av Norge fra tysk okkupasjon.
Det totale antallet ukrainere som tjenestegjorde i den røde armé var omtrent 23%.

Petsamo-Kirkenes-operasjonen, var den siste i en rekke strategiske offensive operasjoner utført av sovjetiske væpnede styrker gjennom hele 1944, langs hele østfronten. Målet med denne serie av operasjoner var å bryte ned nazistenes motstand. Petsamo-Kirkenes operasjonen har senere blitt en modell for krigføring i arktiske områder.

Petsamo området helt nord i Finland var russisk før 1. verdenskrig. Etter krigsoppgjøret overtok Finnland. Iløpet av 2. verdenskrig tok Russland området tilbake.

ukraina-og-putin-05-20220309-petsamo

Denne historien handler om den ukrainske soldaten Fedir Kompaniyets, som ble en helt og bidro til frigjøringen av Norge. Fedir ble født 3. august 1918 i landsbyen Mefedivka i Sumy-regionen i Ukraina. Han vokste han opp i sin familie. I 1930 ble han uteksaminert fra skolen og begynte å jobbe i lokal kolkhoz, en kollektiv gård etablert av sovjetiske myndigheter. I 1932-1933 overlevde familien hans Holodomor. En menneskeskapt hungersdød organisert av Stalin for å passivisere Ukraina. Den Røde arme 1944 besto av soldater fra alle sovjetrepublikker. Nesten hver 4.soldat var fra Ukraina.

ukraina-og-putin-06-20220309-petsamo

Min fb rundt 20. april 2022. TT virker riktig det du skriver. Men for meg fremstår det som vel kreativ historietolkning å påstå at det var Ukraina og ikke Russland som frigjorde Nord-Norge fra nazistene. Når Norge nå sender våpen til Ukraina for at de skal brukes mot våre naboer russerne burde vi tenke litt tilbake på historien og hva russerne ofret for vår frihet i 1945. Ukraina er forøvrig et delt land der øst sympatiserer med Russland mens vest ikke gjør det og ønsker selvstendighet. Under 2. verdenskrig deltok vest med nazistene mot Russland. Nazistene og vest-ukrainerne hadde begge Russland som fiende, om ikke av samme årsaker. Sumy er forøvig øst-Ukraina.

ukraina-og-putin-07-20220309-petsamo

nordnorskdebatt dot no 19. mai 2019 Bjørn Johan Berger. Russifisering av krigshistorien. Under krigen transporterte tyskerne over 100.000 sovjetborgere til Norge som krigsfanger og slavearbeidere. Av de 13 700 som døde her har man noenlunde oversikt over 7 220 av dem: 46 % var russere, 18 % ukrainere, 31 % «sovjetiske», mens 4 % var fra andre sovjetrepublikker. Fjellheim påstod sågar at «det var Russland som ofret 2122 menn på norsk jord», selv om det offisielle tallet er 611 drepte sovjetiske soldater. Det finnes imidlertid ingen oversikt over hvor soldatene kom fra. Men vi vet at Den røde armé sommeren 1944 bestod av rundt 52 % russere og 34 % ukrainere, og at mange ukrainere deltok i kampene i Finnmark. Det har derfor formodningen mot seg å hevde at alle soldatene som ble drept var fra Russland.

Verdalsøre Ørmelen sovjetisk krigskirkegård.

NRK film Redet av russerne (Sovjet). Frigjøringen av Finnmark. Befolkningen i Øst-Finnmark var fanget i en krig mellom Tyskland og Sovjetunionen og fikk kjenne på redsel og sult, og deretter glede og frihet.

Putins Ukraina artikkel

July 12, 2021 London Center for International Relations. Article by Vladimir Putin On the Historical Unity of Russians and Ukrainians. Oppfølging February 21 2022 The Kremlin, Moscow. Address by the President of the Russian Federation. Oppfølging 24 February 2022 Address by the President of the Russian Federation.

Nord Stream 1 og 2 gassledninger

Tyskland har lenge importert gass fra Russland. Det er flere gassledninger mellom de to landene. Blant annet en som går igjennom Ukraina. Den viktigste idag er Nord Stream ledningen. Den går direkte mellom de to landene i en trasee i Østersjøen. I tillegg er akkurat Nord Stream 2 ledningen blitt bygget. Den går i nesten samme trasee, eneste forskjellen er hvor den starter i Russland. Tyskland har etter krigen brøt ut blitt kritisert for å finansiere Russland med sine gasskjøp. De betaler Russland rundt 200 millioner euro hver dag for gass. Tidligere kansler Gerhard Schroder godkjente Nord Stream 1. Han var og er vennskapelig med Putin. Og har blitt et yndet hatobjekt i vestlig media. New York Times April 23, 2022. The Former Chancellor Who Became Putin’s Man in Germany. Germany is deeply reliant on Russian gas, giving Mr. Putin coercive leverage over Europe while filling the Kremlin’s war chest. That dependency grew out of a German belief — embraced by a long succession of chancellors, industry leaders, journalists and the public — that a Russia bound in trade would have too much to risk in conflict with Europe, making Germany more secure while also profiting its economy.

ukraina-og-putin-03-20220309-nord-stream-1-og-2-gassrorledninger
Nord Stream 1 og 2 traseer mellom Russland og Tyskland.
ukraina-og-putin-04-20220309-nord-stream-1-og-2-gassrorledninger
Nord Stream 1 og 2 traseer mellom Russland og Tyskland. Norske gassledninger.

NATO historikk

NATO har etterhvert et blandet rykte. I utgangspunktet skal de bare reagere når medlemsland angripes. De har gått utenfor dette mandatet gjentatte ganger.

Libya

Meg i kommentarfeltet i VG april 2022. Nato mistet sin troverdighet som kun forsvarsallianse etter at de bombet Libya i 2011. USA og Frankrike ville ha oljen, samt også andre interesser, og så muligheten da de kunne støtte en libysk opprørsgruppe.

Feil: Nato utførte en FN sanksjonert operasjon for å beskytte befolkningen mot diktatoren Muammar Gaddafi. Det var opprør i landet og regimet brukte alle midler for å knuse det folkelige opprøret. Etterhvert ble det dannet en koalisjon av villige land som ville sette stopper for Gaddafis maktbruk ved å bombe hans maktapparat. Det var en ønsket operasjon for å stoppe et folkemord! Da folket omsider klarte å fange diktatoren ble han dratt ut av et kloakkrør hvor han hadde gjemt seg på sin flukt ut av landet. Skjebnen hans ble som andre forferdelig diktatorers! Det var en rettferdig operasjon!

Aksjonen i Libya var faktisk en FN-aksjon. Den er altså godkjent i sikkerhetsrådet der både Kina, Russland, USA og flere ermedlemmer. At land fra NATO deltar, gjør det ikke til en NATO-aksjon. Dette vet du sikkert godt. Det er altså ikke noen enkeltstaters intresser som ligger bak. Du kan selv lese begrunnelsen i vedtaktet – det har jeg gjort. Slå det opp.

Meg: Det var en aksjon i samarbeid mellom FN og NATO. I FN var det først en avstemning om Libya angrepet. 10 land stemte for og 5 land avsto fra å stemme (Brasil, Kina, Tyskland, India, Russland). NATO opptro som FNs våpenmakt. Så ergo – NATO kan åpenbart brukes til litt av hvert. Det er ikke bare en organisasjon som våkner når et medlemsland angripes. Det er ikke noen lov som sier at NATO ikke kan handle uten forutgående FN vedtak. I Libya fikk de til et FN vedtak først. Neste gang handler de uten det. FN og NATO blandingen i Libya var en kreativ måte for endel vestlige land å få gjennomslag for egne interesser med et skinn av legitimitet.

Meg: Man kan ikke bryte alt av lover og regler bare fordi man plutselig synes noe er “rettferdig”. På den annen side – norske politikere gjør det hele tiden. Nå sist når de sender våpen til Ukraina.

Libyaresolusjonen UN dot org. Adopting resolution 1973 (2011) by a vote of 10 in favour to none against, with 5 abstentions (Brazil, China, Germany, India, Russian Federation), the Council authorized Member States, acting nationally or through regional organizations or arrangements, to take all necessary measures to protect civilians under threat of attack in the country, including Benghazi, while excluding a foreign occupation force of any form on any part of Libyan territory — requesting them to immediately inform the Secretary-General of such measures.

Muammar Gaddafi Interviewed Just Before Libyan Revolution.

Vårt land. I Libya deltok Norge i 2011 med 588 bombeslipp. 72 sivile ble drept, ifølge Human Rights Watch. Hva som skjedde vet vi ikke, for fotografene var sendt ut av landet. Vi har ikke sett småjenta som ble matet av sin mor utenfor huset, og så var alt slutt. Vi ble aldri kjent med bonden som pløyde sin arme jord, guttungene på moped som ble blåst i lufta. Hadde vi sett de bildene, ville Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre måttet svare uhyrligheter de nå anklager Russland for.

hrw dot org. This report documents civilian casualties in the air campaign by the North Atlantic Treaty Organization (NATO) in Libya in 2011. NATO says it took extensive measures to minimize civilian harm, and those measures seem to have had a positive effect: the number of civilian deaths in Libya from NATO strikes was low given the extent of the bombing and duration of the campaign. Nevertheless, NATO air strikes killed at least 72 civilians, one-third of them children under age 18. To date, NATO has failed to acknowledge these casualties or to examine how and why they occurred.

Hva skjedde i Libye etter at USA og NATO hadde fått viljen sin og Gaddaffi var død? Wikipedia, First Libyan civil war, Aftermath: A September 2013 report by The Independent shows that Libya had plunged into its worst political and economic crisis since the defeat of Gaddafi. The production of oil had almost completely stopped and the government had lost control of large areas of the country to the militias, while violence increased throughout the country. By May 2014, conflicts between several factions in Libya had descended into a second civil war. Wikipedia, Second Libyan civil war. Womens rights: During Nouri Abusahmain’s presidency of the GNC and subsequent to GNC’s decision to enforce sharia law in December 2013, gender segregation and compulsory hijab were being imposed in Libyan universities from early 2014, provoking strong criticism from Women’s Rights groups. The Independent, Tuesday 03 September 2013, Special report: We all thought Libya had moved on – it has, but into lawlessness and ruin.

Wikipedia, second libyan civil war. On 23 October 2020, the 5+5 Joint Libyan Military Commission representing the LNA and the GNA reached a “permanent ceasefire agreement in all areas of Libya”. The agreement, effective immediately, required that all foreign fighters leave Libya within three months while a joint police force would patrol disputed areas. The first commercial flight between Tripoli and Benghazi took place that same day. On 10 March 2021, an interim unity government was formed, and is slated to remain in place until the next Libyan presidential election.

Oppdatering 28. april 2023. Aftenposten 12. september 2018. Mediene og neokonservative politikere hevdet at Muammar Gaddafi bombet sitt eget folk, at han benyttet afrikanske leiesoldater, og at byen Benghazi sto overfor et folkemord. Nå vet vi at alt dette var løgn, sier Ola Tunander, professor emeritus ved Institutt for fredsforskning (PRIO). I praksis støttet Norge og andre allierte opp om rasistiske islamister som drepte afrikanere og tvang flere hundre tusen svarte til å flykte fra Libya, sier han til NTB. Daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap), som høstet stor anerkjennelse i Washington for Norges Libya-bidrag, ble siden generalsekretær i NATO. Han har avvist all kritikk. Den norske ledelsen skjønte ikke hva den ga seg inn på, men er likevel ansvarlig for sine handlinger, mener Tunander. I boken «Libyakrigen» dokumenterer Tunander hva som ledet opp til NATOs beslutning om å gå til krig mot Gaddafi-regimet. En storstilt propagandakrig ble iverksatt, noe som fikk norske og vestlige politikere til å tro at Gaddafi var i ferd med å begå folkemord. Ola Tunander er en svensk samfunnsviter og historiker.

Aftenposten 28. april 2023. Presse, politikere og forskere synes blendet av troen på norsk fortreffelighet.

Jugoslavia og Kosovo 1999

NATO bombet Kosovo

Under Jugoslavia krigen intervenerte plutselig NATO uten at noe medlemsland var blitt angrepet. De mente et folkemord på Kosovo muslimer var underveis og ønsket å hindre dette. De bombet Kosovo. Dette området er historisk Serbisk grunn. Bombingen endret dette. Serberne er nært knyttet til Russland.

Oppdatering 28. april 2023. Amnesty 7. juni 2000. NATO-styrkene brøt internasjonal lov under den militære intervensjonen i Jugoslavia i fjor. Amnesty International dokumenterer i en ny rapport at NATO gjorde seg skyldig i ulovlige drap av sivile. Et eksempel på dette er bombingen av den serbiske statlige radio- og fjernsynsstasjonen. Dette var et målrettet angrep på et sivilt objekt og utgjør dermed en krigsforbrytelse.

out-of-area doktrinen til NATO

Det er nylig laget en out-of-area doktrine.

USAs historikk

1950-1953. Koreakrigen mellom Nord-Korea og Sør-Korea brøt ut 25. juni 1950, og var den første krigen etter andre verdenskrig. Krigsskueplassen var den koreanske halvøya, som var blitt delt i en sovjetisk og en amerikansk okkupasjonssone i 1945. Det nordkoreanske angrepet var akseptert av Kina og Sovjetunionen, mens Sør-Korea straks fikk støtte av USA og FN. Dermed ble krigen et oppgjør mellom øst og vest som varte i tre år og endte med en våpenhvile. Partene har imidlertid ennå ikke underskrevet en fredsavtale.

1962 Cuba 1962. Kennedy vs Khrustsjev.

1957 til 1975. Vietnamkrigen begynte som et opprør i Sør-Vietnam, utviklet seg til en krig mellom Nord- og Sør-Vietnam og ble dernest en amerikansk intervensjonskrig. Grenseområdene i Laos og Kambodsja ble tidlig trukket inn. Fra første stund mottok den sør-vietnamesiske regjeringen støtte og rådgivning fra USA, og fra 1964 deltok USA aktivt i krigen på Sør-Vietnams side. Sørkoreanske, australske og flere andre lands tropper deltok på USAs og Sør-Vietnams side. Nord-Vietnam mottok på sin side omfattende hjelp fra Kina og Sovjetunionen. Om lag to millioner vietnamesere, en halv million kambodsjanere og lao, og 58 220 amerikanere mistet livet. Vietnamkrigen preget nyhetsbildet i hele verden de årene den pågikk. Siden 1945 har ingen annen krig hatt så mange drepte.

1983 Grenada. Reagan blindsided Thatcher over 1983 Grenada invasion.

ca 1985 Nicaragua, Oliver North. reagan.

ca 1989 Panama, Manuel Noriega. hw bush

ca 1991 Kuwait. hw bush

(kun bombing. ca 1993 Jugoslavia. clinton.)

ca 2003 Irak. w bush

ca 2006 Afghanistan. w bush

2011 Libya. Obama. Libya var relativt stabilt med Gadhaffi og folk led ingen nød. Det var et opprør med opphav i Benghazi som Gadhaffi slo ned. USA og blant annet Frankrike så sin sjanse til å fremme egne interesser og fikk med FN og Nato på bombing. Gadhaffi ble drept. Deretter ble det borgerkrig. Oljeproduksjonen stoppet opp og med det inntektene. Så ble det en borgerkrig til. Idag våren 2022 er det en form for våpenhvile der partene venter på mulighet til å gjennomføre et valg. Konklusjon: USA innblanding tok landet fra relativt godt fungerende til kaos og nød.

2014 Syria, Obama. Syria civil war broke out in 2011. US provided military help to selected Syrian rebels. US wanted to fight both ISIS and Assad in Syria. Russia supported Assad. On 22 September 2014, US, Bahrain, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates (UAE) began to attack ISIL forces inside Syria, as well as the Khorasan group in the Idlib Governorate west of Aleppo, and the al-Nusra Front around Raqqa, as part of the international military intervention against ISIL. The US missile strike on Shayrat Airbase on 7 April 2017 was the first time the U.S. deliberately attacked Syrian government forces, and marked the start of a series of direct military actions by U.S. forces against the Syrian government and its allies that occurred during the periods of May–June 2017 and February 2018. In 2019, the coalition saw decisive results in its intervention against the IS. The terror group lost its last remaining territory in Syria during the Battle of Baghuz Fawqani and its leader Abu Bakr al-Baghdadi died during a US special forces raid in Barisha, Idlib in October 2019. As of February 2021, there are around 900 US soldiers operating in Syria, according to the US Department of Defense.

2022 ukraina. biden.

Konstantinopel 1453

Jeg hørte på soundstrue consciousbusiness summit april 2022. MIT professoren Otto Scharmer sa at 1453 var et traume for Russerne. Dette året falt Konstantinopel og ble overtatt av Ottomanerne etter dette. Etter å ha google litt er det klart at byen var kristen ortodoks. Dette fallet åpnet for Ottomanernes erobringer i Europa og spredning av Islam i Europa.

Russiske stemmer

Hva sier vanlige russere om situasjonen?

Elena. En ukrainsk opposisjonspolitiker sa at Ukraina har fått selvstendighet med vilkår å være nøytral, ikke komme til noen blokker/allianse og ikke ha atom våpen. Han fortalte om mye nato styrker var i Ukraine og hvor mye penger ble brukt for militære forberedelse samtidig som at landet manglet penger for folkene. Før Krim anneks planla Ukraine Nato base der. Et amerikansk fly med atom våpen nærmet seg veldig til russiske grenser over Krim. Han også snakket mye om ny lov som forbød russisk språk hos russisk talende ukrainere. Og om mye korrupsjon og at en ukrainsk milliarder finansierte Azov , og etter på den bataljon ble en del av ukrainsk militær. Lugansk og Donesk ville bli i Ukraine men ønsket autonomi. De ønsket mulighet å snakke russisk og de ville ikke akseptere at Bandera som ble kjent for grusomheter (som tilogmed med tyske nazister ville stoppe), var nasjonal helt. De ville ikke separeres, men de ville bli akseptert med det. Ukraine mente at de der er folk 2.sorte. For det fikk de bombing og skyting i 8 år, mistet over 14 000 mennesker, folk der levde i underetasjer årevis. President Poroshenko har holdt tale hvor han truet at dems barn skal sitte i underetasje hele tiden, mens resten av Ukraina skal få alt bra, men de der får ingenting (hørte tale selv). Det bekrefter flere video av flere utenlandske journalister , som ligger på YouTube 8 år. Om masse våpen som ble tilført fra amerikanere , nato instruktører. Som trente ukrainere. (Har sett selv video hvor en amerikansk senator med ukrains army som hisser dem mot Russland). Også norske aviser skrev mye i 2016 om leir hvor barna ble opplært å bruke våpen mot russere, som synger «død til russere». Det er mange video med debatter med ukrainsk politiker, Muraev. [Yevheniy Volodymyrovych Murayev born 2 December 1976 is a Ukrainian politician and media owner. He is the current leader of the political party Nashi (translated as Ours), registered 2015.] Han virker veldig fornuftig og han ville ha fred. Snakket om at Ukraine ikke holdt Minsk fredsavtale. Om at mye provoserer til krig. Veldig bra oversikt fra han om stemning i Ukraina. Det sa selv ukrainere. Andre rådgiver til Zelenskij, Arestovich har sagt i 2019 at de ønsker til EU og NATO, men eneste vei ditt er krig med Russland og at krig blir i 2021-2022. Det jeg hørte han selv. Så alt er ikke så ensidig som kan se ut. Min mening er at krig er dårlig løsning for alle. Jeg er i mot alle krig fordi mest lider kvinner og barn . Og ingen folk starter krig, det gjør regjeringer og politikere og verdens «elite» med sitt geopolitiske spill. Det er trist å se hvor mye hat som kommer mot vanlige russere og hvor mye rasistiske holdninger spesielt hos folk som slipper å tenke selv, bare spiser det som media serverer, som i de 2 siste årene sviktet folk og drev så mye hat og propaganda for å splitte folk. Tenk hvem som er mest interessert i krigen, hvem som tjener mest på det? Hvem som ønsker å redusere antall folk på jorden? Jeg? Eller du??? Nei vi gjør ikke det! Fint hvis folk våkner og ser nærmere i problematikken. De som prøver å skrive noe stygg mot meg og prøver å si at jeg må flytte derfra – sier med engang, ikke dere som bestemmer mitt liv. Og jeg ønsker dere starter å bruke hode ikke bare for å spise. God bedring til alle hatere!!!

Wikipedia Yevheniy Volodymyrovych Murayev born 2 December 1976 is a Ukrainian politician and media owner. He is the current leader of the political party Nashi (translated as Ours), registered 2015. Før valget 2019 youtube kyivpost Election Watch: Murayev, the pro-Russian propaganda purveyor candidate. Han ønsker et fritt Ukraina men forstår at Russland har interesser man ikke kommer rundt.

Wikipedia Petro Poroshenko born 26 September 1965 is a Ukrainian businessman and politician who served as the fifth president of Ukraine from 2014 to 2019. He was elected president on 25 May 2014, receiving 54.7% of the votes cast in the first round, thus winning outright and avoiding a run-off. During his presidency, Poroshenko led the country through the first phase of the War in Donbas, pushing the Russian separatist forces into the Donbas Region. He began the process of integration with the European Union by signing the European Union–Ukraine Association Agreement. Sjokoladekongen PP husker jeg godt.

Wikipedia Yuriy Boyko. Wikipedia Viktor Medvedchuk, Putins venn.

Wikipedia Oleksiy Arestovych born 3 August 1975, Dedoplistsqaro, Georgia, is a Ukrainian presidential adviser, blogger, actor, political and military columnist. economist dot com 25 april 2022 An interview with Oleksiy Arestovych, military adviser to Ukraine’s presidency. You see his bodyguard first, but for a man so central to the war effort, Oleksiy Arestovych has a surprisingly light security footprint. “Some people get scared,” he says, “but I get excited by the opportunity. It’s cool.” Two months into fighting, the 46-year-old is a celebrity in any Ukrainian home with a TV set. His sardonic daily military updates have calmed the nation during some of its darkest hours, and even raised a few chuckles. Some describe him as a national antidepressant; others a sex symbol; detractors call him an accidental player, or even an impostor.

Polens ukrainske områder

Polen ligger mellom stormaktene Russland og Tyskland. Et problematisk sted å befinne seg ifølge John Mearsheimer. Polen har da også i perioder vært utslettet fra kartet. Før 1. verdenskrig var det en periode på rundt 100 år da Polen ikke eksisterte på kartet. Krigsoppgjøret brakte Polen tilbake til eksistens. Innledningen til 2. verdenskrig var som vi husker at Polen ble delt mellom Hitler og Stalin ifg Molotov-Ribbentrop avtalen.

Russisk Pravda 29. april 2022. Poland suggested deploying troops in Ukraine. The dream to reunite with Eastern Outskirts — Vilna (Vilnius), Lviv, Grodno, which belonged to the country from 1918 to 1939, is still alive in the Polish society. Noteworthy, Poland discussed the annexation of Belarusian territories during the political crisis in Belarus in 2020-2021. Apparently, Poland can not turn a blind eye on the question about the “outskirts” in Ukraine that include Galicia and Volhynia. This question has become of particular interest to Poland at the current stage of Russia’s military operation, when it became clear that some regions of eastern Ukraine would become part of the Russian Federation after the goals of the special operation were achieved.

suwalki gap

Område mellom Kaliningrad og Russland?

Våpensalg som motivasjon

Jeg hørte et youtube intervju idag med Chris Hedges. Han snakker om at Pentagon er en stat i staten i USA. At de påvirker alle beslutninger og at både Republikanere og Demokrater føyer seg. Pentagon driver krig fordi det er profitabelt. Det var derfor de var i Afghanistan i 20 år. Og det er derfor de er så interessert i å støtte Russland. youtube Chris Hedges on Ukraine and Russia. Paven sier også at dette er den viktigste motivasjonen. Pope Francis Says NATO Started War in Ukraine by ‘Barking at Putin’s Door’. Francis repeated comments he has made in general audiences and in other interviews that the war is nothing more than a giant opportunity for a “trade in arms” and that it is still ongoing because of the constant shuttling of weapons to Ukraine. He has spoken twice by phone to Ukrainian President Volodymyr Zelensky, but mostly to urge him not to fight back. He also went to the Russian embassy to the Holy See days after the invasion began to “register his concerns” about what was happening.

Frys av russiske dollarreserver og Kina

Book by Nicholas Mulder The Economic Weapon. Freezing the Central Bank of Russia’s reserves caused the rouble to collapsed. The use of such powerful sanction has raised fears of unintended consequences for the international financial system. If your dollar-based central bank reserves can be frozen when you need them most, then what is the use in holding them? China’s $3.2tn in foreign currency reserves, the largest stockpile in the world, suddenly look more like a weakness than a strength. Only by becoming an issuer rather than a holder of reserves can Beijing wrest some of America’s financial power for itself. The way to do that is to persuade others to hold the renminbi.

Kissinger

Kissinger who served under the administrations of Nixon and Ford in the 1970s, told a Financial Times event over the weekend that he fears the conflict could veer into the nuclear realm. The former secretary warned against taking “an adversarial position” on both China and Russia that could drive them closer together. Kissingers prediction in 2014 that Ukraine may be heading to a civil war did not come true so far. In 2014 Henry Kissinger wrote in the Washington Post that Finlandisation of Ukraine is the way to go.

Voldtekt som våpen

Flere steder leser jeg at russiske soldater voldtar kvinner i Ukraina under den pågående krigen. Det er to varianter:

 • Enkeltsoldater i ekstremsituasjoner går amokk.
 • Voldtekt benyttes strategisk som våpen i krig. Gjerne under godkjennelse av militær ledelse.

NRK Urix Med voldtekt som våpen. Krig er en ekstremsituasjon. Noen soldater gjør ting de ikke skal. Dersom voldtekt (og det som verre er) er en mer eller mindre bevisst strategi mot kvinner er det enda verre. I Russland-Ukraina konflikten er det så mye propaganda og man lurer hele tiden på hva som er sant og ikke. Kanskje er det de innleide soldatene fra Tsjetsjenia (Kadyrov) som er ute av kontroll og begår overgrep. Det ble nevnt i Urix klippet. Det ble også nevnt et annet sted angående Butsja. Eller kanskje er det et ekstremt hat som oppstår når opprinnelige broderfolk ender i krig.

Wikipedia. Rape during the occupation of Germany. As Allied troops entered and occupied German territory during the later stages of World War II, mass rapes of women took place both in connection with combat operations and during the subsequent occupation of Germany. Scholars agree that the majority of the rapes were committed by Soviet occupation troops. The wartime rapes were followed by decades of silence. Antony Beevor.

Azovstal

For et par uker siden sa Russland at alle i Azovstal fikk fritt leide ut og deres liv ville bli spart. Både militære og sivilister. De som ikke tok tilbudet og overga seg iløpet av ett døgn ville bli “eliminert”. Ingen tok tilbudet. Det er litt merkelig. Det er spesielt merkelig at ikke Ukraina beordret de sivile til å overgi seg. Og nå slår avisene opp hvor fæle Russland er som forsøker å eliminere de som er igjen. De ga dem et tilbud og alt ble varslet på forhånd. Russerne har sitt på det tørre. Finansavisen 17. april 2022. VG 7. mai 2022 Her slipper de ut fra stålverket.

Vesten bryter nedrustningsavtaler

Ett av Putins hovedargumenter for Ukraina invasjonen er vestlig aggresjon i form av NATO ekspansjon. Putin nevner også andre former for vestlig aggresjon: nedrustningavtaler brutt av USA.

ABM Treaty 1972. Wikipedia The Anti-Ballistic Missile Treaty (1972–2002) was an arms control treaty between the United States and the Soviet Union on the limitation of the anti-ballistic missile (ABM) systems used in defending areas against ballistic missile-delivered nuclear weapons. Under the terms of the treaty, each party was limited to two ABM complexes, each of which was to be limited to 100 anti-ballistic missiles. […] Supporters of the withdrawal argued that it was a necessity in order to test and build a limited National Missile Defense to protect the United States from nuclear blackmail by a rogue state. But, the withdrawal had many foreign and domestic critics, who said the construction of a missile defense system would lead to fears of a U.S. nuclear first strike, as the missile defense could blunt the retaliatory strike that would otherwise deter such a preemptive attack. John Rhinelander, a negotiator of the ABM treaty, predicted that the withdrawal would be a “fatal blow” to the Non-Proliferation Treaty and would lead to a “world without effective legal constraints on nuclear proliferation”. Former U.S. Secretary of Defense William Perry also criticized the U.S. withdrawal as a very bad decision.

IMF Treaty 1987-2018. The Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty on the Elimination of Their Intermediate-Range and Shorter-Range Missiles was an arms control treaty between the United States and the Soviet Union (and its successor state, the Russian Federation). US President Ronald Reagan and Soviet General Secretary Mikhail Gorbachev signed the treaty on 8 December 1987. The INF Treaty banned all of the two nations land-based ballistic missiles, cruise missiles, and missile launchers with ranges of 500–1,000 kilometers (short medium-range) and 1,000–5,500 km (intermediate-range). The treaty did not apply to air- or sea-launched missiles. By May 1991, the nations had eliminated 2,692 missiles, followed by 10 years of on-site verification inspections. In February 2007, Putin gave a speech at the Munich Security Conference in which he said the INF Treaty should be revisited to ensure security, as it only restricted Russia and the US but not other countries. The Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation, Army General Yuri Baluyevsky, contemporaneously said that Russia was planning to unilaterally withdraw from the treaty in response to deployment of the NATO missile defence system and because other countries were not bound to the treaty. Amidst continuing growth of China’s missile forces, US President Donald Trump announced on 20 October 2018 that he was withdrawing the US from the treaty due to supposed Russian non-compliance. The United States claimed another reason for the withdrawal was to counter a Chinese arms buildup in the Pacific, including within the South China Sea, as China was not a signatory to the treaty. The US formally suspended the treaty on 1 February 2019, and Russia did so on the following day in response. The US formally withdrew from the treaty on 2 August 2019.

Adapted Treaty on Conventional Armed Forces in Europe. Under talen i sikkerhetskonferansen i Munchen 2007 nevner Putin hvordan USA har trukket seg fra denne avtalen. Resultatet er NATO styrker langs Russlands grenser. I denne talen snakker Putin også om andre sikkerhetsproblemer forårsaket av USA.

Ukraina svartelister amerikanske motstemmer

ukraina-og-putin-08-20220806-ukraina-svartelister-amerikanske-motstemmer

Ukraina liker å fremstille seg selv som et vestlig demokratisk land. Og Russland som et totalitært og brutalt regime. Da klinger det dårlig når de velger å svarteliste amerikanere som har vært kritiske til historien om at skylden for konflikten er 100% russisk. For meg er det spesielt interessant å se John Mearsheimer på listen. En av mine helter. Jeg har hørt mange foredrag og intervjuer med han. Han forsøker å resonnere rundt konflikten og komme med reelle argumenter. Glenn Greenwald er forresten 2012 The Guardian journalisten som Edward Snowden kontaktet og overlot NSA (National Security Agency) dokumentene til.

Stalin og kobzar henrettelser

Oppdatering 22. november 2022.

Fra boken Kobzars children av Marsha Forchuk Skrypuch fra 2006. The Kobzars were the blind minstrels of Ukraine, who memorized the epic poems and stories of 100 generations. Traveling around the country, they stopped in towns and villages along the way, where they told their tales and were welcomed by all. During the early years of Stalin’s regime in the USSR, the Kobzars wove their traditional stories with contemporary warnings of soviet repression, famine, and terror. When Stalin heard of it, he called the first conference of Kobzars in Ukraine. Hundreds congregated. Then Stalin had them murdered. As the storytellers of Ukraine died, so too did their stories.

Dette skjedde rundt 1932. Samme tidsperiode som Holodomor, sultkatastrofen, se ovenfor. https://www.amazon.com/Kobzars-Children-Century-Ukrainian-Stories/dp/1550419978/

wikipedia Kobzars and bandurists were a unique class of musicians in Ukraine, who travelled between towns and sang dumas, a meditative poem-song. Kobzars were usually blind, and required the completion of a three-year apprenticeship in specialized Kobzar guilds, in order to be officially recognized as such. In 1932, on the order of Stalin, the Soviet authorities called on all Ukrainian Kobzars to attend a congress in Kharkiv. Those that arrived were taken outside the city and were all put to death.[citation needed][1][2][3] https://en.wikipedia.org/wiki/Persecuted_kobzars_and_bandurists

Boken Kobzar fra 1840 av den kjente ukrainske forfatteren Taras Shevchenko. https://en.wikipedia.org/wiki/Taras_Shevchenko

Sovjet ønsket NATO medlemskap 1954

Oppdatering 1. februar 2023. Wikipedia Warsaw Pact. The USSR, fearing the restoration of German militarism in West Germany, had suggested in 1954 that it join NATO, but this was rejected by the US. The Warsaw Pact was created in reaction to the integration of West Germany into the North Atlantic Treaty Organization (NATO) in 1955 as per the London and Paris Conferences of 1954.

Putinbiografen Philip Short

Oppdatering 23. februar 2023. Klassekampen 23. februar 2023 (dagen før ettårsmarkeringen av krigens start). Putin, den pragmatiske, kyniske tsar. Putin-biograf Philip Short sier krigen i Ukraina er en imperialistisk, kaldblodig angrepskrig. Og Russlands krig mot USA. Han ber oss ha to tanker i hodet samtidig.

Jeg ser det ikke som en imperialistisk land grab. Saken er ikke at de vil ha større territorium, det er Ukraina de vil ha til å være del av den russiske verdenen. Jeg forstår hvorfor polakker og tsjekkere sier at nå står vi for tur. Bodde jeg der, ville jeg nok sagt det samme. Men jeg er overbevist om at sjansene for at Russland etter Ukraina går inn i de baltiske statene eller Polen, som alle er Nato-medlemmer, er null.

Når man snakker om Nato, må man akseptere at USA har vært den definitive drivkrafta. Det USA ikke ville, gjorde ikke Nato. Det USA ville, gjorde Nato. Det er simpelthen realitetene. Går du tilbake til 1999-2000, da Putin ble president, var han, vel, jeg vil ikke si pro vestlig , men han så definitivt Russlands framtid i Vesten. Hvordan ble dette utgangspunktet, å ville jobbe med Vesten, å insistere på at Russland var del av Europa og at Russlands skjebne var Europas, til dagens situasjon? En av nøkkelfaktorene var utvilsomt USAs syn på at de vant den kalde krigen og ikke trengte å bry seg for mye om sensitive russiske temaer. Det var en gjensidig forsterkende tendens på begge sider som fikk ting til å gå nedover, en gradvis, men kontinuerlig prosess der forholdet ble forverret og det ledet, ikke uunngåelig, men progressivt, til dagens situasjon. Det er bakgrunnen. Men mot den bakgrunnen var det Putins avgjørelse å starte krigen.

Vi må være svært omhyggelige med ordene våre. Jeg levde i tre år i Sovjetunionen, under Bresjnev, det var et totalitært samfunn. Kina er mye mer totalitært enn Russland, der får avisredaktørene retningslinjer – altså ikke bare om hva de ikke kan skrive, men hva de må skrive. Det er ikke tilfellet i Russland. De har no go -temaer, ting de ikke kan røre, men de blir ikke fortalt hva de må si. Det er en svært viktig distinksjon. På mange måter har Russland blitt et diktatur. Men det er ikke det samme som en totalitær stat, hvor du forsøker å kontrollere hva folk sier og tenker. Så diktatur? Ja. Økende grad av alvorlig autokratisk styre? Ja. Totalitært? Nei. Det er virkelig viktig å gjøre den distinksjonen, ellers skjønner du ikke hva slags land Russland er.

Da vi intervjuet Short for ett år siden, trykte vi samtidig et intervju med nobelprisvinner Svetlana Aleksijevitsj. Som kommentar til den russiske propagandaen, sa hun at på et tidspunkt vil de tomme kjøleskapene seire over tv-apparatene. Det er et berømt russisk ordtak, smiler Short. Men han tviler på sanksjonenes effekt: Kjøleskapene har så langt vært ganske fulle. Sanksjoner virker sakte og Putin er temmelig villig til å risikere alvorlig skade på den russiske økonomien for det han anser som et politisk imperativ, å få Ukraina under russisk kontroll. Det ville vært kroningen av hans karriere og definere hans arv.

Krigen har betydelig redusert antallet folk som faktisk er klar for å være putinforståer. Mange som tok en temmelig imøtekommende holdning til Putins Russland før, gjør det ikke lenger. De som gjør det – i USA folk som Jeffrey Sachs og John Mearsheimer, som fortsetter å si at Vesten har seg selv å takke – er en liten minoritet. Men det som faktisk er vanskelig, er å snakke rasjonelt og sobert om hvordan vi kom opp i det trøbbelet vi nå er i. For i det øyeblikket du spør «Gjorde vi alt rett?», så er det et argument folk ikke vil høre. Men vi vant, tross alt, den kalde krigen. Vi var den mektigste gruppa land. Hvis du vinner en krig setter du agendaen for det som følger, det er det som skjer i kriger. Og hvis vi satte agendaen og det ledet hit, gjorde vi alt rett?

Vardøger

Oppdatering 24. februar 2023. Aftenposten artikkel av Andreas Slettholm. Lysbakken er eplet som har rullet milevis fra stammen. Lysbakkens mentor var Hans Ebbing, nå redaktør i venstresidetidsskriftet Vardøger. Selges på Tronsmo bokhandel. Ebbing skriver blant annet at 2014 kuppet i Kiev var USA styrt. Jeg deltok i kommentarfeltet.

P: USA vant den kalde krigen. I 1990 var de rike og mektige mens Sovjet ble splittet opp og igjen sto et fattig og vanstyrt Russland. USA så dette som en mulighet og begynte NATO ekspansjon og andre handlinger som var åpenbare provokasjoner for russerne. Ukraina og Russland er historisk tett sammenknyttet samt Ukraina er sikkerhetsmessig viktig for Russland. Når også disse skulle inn i NATO var begeret fullt for Russland. Man kan diskutere om det ble laget en avtale i 1990 osv men det blir på siden av poenget. Den virkelige diskusjonen er om det er smart av USA og Europa å se bort fra legitime russiske sikkerhetshensyn. Man driver Russland i armene på Kina samt risikerer atomkrig. Tilslutt: jeg stemmer politisk på høyresiden og er ikke noen USA hater. Men er enig i at det er ikke lengre analyse i norske aviser. Det største fallet har Aftenposten stått for. Nå er det bare ensidighet og propaganda å lese, hver eneste dag. Ingen konflikter er så sort-hvitt.

P: Jeg er enig i at de østeuropeiske landene selv ønsket seg inn i NATO. I en ideel verden burde det vært problemfritt at de ble med. Men verden er dessverre ikke ideel. Blant annet at USA setter opp militærbaser langs NATOs yttergrenser. “Ja men det er jo bare for forsvarsformål”. Dessverre er det ikke slik Russland opplever det. Og det synspunktet er forståelig spør du meg. Den samme konflikten, med rollene byttet om, ble spilt ut i 1962 Cuba krisen. Altså USAs bakgård. USA reagerte da slik Russland reagerer nå.

MA: Legitime sikkerhetshensyn? Er det derfor når Putin talte på stadionen i Moskva nylig så vaiet det flagg fra det Russiske Imperiet på scenen? Og fra Sovjetunionen samtidig. Er det derfor Putin har erklært at det ikke finnes noen ukrainsk identitet eller kultur – og prøver og utslette den? Er det for russernes sikkerhet at de på TV diskuter slike spørsmål som “går det an å få ukrainere til å forstå at de egentlig er russere, eller blir vi nødt til å eliminere dem?” (de kom frem at de må nok elimineres). Er det derfor Medvedev har flere ganger skrevet på sin telegramkanal at Kyiv hører hjemme i Russland og at de skal ta den tilbake? Hvis du faktisk er villig til å endre mening, kan jeg gi deg direkte kilder på alt det over (gitt at du kan russisk). Men jeg har en mistanke om at det vil være bortkastet tid for meg.

P: Hei, jeg vil gjerne ha kilder på det du skriver. Kilder på russisk er helt ok.

ukraina-og-putin-09-20230307-01top
ukraina-og-putin-10-20230307-02bottom
Klassekampen 2023-03-07

Leonid Kravchuk

Leonid Makarovych Kravchuk (Ukrainian: Леонід Макарович Кравчук; 10 January 1934 – 10 May 2022) was a Ukrainian politician and the first president of Ukraine, serving from 5 December 1991 until 19 July 1994. In 1992, he signed the Lisbon Protocol, undertaking to give up Ukraine’s nuclear arsenal. He was also the Chairman of the Verkhovna Rada and a People’s Deputy of Ukraine serving in the Social Democratic Party of Ukraine (united) faction.

Ekaterina Bibisheva

Russisk blogger Ekaterina Bibisheva, founder of online school Vagimagia, talks about her destina, 3 secrets of success, and 200 000 happy women.

Dnieper Hydroelectric Station

Oppdatering 11. juni 2023. Den store demningen i Dniepr, rett nedenfor Zaporizhia, har blitt skadet. Det er fortsatt usikkert om det er Russland, Ukraina eller noen andre som har gjort det. Demningen ble også forsøkt ødelagt under 2. verdenskrig i konflikten mellom Tyskland og Sovjet. During World War II, the strategically important dam and plant was dynamited by retreating Red Army troops in 1941 after Germany’s invasion of the Soviet Union.

Guardian 29 August 1941 Dnieper dam blown up by Russians: ‘To save it from Nazi bandits’. The Soviet spokesman. Mr Lozovsky, announcing its destruction, said that not only the government but all Soviet citizens were determined to conduct the war in such a manner that German strength should grow weaker daily, contrary to what had happened in the west, where every new occupation had added to the German war potential. “Here the Germans will not get raw materials, food, or machinery,” he said. Crops were destroyed or harvested and hidden, and much of the farm machinery was taken away.

Israel 101

Palestina konflikten minner om vaksine konflikten. Komplisert sak der mange har sterke meninger uten å kjenne bakgrunn.

Denne bloggen er primært om helse. Men helse og politikk henger sammen. Blant annet fordi det er god helse å snakke sin sannhet (mer om dette en annen gang). Rett og slett si det man mener og samtidig gjennomgå egen argumentasjon.

Jeg bruker jevnlig tid på å sette meg inn i Palestina konflikten. I utgangspunktet er jeg ganske nøytral, men heller i retning Israel. Jeg er ikke drevet av sterke følelser den ene eller andre veien. Først og fremst dreier det seg om å se på bevisene. Som i dette tilfellet i stor grad dreier seg om å lære historikken. Og derfra gjøre seg opp en mening om hvem som har mest rett. Jødene eller palestinerne. Konflikten har røtter tusener av år tilbake i tid. En motivasjon for å skrive en serie blogginnlegg rundt dette er for å forbedre egen forståelse.

Oppdatering 9. juli 2023. En fin måte å komme seg til Israel er å ta et arbeidsopphold på en økologisk gård. wwoof Israel wwoof dot org dot il.

Israel og meg

Jeg er ikke av jødisk herkomst, såvidt jeg vet. Hvorfor er jeg da opptatt av Palestina konflikten?

 • Jødene er underdogs og jeg sympatiserer ofte med slike. Mange snakker dritt om jødene, ikke minst i Norge. Norge hadde en paragraf i grunnloven som forbød jøder innreise. De er ofte forfulgte. De beskyldes for mye, som å ødelegge verdensøkonomien og drikke barneblod.
 • De er en av “mine”. De har samme hudfarge og ellers stort sett samme fysiske utseende. De har bodd i Europa i mange, mange år. De har en kultur som min, der kvinner har likestilling og hverdagen dreier seg om arbeid og fremskritt. Israel utvikler teknologi i verdensklasse. Jødene er det smarteste folket på jorden. Albert Einstein var jøde og mange andre av samme kaliber.
 • Israel er smarte, sterke og modige. Som meg. Israel er et land omringet av fiender. Arabiske land går i kompaniskap og starter kriger mot Israel. Hver gang ender det med at Israel slår tilbake og vinner krigen.
 • Israel har en visjon uavhengig av tid. For dem eksisterer Israel for alltid. Kanskje kommer det av at Israels historie strekker seg så langt tilbake i tid. Kanskje kommer det av alle de kampene jødenen har kjempet og overlevd. For meg er dette perspektivet så lærerikt og riktig.
 • Norge er et kristent land. Jeg er ikke personlig kristen men jeg sympatiserer med kristne verdier. Jeg opplever at jødiske og kristne verdier sammenfaller.
 • Israel har bra verdier. Nordmenn har fått et”fragmentert verdigrunnlag”. Man har glemt hvor mat egentlig kommer fra fordi vi selger olje (arvesølvet) og importerer mat. Millioner av folk jobber i staten med å flytte papierer uten å gjøre reelt arbeid. Oljefondet er i realiteten allerede brukt opp på fremtidige pensjonsforpliktelser til statlig ansatte. Vi importerer muslimer ukritisk. Ett folk med helt andre verdier enn oss og der det er nedfelt i religionen at de vil ta livet av oss og overta landet. Israel er en fantastisk motvekt. De vet at 100 år er kort i historisk perspektiv. At man ikke skusler bort sin arv. De vet verdien av å eie eget land. Israel gir bakkekontakt.

Oppdatering onsdag 10. november 2021. Idag, eller igår, er det 83 år siden krystallnatten. Norske aviser nevner ikke hendelsen. Krystallnatten var natt mellom 9. november og 10. november 1938. Jøder i Tyskland ble banket opp og deres forretninger og hjem vandalisert. Det var et varsel om hva som ville komme. Norske aviser har den siste tiden brukt kreftene på forsikringer om at knivdrapene i Kongsberg, samt gårsdagens knivangrep på Bislett i Oslo, ikke har noe med islam å gjøre. Til tross for at begge gjerningsmenn ropte Allahu akbar underveis. Samt andre åpenbare bevis. Norge må være ett av de mest jødefientlige landene som finnes.

Konfliktdefinisjon

Israel er idag et land i midtøsten. Israel ligger i et større område som kan kalles Palestina. I dette området bor det primært to folkeslag – jøder og palestinere. I omkringliggende land bor det arabere. Palestinerne er sannsynligvis et arabisk folkeslag.

Hva er et folkeslag? Kanskje kan det løst defineres som mennesker med samme stamfedre og samme kultur.

Konflikten er en landkonflikt. Både jøder og palestinere vil eie landet og ha bosetninger her. Ingen av de to vil ha den andre der.

Først spørsmål: har jødene eller palestinerne rett på landet?

Kort historisk oppsummering

Geografisk ligger Israel i skjæringspunktet mellom Afrika, Asia og Europa. Sørvest for Israel ligger den Egyptiske Sinai halvøya. Denne er en landbro fra Afrika til Asia (og derfra videre til Europa). De første homo sapiens utvandret fra Afrika via denne ruten. Mange historisk viktige hendelser har skjedd i akkurat dette området.

Hvem har så rett på palestina området, jødene eller palestinerne? Her er noen viktige historiske hendelser som kan belyse dette.

 • “Homo”, menneskets forfar, oppsto i Afrika for 2 eller 3 millioner år siden.
 • Homo Sapiens, dagens menneske, oppsto for 300 000 år siden.
 • Homo Sapiens utvandret fra Afrika til Caanans land, området rundt dagens Israel, for omtrent 150 000 år siden. Levesettet var jeger-samler (hunter-gatherer). De hadde guder i naturen.
 • Abraham er felles stamfar for jødedommen, kristendommen og islam. Han ble født ca 2105 før Kristus, i Ur, sør i dagens Irak. Han ble 175 år.
 • Abrahams sønnesønn Jakob fikk 12 sønner og en datter. Alle jøder springer ut fra denne stamfaren og hans barn. Jødedommen var den første religionen som hadde en enkelt Gud, og ikke flere guder. Jacob ble født ca 1836 før Kristus. According to the Book of Genesis, Jacob died in 1745 BC, seventeen years after he moved with his family to Egypt to escape a famine.
 • Jødene etablerte seg i Israel området i jernalderen, rundt 2000 år BC (før Kristus). De kalte området Judea og Israel (bibelske navn).
 • Judea og Israels grenser endret seg gjennom årene og de var til tider deler av større riker. Jødene bodde her hele tiden. Da romerne overtok gjorde jødene opprør i flere omganger. 70 år etter Kristus var det nye opprør og det endte med at romererne kastet jødene ut av landet (og muligens ut av romerriket?). De flyktet, blant annet til Europa. Noen få jøder ble boende.
 • Etterhvert ble området populert av dagens palestinere. Muligens er disse etterkommere etter folket filisterne (philistines). Dette var et båtfolk som levde sør for Israel. De er beskrevet i Bibelen.
 • Landområdet fortsatte å gå mellom større riker. Sist var området del av det Ottomanske riket. Dette oppsto rundt 1500 og gikk i oppløsning rundt 1880. Dagens Tyrkia er restene av dette riket.
 • Da det Ottomanske riket gikk i oppløsning ble Palestina området en britisk koloni. Britene ønsket inflytelse i området og så muligheten. På denne tiden var Sionistbevegelsen etablert. Dette er en jødisk bevegelse som arbeidet for at jødene skulle få sitt eget land. De hadde lenge sett til Palestina da dette området var deres historiske hjem. Under det Ottomanske riket var jødene ikke velkomne til å flytte til Palestina. Dette endret seg da Britene fikk kontrollen. Nå begynte en migrering av jøder fra Europa til Palestina området, med Britenes velsignelse. Palestinerne som bodde der var ikke like vennligstilte overfor de nyankomne. I 1917 kom Balfour erklæringen der britene stilte seg positive til en jødisk stat i Palestina. Dette var en viktig milepæl for sionistbevegelsen.
 • Etter første verdenskrig ble området et “mandatområde” under Folkeforbundet (forløperen for FN), administrert av England. Det vil si et område Folkeforbundet eide (?) og som England administrerte for dem, militært og juridisk. Jødemigrasjonen fortsatte og skjøt fart da Hitler overtok i Tyskland. Da andre verdenskrig startet bodde det en halv million jøder i området. Det bodde rundt 1 million palestinere der. Det var stadig uroligheter mellom alle tre partene, britene, jødene og palestinerne.
 • Etter andre verdenskrig og Holocaust var det økt sympati for en jødisk stat. I 1947 foreslo FN at Palestina området skulle deles i to uavhengige stater med 55% av landet til jødene og 45% til palestinerne. Jødene sa ja, palestinerne sa nei. Ytterligere uroligheter fulgte. 14. mai 1948 erklærte jødene sin egen stat Israel, etter FNs grenser. Både USA og Sovjetunionen anerkjente staten Israel umiddelbart etter dannelsen.
 • Første krig: 15. mai 1948, rett etter statsdannelsen, ble Israel angrepet av palestinerne og flere araberstater (Libanon, Transjordan, Egypt, Irak, Syria etc). Araberstatene angrep ut fra egeninteresser og ikke for å hjelpe palestinerne. Israel slo tilbake og tok ytterligere landområder. Jerusalem var fra FNs side ett fellesområde. Dette ble nå tatt av Israel. Vestbredden, som egentlig skulle gå til palestinerne, ble okkupert av Transjordan (dagens Jordan). Palestinerne kaller denne krigen Nakba, “katastrofen”. Krigen var over etter kort tid og nå hadde Israel rundt 66% av FNs landområde.
 • 1956: Suezkonflikt. Nasser. England delaktig.
 • Tredje krig 1967, 6-dagerskrigen: startet som en vannkonflikt der Israel tok vann fra Jordanelven. Ny krig der Israel slår tilbake og erobrer nytt land: Vestbredden, Golanhøyden og Sinaihalvøya.
 • 1973 Yom Kippur krigen: Egypt angriper for å få tilbake Sinai. Sadat.
 • Utmattelseskrigen (war of attrition)
 • 1981 Sinai ble levert tilbake til Egypt.
 • Hamas hos palestinerne. Hezbollah i Libanon. Iran som erkefiende, de vil utslette Israel. Rakettregn fra Gaza over Israel og Israel slår tilbake for å trygge egen sikkerhet.

Det er et mønster: Israel overfalles av araberstater i kompaniskap, slår tilbake og erobrer samtidig nytt land for å trygge egen sikkerhet.

Siden opprettelsen av Israel i mai 1948 synes jeg Israel handler forståelig. De er ikke agressorer. De slår hardt tilbake hver gang de blir angrepet og erobrer samtidig nytt land for å trygge egen sikkerhet.

Israels vanskeligste punkt

Det vanskeligste punktet for Israel var det som skjedde etter det Ottomanske riket begynte å rakne. Palestinerne hadde nesten alene bebodd området i hundrevis av år, om ikke mer. Kolonimakten England og jødene i kompaniskap sørget for legal jødeinnvandring. Jeg kjenner foreløpig ikke så godt detaljene rundt oppløsningen av det Ottomanske riket og maktovertakelsene. Mer rundt dette blir tema for et annet blogginnlegg.

Da migrerte en halv million jøder til Palestina. Var dette riktig? Palestinerne som bodde der motarbeidet det. Men det var legalt fordi Britene hadde militær og juridisk kontroll og tillot det. Så jødene har, slik jeg ser det, klart å oppnå en egen stat ved lovlige midler. De forsvarer den og utvider den også stort sett ved lovlige midler. Mange nordmenn kaller jødene terrorister og det som verre er. Jeg er ikke av dem.

Europas vanskelige punkt idag

I denne historien er det en interessant observasjon. Det som la hele grunnlaget for staten Israel og dagens konflikt, var at jødene fikk flytte i hopetall til Palestina etter at det Ottomanske riket raknet. Hadde ikke dette skjedd hadde ikke jødene kunne opprette noen stat. Hva er det som skjer i Europa idag? Akkurat det samme, bare med muslimene i hovedrollen. Europa tar inn millioner av muslimer. Historien forteller oss at den dagen de er mange nok og muligheten byr seg, vil de kreve egne stater i Europa.

Jordanske og egyptiske palestinere

Oppdatering 29. nov 2023. Området Palestina er idag delt i egentlig tre områder. Jødenes Israel, palestinerne på Vestbredden, og palestinerne på Gazastripen. Hvorfor er palestinerne separert i to områder? Til overmål med forskjellig styre og stell (Abbas på Vestbredden, Hamas i Gaza). Jeg leste et sted at disse to gruppene egentlig har forskjellig etnisk opphav. Vestbredden palestinerne kommer egentlig fra Jordan. Gaza palestinerne kommer fra Egypt. Jeg vet ikke om dette stemmer. Men det virker logisk ut ifra hvordan disse områdene idag faktisk fungerer.

Bakgrunnsinformasjon rundt konflikten

For å forstå konflikten i sin helhet må man lese en bok. Ikke alltid man har tid til det dessverre. Det går an å lære også ved å diskutere på facebook. Ofte bruker jeg facebook på den måten at jeg engasjerer meg i en diskusjon om et emne jeg er interessert i, får spørsmål jeg ikke helt vet svaret på, og blir da tvunget til å gjøre litt rask research på internett.

Min fbvenn LG skrev en lengre meningsytring rundt imam Noor Ahmed Noor fra Drammensmoskeen Minhaj-ul-Quran. Imamen hadde skrevet på sin facebook side at Hitler hadde spart noen jøder bare så verden ikke skulle glemme hvor onde de er etc. Imamen ble tilslutt suspendert. I diskusjonen under ytringen var vi inne på Israels rett til selvforsvar og grensene for dette. Derfra ble det en diskusjon om Israel er okkupant eller ikke. Jeg hadde en lengre meningsutveksling med R. Utvekslingen inneholder interessante spørsmål og svar som belyser konflikten. Jeg velger å presentere konflikten på denne måten fordi det tar kort tid for meg da jeg allerede har skrevet det meste av teksten på fb. Det er også en ok måte å absorbere et stykke info på. Der jeg tror fb teksten er feil eller unøyaktig er dette markert med […].

PS: Men er det egentlig gitt at Israel er en okkupant? Har forsøkt å sette meg litt inn i historien for 100 år tilbake, pluss minus. Slik jeg forstår det så hadde vi det Ottomanske riket i flere hundre år inntil rundt 1880. Det var superstort, var sentrert rundt Tyrkia. (Idag er kun Tyrkia igjen at det Ottomanske riket.) Det inkluderte dagens Israel og store områder rundt. (Til tider strakk det seg også godt inn i Europa.) I dette riket var det ett “fylke” som ble kalt Palestina. Det lå i området rundt dagens Israel. I dette landområdet levde folkeslaget som idag kalles palestinere. De hadde ikke et eget land. Kanskje kan de sammenliknes med pakistanere i dagens Norge? Eller finnene på Finnskogen. Da det Ottomanske riket begynte å gå i oppløsning, ca 1880, gikk England inn som kolonimakt i området rundt dagens Israel. Område her ble administrert juridisk fra England (“protektorat”). [Unøyaktig. Jeg tror det var Engelsk koloni frem til 1920. Etter dette ble det FN (Folkeforbundet) område med England som administrator. Ordningen ble kalt “mandat”]. England oppfordret jøder til å flytte hit. Og etter 2. verdenskrig delte England området i to. England opprettet staten Israel i den ene delen og ga Israelerne selvstyre. De opprettet staten Palestina i den andre og ga Palestinerne selvstyre der. Det palestinske folket ble ikke spurt om hva de syntes om britenes oppdeling. For meg er det litt uklart om man kan påstå så skråsikkert at Israel er en okkupasjonsmakt.

R: Kritikken går kort sagt på udiskuterbare fakta. Vet nesten ikke hvor jeg skal begynne, men f.eks det å si at Israel ble opprettet av England!? Jeg skal foreslå et knippe bøker som er stappfulle av fakta, de fleste skrevet av anerkjente jødiske historikere:

 • Benny Morris: The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited 2004 og 1948 The First Arab-Israeli War 2008
 • Avi Slaim: The Iron Wall 2001 og Israel and Palestine 2009
 • Ilan Pappe: The Ethnic Cleansing of Palestine 2006 og The Forgotten Palestinians 2013
 • Nur Masalah: The Palestine Nakba
 • Tom Segev: 1949-The First Israelis 1984
 • Michael Palumbo: The Palestinian Catastrophe: The 1948 Expulsion of a People from their Homeland 1987
 • Simcha Flapan: The Birth of Israel: Myths and Realities 1978
 • Walid Khalidi All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948 2006. En bok som har en detaljert oversikt over landsbyene som ble tømt og jevnet med jorden i boken (Washington: Institute of Palestine Studies, 1992)
 • David Cronin: Balfour’s Shadow – A Century of British Support for Zionism and Israel 2017

PS: Det er vel ikke helt feil å si at England, eller UK om du vil, var en viktig aktør i opprettelsen av Staten Israel. Etter at det Ottomanske riket gikk i oppløsning overtok UK juridisk og militært i området (via et FN godkjent mandat i 1920). Og i samarbeid med FN ble etterhvert området delt i to stater, Israel og Palestina (1948). Men du har kanskje en annen versjon av dette? Sånn jeg forstår det så er jødene et godt definert folkeslag med et kjent opphav. Det er mer uklart hvor det Palestinske folket kommer fra. Jødene har bodd i området siden jernalderen, det vil si ca 1000 år før Kristus. Palestinerne har ikke bodd der så lenge. Området har vært kontrollert av forskjellige riker de siste 2000-3000 årene, både jøder, kristne og muslimer. Sånn jeg oppfatter det er historisk sett den jødiske tilknytningen til området større enn den Palestinske. Så utfra det har jødene det største retten på landet. Men kanskje du ser det annerledes?

R: England var de som styrte Palestinamandatet etter første verdenskrig. FN foreslo i 1947 at Palestina skulle deles i 2 stater (UNGA resolusjon 181), også kalt for FNs delingsforslag) Forslaget ble forståelig nok akseptert av Israels forløpere, og like naturlig avslått av Palestina-araberne. Tross alt ville forslaget fra FN føre til at den Palestina-arabiske befolkningen, som da utgjorde ca 2/3 av befolkningen kun ville sitte igjen med ca 40% av landområdene, mens minoriteten som kun utgjorde ca 1/3 av befolkningen, (jødene) ville få 60% av landet. [Helsetypen: 55% og 45% er riktigere]. Men uavhengig av forslaget fra FN opprettet Israel selv sin egen stat den 14. Mai 1948. Se gjerne på Truman Library, der Eliahu Epstein, på vegne av den provisoriske regjeringen deklamerer den Israelske staten for opprettet. Brev av 14. mai 1948 fra The Jewish for Palestine til USAs president Harry Truman: State of Israel has been proclaimed. (Eliahu Epstein to Harry S. Truman with attatchments re: recognition of Israel, May 14, 1948 https://www.trumanlibrary.gov/library/research-files/eliahu-epstein-harry-s-truman-attatchments-re-recognition-israel)
Legg der merke til hvordan erklæringen spesifikt erklærer Israel sine grenser, nemlig med klar referanse til slik Res.181 trekker opp grensene, dvs at staten Israel skulle ha grenser i hht Res.181. Hvis du leser Res.181, vil du se at grensene er meget nøyaktig beskrevet, og definitivt ikke inkluderer hverken Vestbredden, Gaza eller Golanhøyden. Ja, til og med Jerusalem er utelatt der. Og det var altså dette landområdet Israel selv deklamerte som stat den 14. Mai 1948. Tviler du enda på om Israel er en okkupant?

PS: Innlegget ditt beskriver to problemer

 • 1) Selv om palestinerne ikke godkjente FNs forslag opprettet jødene staten Israel allikevel
 • 2) Staten Israel endte med å bli større enn det FN foreslo.

Til 1). Det er mulig jødene gjorde noe galt når de allikevel opprettet Israel uten at palestinerne var enige. På den annen side er det vel ikke sannsynlig at de noengang hadde blitt enige. Etter andre verdenskrig var Palestina området en kaos sone der det levde to folkeslag i strid og det hele skulle administreres av FN og England. Israel fulgte grensene fra FNs opprinnelige forslag. Både USA og Sovjet anerkjente staten umiddelbart.

Til 2). Israel ble opprettet 14. mai 1948. Den 15. mai 1948 ble de angrepet av palestinerne, samt også av omkringliggende arabiske stater (Egypt, Jordan, Syria, Libanon og også Irak ble med). De andre arabiske statene angrep ut fra egeninteresser og ikke for å hjelpe palestinerne. Denne krigen førte til at Israel ekspanderte ut over FN grensene. Sikkert fordi Israel forsto hvor sårbare de var og at de måtte sikre strategiske landområder. Etter denne krigen okkuperte Jordan Vestbredden, og Egypt Gazastripen. Begge områder som var tiltenkt palestinerne. Slik sett blir det nesten litt feil å sette skylden for Vestbredden på Israel. Israel tok dette landområdet fra Jordan etter at Israel ble angrepet av Egypt, Jordan og Syria i 1967, 6-dagerskrigen.

Hver gang Israel har ekspandert utover det FN foreslo i 1947 har det skjedd som følge av at de har blitt angrepet av omkringliggende araberstater. Ikke rart at de søker å øke egen sikkerhet når de hele tiden blir overfalt, spør du meg. Så jeg tviler fortsatt litt på at Israel er en okkupant. Kanskje er det heller selvforsvar.

R: Ble Israel angrepet i 1967? Virkelig? Av hvem?

PS: Dette er tatt fra norsk wikipedia, seksdagerskrigen.

“Seksdagerskrigen var en kortvarig, men intens krig som foregikk i Midtøsten i 1967. Krigen ble i hovedsak utkjempet mellom Israel på den ene siden og Egypt, Jordan og Syria på den andre siden. Irak, Marokko, Algerie, Tunisia, Saudi-Arabia og Sudan var i mindre grad involvert, men sendte noen tropper og utstyr for å støtte den arabiske siden.”

“Egypts president Nasser kastet ut FNs fredsbevarende styrker fra Sinai-halvøya i mai 1967. Egypt mobiliserte så 1 000 stridsvogner og nesten 100 000 soldater på grensen til Israel og stengte Tiransundet for israelske fartøy og fartøy som fraktet strategisk materiell til Israel; denne beslutningen fikk sterk støtte fra andre arabiske land. Israel svarte med en motmobilisering som inkluderte 70 000 reservesoldater. Den 5. juni 1967 gikk Israel til angrep på Egypts luftvåpen. Jordan, som hadde signert en gjensidig forsvarsavtale med Egypt den 30. mai 1967, gikk så til angrep på Jerusalem og Netanya.”

Resten av artikkelen er også meget interessant. Det hele begynte muligens med en vannkonflikt [Israel tok vann fra Jordan elven]. Igjen (som i 1948 krigen) ser vi at arabiske land i kompaniskap angriper Israel, og at Israel slår tilbake og erobrer nytt land av sikkerhetsårsaker. Eller ser du annerledes på det, R? https://no.wikipedia.org/wiki/Seksdagerskrigen

R: Altså, godt vi er enige, at i 1967 var det Israel som faktisk igjen angrep først, ikke sant? Eller som tidligere statsminister Menachem Begin selv sa i en tale i 1982: “In June 1967, we again had a choice. The Egyptian army concentrations in the Sinai approaches do not prove that Nasser was really about to attack us. We must be honest with ourselves. We decided to attack him.” (https://www.wrmea.org/1994-july-august/begin-s-admission-in-1982-that-israel-started-three-of-its-wars.html)

PS: Det kommer an på om man ser stengingen av Tiransundet som et angrep. I det minste må det kunne sees på som en fientlig handlig. Sannsynligvis med en sikkerhetsmessig konsekvens for Israel. Hvis du hadde sitert hele avsnittet fra Begins tale gir det også kontekst:

“In June 1967, we again had a choice. The Egyptian army concentrations in the Sinai approaches do not prove that Nasser was really about to attack us. We must be honest with ourselves. We decided to attack him. This was a war of self-defense in the noblest sense of the term. The Government of National Unity then established decided unanimously: we will take the initiative and attack the enemy, drive him back, and thus assure the security of Israel and the future of the nation.”

Han sier jo akkurat det samme som jeg skriver i forrige innlegg – Israel angriper av sikkerhetsårsaker – de trues av omkringliggende araberstater. Det første avsnittet til Begins tale belyser også bakgrunn:

“The Second World War, which broke out on Sept. 1, 1939, actually began on March 7, 1936. If only France, without Britain (which had some excellent combat divisions), had attacked the aggressor, there would have remained no trace of Nazi German power and a war which, in three years, changed the whole of human history, would have been prevented. This, therefore, is the international example that explains what is war without choice, or a war of one’s choosing.”

Begin snakker her om Hitlers remilitarisering av Rhineland. Et brudd på Versailletraktaten fra 1. verdenskrig. Frankrike og England valgte å være tilskuere. Med fatale følger for jødene og resten av verden.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Remilitarization_of_the_Rhineland) “The remilitarization of the Rhineland began on 7 March 1936, when German military forces entered the Rhineland, which directly contravened the Treaty of Versailles and the Locarno Treaties. Neither France nor Britain was prepared for a military response, so they did not act. After 1939 commentators often said that a strong military move in 1936 might have ruined Hitler’s expansionist plans. However, recent historiography agrees that both public and elite opinion in Britain and France strongly opposed a military intervention, and neither had an army prepared to move in.”

R: Så, kan jeg da anta at din logikk om at stengingen av Tiransundet, en form for blokade, var en krigshandling som gjorde Israels angrep legalt?

PS: Du tenker legalt iforhold til at krig i selvforsvar er legalt, men annen krig er ikke legalt? Ja jeg tenker at den eskalerende situasjonen Israel befant seg i i disse årene gjorde angrepet mot Egypt legalt. Det var “preemptive selfdefense”. Egypt hadde stasjonert 100 000 soldater mot Israels grense samt stengt Tiransundet for Israelsk trafikk. Det var uroligheter også på andre fronter der araberstatene igjen hadde slått seg sammen mot Israel.

Hva slags kriterier mener du er riktig for å avgjøre om en krig er legal?

Wikipedia, Caroline test, noen ganger brukt som kriterie. I mangel av et bra kriterie fra FN.

[Wikipedia, self defence in international law: Chapter VII of the United Nations Charter Article 51 states the following: Article 51: Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of collective or individual self-defense if an armed attack occurs against a member of the United Nations, until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security.[…]

Iraq war illegal, says Annan. BBC. Last Updated: Thursday,16 September,2004, 09:21GMT, 10:21UK.

Iraq war was illegal and breached UN charter, says Annan. The Guardian. Thu 16 Sep 2004 02.28 BST.]

R: Ok, da regner jeg med at du også mener at andre nasjoner har like rettigheter? Hva synes du f.eks om Israels åpne uttalelser om at de vurderer å bombe atomreaktorer i Iran? Er ikke det en alvorlig trussel som burde gi Iran grønt lys for å angripe først, altså et forebyggende angrep? Hva med Israels mange overflyginger og luftangrep langt inne i Syria? Det burde vel kanskje falle innunder aggressive krigshandlinger og grenseprovokasjoner?
Har ikke da Syria rett til å “svare på tiltale” ved å sende sine fly og angripe mål i Israel?

PS: Atomreaktorer i Iran: Iran har jo disse reaktorene nettopp for å lage atombomber for å tilintetgjøre Israel. Ikke rart Israel vil forhindre dette.
Israels angrep i Syria var på Iranske mål. Proxy krig.

[Helsetypen: Diskusjonen er springende men det er interessant informasjon og fakta å ta med seg for den som er interessert.]

israel-bloggpost01-02-israelske-flagget

Kishinev pogrom massakren 1903

Oppdatering 29. nov 2023. Jødene har vært et forfulgt folk. Siden de ble tvunget ut av Israel av romerne rundt Kristi tid har de ikke hatt et eget land. De har bodd her og der. Mange i østeuropa. Med jevne mellomrom har det oppstått blodige dageslange jødemassakrer, også kalt pogromer. Kishinev massakren i 1903 var et vendepunkt mhp å igjen etablere en jødisk stat. Hendelsen gjorde at mange jøder, og deres støttespillere, at forsto at jødene måtte ha et eget land. Uten dette ville de igjen og igjen oppleve massakrer. Det skulle dog ta Hitler og andre verdenskrigs dødsleire før dette ble realisert.

The Kishinev pogrom or Kishinev massacre was an anti-Jewish riot that took place in Kishinev (modern Chisinau, Moldova), then the capital of the Bessarabia Governorate in the Russian Empire, on 19–21 April 1903. During the pogrom, which began on Easter Day, 49 Jews were killed, 92 were gravely injured, a number of Jewish women were raped, over 500 were lightly injured and 1,500 homes were damaged. American Jews began large-scale organized financial help, and assisted in emigration. The incident focused worldwide attention on the persecution of Jews in Russia and led Theodor Herzl to propose the Uganda Scheme as a temporary refuge for the Jews.

Armenske folkemord som inspirasjon

Armenerne, et kristent folkeslag som historisk oppholdt seg i området rundt Anatolja i dagens Tyrkia, opplevde folkemord under første verdenskrig. Ottomanerne, dagens tyrkere, var gjerningsmennene. Altså muslimer. Rundt 1.5 millioner armenere ble drept. Det ble benyttet dødsmarsjer og konsentrasjonsleire. Dette var sannsynligvis en viktig inspirasjonskilde for Hitler i hans overgrep mot jødene.

Kanskje kan man si at muslimer liker hverken armenere (tyrkiske muslimer) eller jøder (palestinske muslimer). De løste det ene problemet selv og inspirerte tyskerne til å løse det andre.

NYtimes: Breaking With Predecessors, Biden Declares Mass Killings of Armenians a Genocide. Armenian genocide.

Jeg vokste opp på 80 tallet. Masseinnvandringen til Norge startet på denne tiden. Norge begynte dette løpet senere enn Tyskland, som lenge hadde hatt en massiv innvandring av tyrkere. De kom for å gjøre jobbene tyskerne ofte ikke ville gjøre selv. Jeg husker godt hvordan dette ble dokumentert av undercover journalisten Günther Wallraff. Jeg lurte alltid litt på hvorfor Tyskland tok inn så mange tyrkere, av alle folkeslag. Rundt 2005 var jeg på charterferie alene til Tyrkia, Alanya. (En utrolig drittferie der jeg blant annet ble ranet for lommepenger midt på lyse dagen). Der så jeg store, inngjerdete feriestedkomplekser (resorts) beregnet på tyskere. Tyskerne reiser i hopetall til Tyrkia og bor på egne komplekser der det sikkert snakkes tysk, serveres tysk mat, de kan være for seg selv osv. Det er åpenbart et historisk spesielt forhold mellom Tyskland og Tyrkia.

Hitler og Islam

Oppdatering 7. oktober 2021. David Motadel bok Islam and nazi germany war og Stefan Ihrig Ataturk in the nazi imagination, anmeldt i Wall Street Journal 16. jaunar 2015: Why Hitler wished he was muslim. Den palestinske lederen i tiden rundt andre verdenskrigt, muftien Amin Al-Husseini, ønsket å bruke nazistene til å tømme området for jøder. Arafat er hans yngre fetter.

[Atatürk opprettet Tyrkia i 1923, på ruinene av det Ottomanske imperiet. The Führer admired Atatürk’s subordination of religion to the state—and his ruthless treatment of minorities.] Like Atatürk, Hitler saw the Turkish renaissance as racial, not religious. Germans of Turkish and Iranian descent were exempt from the Nuremberg Laws, but the racial status of German Arabs remained creatively indefinite, even after September 1943, when Muslims became eligible for membership in the Nazi Party. As the war went on, Balkan Muslims were added to the “racially valuable peoples of Europe.” The Palestinian Arab leader Haj Amin al-Husseini, Grand Mufti of Jerusalem, recruited thousands of these “Musligermanics” as the first non-Germanic volunteers for the SS. Soviet prisoners of Turkic origin volunteered too. In November 1944, Himmler and the Mufti created an SS-run school for military imams at Dresden.

Haj Amin al-Husseini, the founder of Palestinian nationalism, is notorious for his efforts to persuade the Nazis to extend their genocide of the Jews to the Palestine Mandate. The Mufti met Hitler and Himmler in Berlin in 1941 and asked the Nazis to guarantee that when the Wehrmacht drove the British from Palestine, Germany would establish an Arab regime and assist in the “removal” of its Jews. Hitler replied that the Reich would not intervene in the Mufti’s kingdom, other than to pursue their shared goal: “the annihilation of Jewry living in Arab space.” The Mufti settled in Berlin, befriended Adolf Eichmann, and lobbied the governments of Romania, Hungary and Bulgaria to cancel a plan to transfer Jews to Palestine. Subsequently, some 400,000 Jews from these countries were sent to death camps.

Mr. Motadel describes the Mufti’s Nazi dealings vividly, but he also excels in unearthing other odious and fascinating characters. Among them: Zeki Kiram, the Ottoman officer turned disciple of Rashid Rida, founder of the Muslim Brotherhood; and Johann von Leers, a Nazi professor who converted to Islam and became Omar Amin, an anti-Semitic publicist for Nasser’s Egypt.

Some of the Muslim Nazis ended badly. Others stayed at their desks, then consulted for Saudi Arabia in retirement. The major Muslim collaborators escaped. Fearing Muslim uprisings, the Allies did not try the Mufti as a war criminal; he died in Beirut in 1974, politically eclipsed by his young cousin, Mohammed Abdul Raouf al-Qudwa al-Husseini, better known as Yasser Arafat. Meanwhile, at Munich, the surviving SS volunteers, joined by refugees from the Soviet Union, formed postwar Germany’s first Islamic community, its leaders an ex-Wehrmacht imam and the erstwhile chief imam of the Eastern Muslim SS Division. In the 1950s, some of Munich’s Muslim ex-Nazis worked for the intelligence services of the U.S., tightening the “green belt against Communism.”

A revolutionary idea must be seeded before, in Heidegger’s words, “suddenly the unbound powers of being come forth and are accomplished as history.” Seven decades passed between Europe’s revolutionary spring of 1848 and the Russian Revolution of 1917. The effects of Germany’s ideological seeding of Muslim societies in the 1930s and ’40s are only now becoming apparent.

Impeccably researched and clearly written, Messrs. Motadel and Ihrig’s books will transform our understanding of the Nazi policies that were, Mr. Motadel writes, some “of the most vigorous attempts to politicize and instrumentalize Islam in modern history.”

Babi Yar massakren 29-30 sep 1941

Babi Yar er et dalføre i Ukraina. Iløpet av to dager i september 1941 drepte tyske okkupanter rundt 34 000 ukrainske jøder i dette området. Dette er en av de største enkeltmassakrene av jøder under andre verdenskrig.

Camp David 2000

The call from Bill Clinton came hours after the publication in the New York Times of a “revisionist” article on the Israeli-Palestinian peace process. On holiday, Ehud Barak, Israel’s former prime minister, was swimming in a cove in Sardinia. According to Barak, Clinton said: “What the hell is this? Why is she turning the mistakes we [ie, the US and Israel] made into the essence? The true story of Camp David was that for the first time in the history of the conflict the American president put on the table a proposal, based on UN Security Council resolutions 242 and 338, very close to the Palestinian demands, and Arafat refused even to accept it as a basis for negotiations, walked out of the room, and deliberately turned to terrorism.”

Kfar Etzion massakre

The Kfar Etzion massacre refers to a massacre of Jews that took place after a two-day battle in which Jewish Kibbutz residents and Haganah militia defended Kfar Etzion from a combined force of the Arab Legion and local Arab men on May 13, 1948, the day before the Israeli Declaration of Independence. Wikipedia

Oslo 2 avtalen 1995 (Oslo 1 1993)

Under Oslo 2 avtalen ble Vestbredden delt inn i soner for israelere, palestinere og felles. Area C. Area B. Area A.

Merkabah mystisisme

Oppdatering 13. desember 2021. Merkabah or Merkavah mysticism (lit. Chariot mysticism) is a school of early Jewish mysticism, c. 100 BCE – 1000 CE, centered on visions such as those found in the Book of Ezekiel chapter 1, or in the heikhalot (“palaces”) literature, concerning stories of ascents to the heavenly palaces and the Throne of God. The main corpus of the Merkabah literature was composed in the period 200–700 CE, although later references to the Chariot tradition can also be found in the literature of the Chassidei Ashkenaz in the Middle Ages. A major text in this tradition is the Maaseh Merkavah (Works of the Chariot).

Pegasus software

Oppdatering 29. mars 2022. Israel lager høyteknologi som til tider overgår USA. New York Times 28. januar 2022. Av Ronen Bergman and Mark Mazzetti. The Battle for the Worlds Most Powerful Cyberweapon. A Times investigation reveals how Israel reaped diplomatic gains around the world from NSO’s Pegasus spyware — a tool America itself purchased but is now trying to ban. https://www.nytimes.com/2022/01/28/magazine/nso-group-israel-spyware.html

Det private Israelse firmaet NSO laget rundt 2010 softwaret Pegasus. Fra Edward Snowden vet vi at all internett og mobiltelefon kommunikasjon kan overvåkes. Men når kommunikasjonen krypteres på mobilen er den uforståelig når den fanges opp. Eksempelvis programmet WhatsApp krypterer all kommunikasjon. Pegasus løser dette problemet. Ved hjelp av Pegasus kan overvåker få tilgang også til WhatsApp meldinger.

Navnet NSO kommer fra initialene til de tre grunnleggerne. NSO er ikke del av det amerikanske statlige overvåkningsbyrået NSA.

Pegasus har en server og klient del. Klient delen installeres på iPhone og Android telefoner uten at brukeren merker det. Det skjer ved at overvåkeren legger inn aktuelt telefonnummer i et server GUI. Pegasus utnytter sikkerhetssvakheter i iPhone og Android og automatisk installerer programmet på mobilen.

Programmet har åpnet en helt ny verden for overvåkning. NSO samarbeider med Israels myndigheter og må ha tillatelse til å selge det utenlands. Israel har lisensiert programmet for salg til andre stater og mottatt diplomatiske ytelser tilbake. Eksempelvis i form av Israel vennlige FN stemmer. Det begynte med eksport til Mexico. De behøvde programmet til å fange narkobaronen Joakin Guzman. Mexico ble merkbart mer vennligsinnet mot Israel i årene etterpå. Programmet har blitt misbrukt. Blant annet til overvåkning av politiske motstandere. Saudi Arabia har fått kjøpe programmet. Det var spørsmål om det ble brukt til avlytning av regimekritiker og Washington Post spaltist Jamal Khashoggi. Han ble drept av Saudi Arabia på et hotelrom i Istanbul 2018.

Lovlig eller ikkelovlig okkupasjon

Oppdatering 5. september 2022. Israel okkuperer idag store deler av det landet som skulle gå til palestinerne ifølge FNs forslag fra 1947. Er denne okkupasjonen lovlig eller ikke?

Jan Benjamin Rødner i MIFF (Med Israel For Fred). Israels okkupasjon er lovlig etter folkeretten. Israel ble angrepet av Egypt, Syria og Jordan i 1967. Som kjent vant Israel sin forsvarskrig og ble stående på angripernes landområde. Ifølge folkeretten har Israel da full rett til å bli stående som okkupant inntil den okkuperte går med på en rimelig fredsavtale. I tillegg til internasjonale konvensjoner følger dette av FN-res.242. (Med betydelig frekkhet blir denne resolusjonen i dag påberopt av Israels fiender med påstand om at Israel har brutt den. Det greier de ved bare å sitere deler av resolusjonen som selvsagt må leses i sin helhet.) FN-res.242 ble besvart av en samlet arabisk verden med de tre nei fra Khartoum,- nei til anerkjennelse av Israel, nei til forhandlinger med Israel og nei til fred med Israel. Senere er dette fulgt opp av ledelsen for palestinerne som har nektet å gå med på en endelig fredsavtale og som står steilt på sitt krav om at alle som i dag defineres som palestinere skal ha rett til å flytte inn i Israel. Disse to kravene viser med all tydelighet at palestinerne ikke er villige til å inngå en varig fred med Israel. Deres rop på en tostatsløsning er i virkeligheten et rop om at Israel skal bort fra kartet. Dermed er okkupasjonen folkerettslig fullt tillatt.

Kart

israel-bloggpost01-03-kart
israel-bloggpost01-04-kart
israel-bloggpost01-05-kart
israel-bloggpost01-06-kart
israel-bloggpost01-07-kart
israel-bloggpost01-08-kart

Holocaust benektelse

På fb ble jeg eksponert for Richard Eide i Motstandsbevegelsen. Alternativ Media inviterte sist fredag aktivisten Richard Eide for å høre nærmere på hva Motstandsbevegelsen faktisk mener om ulike ting. Han mener Holocaust ikke skjedde. I samme tråd hadde jeg en dialog med Hans Jørgen Lysglimt Johansen. Han er omtrent min alder, født 13. september 1971 i Fredrikstad, siviløkonom og politisk aktivist som leder for partiet Alliansen, Alternativ for Norge. Han også mener at Holocaust ikke skjedde. Jeg spurte om han hadde noen bevis for påstanden. Etter litt frem og tilbake ble jeg tipset om nettsiden uzn dot com. The Unz Review. An alternative media selection. Verdens mest kjente Holocaust denier er sannsynligvis David Irving.

Mengele tvilling eksperiment

Oppdatering 3. april 2023. A twin who survived Auschwitz shares how a doctor experimented on her and her identical sister and tried to get them pregnant with other twins. Daphna Able said that her mother and aunt, known to family and friends as Stepa, who died in 2019, were appalled to learn that Mengele plotted to have them impregnated and killed at some point during their pregnancies in order to dissect the fetuses to find out if they were also identical twins.

Identical twins Annetta and Stephanie Heilbrunn. Now Annetta Able and Stephanie Heller (rip 2019). Dr. Josef Mengele, known as the “Angel of Death,” treated her and her sister as human guinea pigs. Segal told Insider that she disagreed with experts who claimed that Mengele wanted to understand the biological basis of twins so that he could increase the Aryan race. “It didn’t make sense because he would have studied the parents, not the twins themselves,” Segal said. “The general consensus is that he was trying to demonstrate a genetic influence on racial differences and, in that way, prove that the Aryans were superior to the other races.”

Book detailing their story: The Twin Children of the Holocaust Stolen Childhood and the Will to Survive.

Oppdatering 11. juni 2023. For 2000 år siden var jødenes land Judea begrodd med Judean Date Palm Tree. Treet bærer dadler, en viktig næringskilde. Jødene ble på denne tiden fordrevet fra sitt land av romerne. Som en følge av dette forsvant Judean Date Palm Tree og ble regnet som utdødd. For 40 år siden fant man frø fra dette og andre planter i den 2000 år gamle arkeologiske utgravningen Maseda. To kvinner fattet interesse for dette, fikk tilgang til frø som de så plantet, og har nå brakt Judean Date Palm Tree tilbake. In 2005, botanical researcher Elaine Solowey decided to plant one and see what, if anything, would sprout. Dr. Sarah Sallon of the Hadassah Hospital in Jerusalem began to look for more Judean date palm seeds and 30 of the ancient seeds were recovered from Qumran, the same location where the Dead Sea Scrolls were found in the desert. Solowey has nurtured more than 100 rare or near-extinct species back to life as part of a 10-year project to study plants and herbs used as ancient cures.

Allah ga Israel til jødene

Oppdatering 16. oktober 2023. Forrige lørdag, 7. oktober 2023, gjennomførte Hamas et koordinert angrep på Israel over jord, vann og luft. Over tusen sivile og militære jøder er døde. Over hundre er tatt som gisler. I de påfølgende dagene har Israel bombet Gaza. Når dette skrives er den israelske bare dager fra en bakkeinvasjon.

På fb var det en som argumenterte for at det i Koranen står at Israel tilhører jødene. Hvor i koranen står det at Israel tilhører jødene?

And [mention, O Muhammad], when Moses said to his people, “O my people, remember the favor of Allah [God] upon you when He appointed among you prophets and made you possessors and gave you that which He had not given anyone among the worlds. O my people, enter the Holy Land which Allah has assigned to you and do not turn back and [thus] become losers.” [Surah Al-Ma’idah 5:20-21]

They said, “O Moses, indeed within it is a people of tyrannical strength, and indeed, we will never enter it until they leave it; but if they leave it, then we will enter.” [Surah Al-Ma’idah 5:22]

Two men among those who feared [disobeying the people upon whom] Allah had bestowed favor said, “Enter upon them through the gate, for when you have entered it, you will be predominant. And upon Allah rely, if you should be believers.” [Surah Al-Ma’idah 5:23]

[The Israelites] said, “O Moses, indeed we will not enter it, ever, as long as they are within it; so go, you and your Lord, and fight. Indeed, we are remaining right here.” [Surah Al-Ma’idah 5:23]

[The Israelites] said, “O Moses, indeed we will not enter it, ever, as long as they are within it; so go, you and your Lord, and fight. Indeed, we are remaining right here.” [Surah Al-Ma’idah 5:24]

[Moses] said, “My Lord, indeed I do not possess except myself and my brother, so part us from the defiantly disobedient people.” [Surah Al-Ma’idah 5:25]

[God] said, “Then indeed, it is forbidden to them for forty years [in which] they will wander throughout the land. So do not grieve over the defiantly disobedient people.” [Surah Al-Ma’idah 5:26]

Slik jeg tolker dette fortalte Moses israelittene at Allah hadde gitt landet til dem. Hvem var folket av “tyrannical strength” som allerede bodde der?

Churchill

Oppdatert 16. oktober 2023. Teknologen, forfatteren og fremtidsforskeren George Gilder skriver. Fifteen years ago, I penned my best, most passionate book. Entitled “The Israel Test: Why the World’s Most Besieged State is a Beacon of Freedom and Hope for the World Economy,” it was initially edited and published by our Richard Vigilante and reissued in a new edition by Encounter Books in 2012. On the issue of the so-called “occupation,” the book quoted Winston Churchill, who himself said it all in 1939. Responding to parliamentary efforts to withdraw British support for a Jewish state, he described “the magnificent work which the Jewish colonists have done: “They made the desert bloom. Started a score of thriving industries. Founded a great city on the barren shore. Harnessed the Jordan and spread its electricity throughout the land”. Then, he made the crucial point for today’s crisis. “So far from being persecuted, the Arabs have crowded into the country and multiplied.” Churchill continued: “Now we are asked to decree that all this is to stop and all this is to come to an end. We are now asked to submit—and
this is what rankles most with me—to an agitation which is fed with foreign money and ceaselessly inflamed by Nazi and by Fascist propaganda.”

Palestinere er egyptere og saudier

Oppdatering 16. oktober 2023. Dette ble fremsatt på fb. Bakgrunnen er Hamas angrep på Israel 7. oktober 2023. (Israels 9-11 eller kanskje 22-7). Etter dette, om det ikke utvikler seg til 3. verdenskrig, Gog u’Magog, vil nok den arabiske okkupasjonen måtte flytte ut av Israel og tilbake til sine opphavsland som primært er Egypt og Saudi Arabia. Dvs de, Hashemittene, ble fordrevet derfra av house of Saud etter en strid om hvilket av husene som skulle være forvalter av Mekka, Hashemittene fikk 70% av Israel av den Britiske okkupasjonsmakten i bytte for at BP skulle få utvinne oljen. Landet ble da først omdøpt til Transjordan og siden Jordan. Araberne som okkuperer Judea og Samaria er i all hovedsak Hashemitter mens okkupasjonen i Gaza primært er Egyptere. Transjordan på wikipedia.

Herzl ville kjøpe Palestina av osmanerne

Dagbladet 16. desember 2023. Ville kjøpe Palestina. Konflikten mellom palestinere og jøder begynte allerede på 1890-tallet. Antisemittismen blomstret mange steder i Europa på 1800-tallet, og spesielt ble jødene forfulgt i Øst-Europa, de såkalte pogromene. I 1896 skrev den ungarsk-jødiske journalisten Theodor Herzl manifestet «Jødestaten», samme år som han grunnla Verdens sionistorganisasjon. Målet var å grunnlegge en jødisk stat, helst på den hebraiske bibelens grunn. På 1880-tallet, da Palestina var en del av Det osmanske riket, levde araberne og en jødisk minoritetsbefolkning på rundt 25 000 personer i fredelig sameksistens. En del av jødene hadde bodd der i uminnelig tid, andre kom fra Europa for å tilbringe alderdommen der. På 1890-tallet begynte en sakte innvandring av jøder som flyktet fra forfølgelser i Øst-Europa. Gjennom den første sionistiske verdenskongressen i 1897 hadde Herzl nådd sitt første mål, og innvandringen til Palestina økte. Herzl gikk så langt at han rett før århundreskiftet dro til Konstantinopel der han tilbød den osmanske sultanen Abdülhamit 2 ett hundre millioner pund for Palestina. Sultanen avslo med følgende kommentar: «Om mitt rike faller sammen, får De kanskje området gratis.»

Sionistene som kom under den første immigrasjonsbølgen (aliyah) på slutten av 1890-tallet, hadde helt andre planer enn de fastboende jødene. De kom for å bygge et nytt liv. De begynte å kjøpe jord av palestinske jordeiere, som ofte bodde utenfor Palestina, som i Beirut. Det førte til at mange palestinske leilendinger som hadde dyrket denne jorda, ble kastet ut, noe som ofte førte til stridigheter. Det var på denne tida dagens konflikt mellom israelerne og palestinerne begynte. Sionistene møtte liten motstand de første åra, ikke minst fordi palestinerne var splittet. I byene fantes det en intellektuell elite, som ofte var kristne, men det fantes ikke noen samlende politisk og nasjonalistisk gruppe. Det var klan- og familietilhørighet som gjaldt. Mange av de som kom, slo seg sammen i kollektiver, såkalte kibbutzer.

Med økt sionistisk immigrasjon og mer oppkjøp av jord, begynte palestinske bønder å gjøre motstand. Mange ble satt i fengsel, for ledelsen i Det osmanske riket støttet denne innflyttingen som de mente ville gi positive økonomiske gevinster.

Fra 1909 til 1914 økte spenningen. I 1914, da første verdenskrig brøt ut, hadde antallet jøder økt til 85 000, og de eide to prosent av jorda. Krigen gikk dårlig for osmanene, som hadde alliert seg med Tyskland. 11. desember 1917 entret den britiske generalen Edmund Allenby Jerusalem, og osmanenes dager i Det hellige land var talte. Men for den sionistiske bevegelsen var en uttalelse fra den britiske regjeringen, offentliggjort en måned tidligere, av langt større betydning. Balfour-erklæringen som var et brev fra Storbritannias utenriksminister Arthur Balfour til Lord Rothschild, en av lederne for sionistbevegelsen i landet, slo fast at britene støttet opp om et «nasjonalhjem» for jødene i Palestina. Balfour mente ikke at det skulle opprettes en jødisk stat, men sionistene brukte dette ordet for alt det var verdt i de kommende åra. Balfour-erklæringen førte til økt fiendskap mellom jødene og palestinerne. Innvandringen og bosettingene økte, og den palestinske befolkningen ble radikalisert. Folk væpnet seg på begge sider. Hos palestinerne ble også den religiøse gløden sterkere. 4. april 1920, under den muslimske festen for profeten Moses, ble det opptøyer i Jerusalem der seks jøder ble drept. Det førte til at militsen Irgun Haganah ble dannet. Den ble seinere kjernen i det israelske forsvaret.

Planene om en hær var ikke ny. Sionistene arbeidet målbevisst mot en stat på 1920-tallet. Allerede i 1918 var det hebraiske universitetet i Jerusalem blitt etablert. I desember 1920 ble fagforeningen Histadrut opprettet. Der kunne bare jøder bli medlemmer. Sionistene etablerte skoler og en rekke organisasjoner. I 1929 ble The Jewish Agency opprettet, en slags regjering som både skulle bygge landet og øke immigrasjonen. I 1929 var den jødiske befolkningen økt til 156 000. To år seinere hadde 30 000 palestinske familier mistet jorda si. I 1935 startet et geriljaopprør mot jødene og mot britene, som fremdeles hadde Palestina som mandatområde. Det ble ledet av Izz ad-Din al-Qassam, en syrisk flyktning. Han døde i 1935, men hans navn lever videre i Izz ad-Din al-Qassam-brigadene, den væpnede fløyen til Hamas.

Da Hitler kom til makta i 1933, klarte Jewish Agency å få en avtale med nazi-styret. Den gjorde at det kom 53 000 jøder fra Tyskland til Palestina i løpet av en seksårsperiode. Samtidig innførte britene restriksjoner på antall jøder som kunne innvandre.

Etter andre verdenskrig og Holocaust sto spørsmålet om en jødisk stat høyt på den internasjonale dagsorden. Da staten Israel formelt ble opprettet 14. mai 1948, var det meste allerede på plass.

Ottomanerne hadde gjeld

In 1896, Herzl sensed a real-estate opportunity and came to Istanbul with a deal he thought the Ottoman Sultan Abdul Hamid II couldn’t turn down. The Ottoman state was creaking under an accumulated debt burden which by the late 19th century stood at a present-day value of $11.6 billion. The debt was controlled through a vehicle called the Ottoman Public Debt Administration, which represented European powers such as the British, French, Germans, Austrians, Italians and the Dutch. This gave European colonial powers a level of control inside the Ottoman state that would ultimately prove to be its undoing. According to one historical account, Herzl offered to pay £20 million, which is around $2.2 billion in today’s currency, to the Ottoman Sultan to issue a charter for Jews to colonise Palestine. That kind of money would have shaved around 20 percent of the Ottomans’ debt burden. It’s reported that Herzel exclaimed that “without the help of the Zionists, the Turkish economy would not stand a chance of recovery.” Herzl’s interlocutors with the Ottoman Sultan at the time, Philip de Newlinski and Arminius Vambery, were sceptical that Jerusalem as the third holiest place in Islam would simply be sold, no matter how precarious Ottoman finances were. They were right. Sultan Abdul Hamid II refused the offer outright in 1896, telling Newlinski, “if Mr Herzl is as much your friend as you are mine, then advise him not to take another step in this matter. I cannot sell even a foot of land, for it does not belong to me but to my people. My people have won this Empire by fighting for it with their blood and have fertilised it with their blood. We will again cover it with our blood before we allow it to be wrested away from us.”

Hamas Israel angrep 7 okt 2023

Oppdatering 29. nov 2023. Jødene har nå sin egen stat. Men altså med en kontinuerlig konflikt gående med palestinerne. Spesielt konflikten med Hamas i Gaza er aktiv. Den 7. oktober 2023 utførte Hamas et uventet angrep mot Israel. Et tusentall Hamaskrigere forserte sperringene mellom Gaza og Israel og utførte deretter en massakre på så mange sivile israelere som mulig. I overkant av 1000 jøder ble drept, ofte på bestialsk vis. Denne dagen var det en musikkfestival i Negev ørkenen, nær bosetningen Urim, et par mil fra Gaza. Flere hundre unge israelere ble drept her. Hamas tok flere hundre israelere som gisler og førte de inn i Gaza.

Angrepet kom helt uventet på Israelske myndigheter. Så fort de forsto hva som hadde skjedd ble den Israelske hæren satt i beredskap. Angrepet ble slått ned. Og et motangrep med mål å utrydde Hamas ble planlagt og igangsatt. Israel delte i realiteten Gazastripen i en sørlig og en nordlig del. Alle sivile i den nordlige delen ble bedt om å rømme området og oppholde seg i den sørlige delen. Deretter ble det igangsatt intens bombing av nordlige Gaza med formål å reduseres eller helst utrydde Hamas blant annet ved å ødelegge Hamas relevant infrastruktur inkludert underjordiske tunneller. Når dette skrives har det vært uker med intens bombing. De siste dagene har Israel akseptert en midlertidig våpenhvile mot at Hamas frigjør et antall israelske gisler. Noen titalls gisler er så langt frigitt. I overkant av 10 000 palestinere er så langt drept.

Mange mener 7. oktober 2023 vil være et vendepunkt for Israel på linje med USAs 11. sep 2001. Og Norges 22. juli 2011.

Oppdatering 8. des-2023. Mer og mer informasjon kommer ut om bestialsk seksuell mishandling mot israelske kvinner under Hamas angrepet. What we know about rape and sexual violence inflicted by Hamas during its terror attack on Israel. “There were girls with broken pelvis due to repetitive rapes, their legs were split wide apart in a split,” Richert quoted one survivor of the Nova music festival massacre as saying. ( … ) “They raped girls. Burnt them just after that. All the bodies outside were burnt,” Richert said, reading from another testimony. ( … ) “I say to the women’s rights organizations. I say to the human rights organizations, you have heard of the rape of Israeli women. Horrible atrocities, sexual mutilation. Where the hell are you?” Netanyahu said. ( … ) “Reports of women raped — repeatedly raped — and their bodies being mutilated while still alive — of women’s corpses being desecrated, Hamas terrorists inflicting as much pain and suffering on women and girls as possible and then murdering them. It is appalling,” Biden said.

Oppdatering 18. desember 2023. I etterkant av angrepet er det minst to store spørsmå. 1) Hvordan kunne dette omfattende angrepet, med så mange personer involvert, skje uten at Israel hadde mistanke om det på forhånd? 2) Hvorfor tok det så lang tid før de angrepne områdene fikk assistanse? I en artikkel idag fra Aftenposten belyses det siste spørsmålet. Svaret er mer eller mindre at angrepet kom meget overraskende, alle inkludert de væpnede styrkene var uforberedt, og angrepet var massivt i omfang.

Hvordan kunne en av verdens mektigste hærer kollapse? Den israelske hæren brukte lengre tid og reagerte svakere og mer uorganisert enn tidligere kjent. Responstiden, målt fra da stedene ble angrepet og til det israelske forsvaret (IDF) klarte å ta tilbake kontrollen, var i snitt 8,7 timer. Halvparten av de 43 stedene som ble angrepet, måtte vente 12 timer før terroristene ble drevet ut. 10 militærbaser og 20 bosetninger ble infiltrert, slik at Hamas fikk helt eller delvis kontroll. Det er mer omfattende enn tidligere kjent. At så mange baser ble tatt, slo ut de militære kommandolinjene. Det førte også til at hæren i de avgjørende første timene valgte å bruke store ressurser på å ta tilbake militærbasene fremfor å stoppe massakrene. Styrkene som faktisk var tilgjengelig, ble sendt på ukoordinerte oppdrag i små grupper. Tapene var høye, og flere ganger ble de slått tilbake. Det er forklaringen på at 31,5 prosent av de 1147 ofrene som så langt er identifisert, var soldater og politifolk. I mellomtiden pågikk massakrene, i bølge etter bølge. Hamas fikk god tid. Mange av ofrene var i live tre-fire timer etter at terrorangrepet startet. De døde mens de ventet på hjelpen som aldri kom.

israel-bloggpost01-09-gaza

Kartet over viser steder som ble angrepet. Rødt: steder der sivile ble massakrert. Blått: sivile avverget selv angrep. Sort firkant: militærbase.

Beeri: totalt 113 personer, av disse 85 sivile, ble drept. Hjelpen kom etter 18 timer. Musikkfestivalen: 364 personer, 347 sivile, ble drept. Hjelpen kom etter 8 timer. Nir Oz: 38 personer ble drept, alle sivile. Hjelpen kom etter 10 timer. Ofakim: 30 personer ble drept, 22 sivile. Hjelpen kom etter 3 timer. Urim militærbase: 8 personer ble drept, ingen sivile. Hjelpen kom etter 4 timer. Reim militærbase: 11 personer ble drept, ingen sivile. Hjelpen kom etter 12 timer.

Oppdatering 28. des-2023. Screams Without Words How Hamas Weaponized Sexual Violence on Oct. 7. A Times investigation uncovered new details showing a pattern of rape, mutilation and extreme brutality against women in the attacks on Israel. A two-month investigation by The Times uncovered painful new details, establishing that the attacks against women were not isolated events but part of a broader pattern of gender-based violence on Oct. 7. And The Times interviewed several soldiers and volunteer medics who together described finding more than 30 bodies of women and girls in and around the rave site and in two kibbutzim in a similar state as Ms. Abdush’s — legs spread, clothes torn off, signs of abuse in their genital areas. Hamas has denied Israel’s accusations of sexual violence. Israeli activists have been outraged that the United Nations Secretary General, António Guterres, and the agency U.N. Women did not acknowledge the many accusations until weeks after the attacks. Sapir, a 24-year-old accountant, has become one of the Israeli police’s key witnesses. She does not want to be fully identified, saying she would be hounded for the rest of her life if her last name were revealed. She attended the rave with several friends and provided investigators with graphic testimony. She also spoke to The Times. In a two-hour interview outside a cafe in southern Israel, she recounted seeing groups of heavily armed gunmen rape and kill at least five women. She said that at 8 a.m. on Oct. 7, she was hiding under the low branches of a bushy tamarisk tree, just off Route 232, about four miles southwest of the party. She had been shot in the back. She felt faint. She covered herself in dry grass and lay as still as she could. About 15 meters from her hiding place, she said, she saw motorcycles, cars and trucks pulling up. She said that she saw “about 100 men,” most of them dressed in military fatigues and combat boots, a few in dark sweatsuits, getting in and out of the vehicles. She said the men congregated along the road and passed between them assault rifles, grenades, small missiles — and badly wounded women. “It was like an assembly point,” she said. The first victim she said she saw was a young woman with copper-color hair, blood running down her back, pants pushed down to her knees. One man pulled her by the hair and made her bend over. Another penetrated her, Sapir said, and every time she flinched, he plunged a knife into her back. She said she then watched another woman “shredded into pieces.” While one terrorist raped her, she said, another pulled out a box cutter and sliced off her breast. “One continues to rape her, and the other throws her breast to someone else, and they play with it, throw it, and it falls on the road,” Sapir said. She said the men sliced her face and then the woman fell out of view. Around the same time, she said, she saw three other women raped and terrorists carrying the severed heads of three more women. Sapir provided photographs of her hiding place and her wounds, and police officials have stood by her testimony and released a video of her, with her face blurred, recounting some of what she saw. Yura Karol, a 22-year-old security consultant, said he was hiding in the same spot, and he can be seen in one of Sapir’s photos. He and Sapir were part of a group of friends who had met up at the party. In an interview, Mr. Karol said he barely lifted his head to look at the road but he also described seeing a woman raped and killed. Since that day, Sapir said, she has struggled with a painful rash that spread across her torso, and she can barely sleep, waking up at night, heart pounding, covered in sweat. “That day, I became an animal,” she said. “I was emotionally detached, sharp, just the adrenaline of survival. I looked at all this as if I was photographing them with my eyes, not forgetting any detail. I told myself: I should remember everything.” That same morning, along Route 232 but in a different location about a mile southwest of the party area, Raz Cohen — a young Israeli who had also attended the rave and had worked recently in the Democratic Republic of Congo training Congolese soldiers — said that he was hiding in a dried-up streambed. It provided some cover from the assailants combing the area and shooting anyone they found, he said in an hour-and-a-half interview in a Tel Aviv restaurant. Maybe 40 yards in front of him, he recalled, a white van pulled up and its doors flew open. He said he then saw five men, wearing civilian clothes, all carrying knives and one carrying a hammer, dragging a woman across the ground. She was young, naked and screaming. “They all gather around her,” Mr. Cohen said. “She’s standing up. They start raping her. I saw the men standing in a half circle around her. One penetrates her. She screams. I still remember her voice, screams without words.” “Then one of them raises a knife,” he said, “and they just slaughtered her.” Shoam Gueta, one of Mr. Cohen’s friends and a fashion designer, said the two were hiding together in the streambed. He said he saw at least four men step out of the van and attack the woman, who ended up “between their legs.” He said that they were “talking, giggling and shouting,” and that one of them stabbed her with a knife repeatedly, “literally butchering her.” Hours later, the first wave of volunteer emergency medical technicians arrived at the rave site. In interviews, four of them said that they discovered bodies of dead women with their legs spread and underwear missing — some with their hands tied by rope and zipties — in the party area, along the road, in the parking area and in the open fields around the rave site. Jamal Waraki, a volunteer medic with the nonprofit ZAKA emergency response team, said he could not get out of his head a young woman in a rawhide vest found between the main stage and the bar. “Her hands were tied behind her back,” he said. “She was bent over, half naked, her underwear rolled down below her knees.” Yinon Rivlin, a member of the rave’s production team who lost two brothers in the attacks, said that after hiding from the killers, he emerged from a ditch and made his way to the parking area, east of the party, along Route 232, looking for survivors. Near the highway, he said, he found the body of a young woman, on her stomach, no pants or underwear, legs spread apart. He said her vagina area appeared to have been sliced open, “as if someone tore her apart.” Similar discoveries were made in two kibbutzim, Be’eri and Kfar Aza. Eight volunteer medics and two Israeli soldiers told The Times that in at least six different houses, they had come across a total of at least 24 bodies of women and girls naked or half naked, some mutilated, others tied up, and often alone. A paramedic in an Israeli commando unit said that he had found the bodies of two teenage girls in a room in Be’eri. One was lying on her side, he said, boxer shorts ripped, bruises by her groin. The other was sprawled on the floor face down, he said, pajama pants pulled to her knees, bottom exposed, semen smeared on her back. Because his job was to look for survivors, he said, he kept moving and did not document the scene. Neighbors of the two girls killed — who were sisters, 13 and 16 — said their bodies had been found alone, separated from the rest of their family. The Israeli military allowed the paramedic to speak with reporters on the condition that he not be identified because he serves in an elite unit. Many of the dead were brought to the Shura military base, in central Israel, for identification. Here, too, witnesses said they saw signs of sexual violence. Shari Mendes, an architect called up as a reserve soldier to help prepare the bodies of female soldiers for burial, said she had seen four with signs of sexual violence, including some with “a lot of blood in their pelvic areas.” According to Jewish tradition, funerals are held promptly. The result was that many bodies with signs of sexual abuse were put to rest without medical examinations, meaning that potential evidence now lies buried in the ground. International forensic experts said that it would be possible to recover some evidence from the corpses, but that it would be difficult. Mr. Fintzy said Israeli security forces were still finding imagery that shows women were brutalized. Sitting at his desk at an imposing police building in Jerusalem, he swiped open his phone, tapped and produced the video of the two soldiers shot in the vagina, which he said was recorded by Hamas gunmen and recently recovered by Israeli soldiers. A colleague sitting next to him, Mirit Ben Mayor, a police chief superintendent, said she believed that the brutality against women was a combination of two ferocious forces, “the hatred for Jews and the hatred for women.”

Oppdatering 5. april 2024. Bloggen globaltperspektiv dot no. Hamas og verdens nye terrorisme Inc. Hamas hadde forberedt seg på krig mot sin gjennom historien godt etablerte fiende, jødene, gjennom nesten 20 år. Helt siden Ariel Sharon trakk både soldater og settlere ut av Gazastripen i 2005.

Yahya Sinwar

New York Times 26. mai 2024. The Hamas chief and the israeli who saved his life. PRISON, MR. SINWAR once told an Italian journalist, is a crucible. “Prison builds you,” he said, gives you time to think about what you believe in — “and the price you are willing to pay” for it.

His rite of passage had begun in 1989, two years after the first intifada erupted, protesting Israel’s occupation of the West Bank and Gaza Strip. He was 27, with a reputation for extreme brutality, convicted of murdering four Palestinians whom Hamas suspected of collaborating with Israel.

He was born in a refugee camp in southern Gaza, where his parents had been forced to live after what Palestinians call the Nakba, or catastrophe, when they were displaced from their homes during the wars surrounding the founding of the State of Israel in 1948. In conversations with fellow prisoners, Mr. Sinwar spoke of how his refugee childhood had led him to Hamas.

But if Mr. Sinwar was feared by his fellow inmates, he was also respected for his resourcefulness. He tried to escape several times, once surreptitiously digging a hole in his cell floor in hopes of tunneling under the prison and exiting through the visitor center. And he found ways to plot against Israel with Hamas leaders on the outside, managing the smuggling of cellphones into the prison and using lawyers and visitors to ferry messages out.

Often, the message was about finding ways to kidnap Israeli soldiers to trade for Palestinian prisoners. Years later, Mr. Sinwar would say that “for the prisoner, capturing an Israeli soldier is the best news in the universe, because he knows that a glimmer of hope has been opened for him.”

“They were formative years,” Ghazi Hamad, a senior Hamas official who serves as an informal spokesman, said in an interview. “He developed a leadership personality in every sense of the word.”

He also became fluent in Hebrew, taking advantage of an online university program, and devoured Israeli news, to better understand his enemy. A routine search of his cell yielded tens of thousands of pages of painstakingly handwritten Arabic — Mr. Sinwar’s translations of contraband Hebrew-language autobiographies written by the former heads of Israel’s domestic security agency, Shin Bet. According to Dr. Bitton, Mr. Sinwar surreptitiously shared the translated pages so other inmates could study the agency’s counterterrorism tactics. He liked to call himself a “specialist in the Jewish people’s history.”

“They wanted prison to be a grave for us, a mill to grind our will, determination and bodies,” Mr. Sinwar once told supporters. “But, thank God, with our belief in our cause we turned the prison into sanctuaries of worship and academies for study.”

Ehud Olmert og tostatsforsøket 2008

The Guardian januar 2024. However, two documents from that moment of promise remain of great potential significance today. The first is the original version of the plan, with a detailed territorial solution based on the 1967 borders, to be adjusted by between 4.6% and 6% – mainly through land swaps – and with the Arab neighbourhoods of Jerusalem part of the future Palestinian state. According to former US secretary of state Condoleezza Rice: “Olmert gave Abbas cause to believe that he was willing to reduce that number to 5.8%,” alongside the building of a tunnel or highway under Palestinian control linking Gaza to the West Bank.

An international fund would compensate uprooted Palestinians and Jews. The Holy Basin in Jerusalem, containing the sacred sites of the three great monotheistic religions, would be redefined as an international zone. The Palestinian state would control part of the Dead Sea coastline. As Rice said at the time: “Yitzhak Rabin had been killed for offering far less.” An agreed-upon international force in the Jordan valley would protect the border between Jordan and the new state. Israel would agree to the “right to return” of a number of as yet unquantified Palestinian refugees and President Bush signalled that the US would offer citizenship to 100,000 Palestinian refugees.

The second promising element was the proposed security arrangements agreed by Israel and the US. Both Israelis and Palestinians would have the right to defend themselves against terrorism. The Palestinians would not enter security or military treaties with those who did not recognise the state of Israel. Warning stations would be placed on mountaintops in the Palestinian state. If a foreign army moved near the border of Jerusalem, the Israel Defense Forces (IDF) could cross the border in coordination with Palestine.

BBC Israel’s borders explained in maps.